خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات طراحی خانه ۱۴۰ص

مطالعات طراحی خانه ۱۴۰ص

مطالعات طراحی خانه ۱۴۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

پیشگفتار
مقدمه
۱-۱ شناخت و معرفی موضوع
الف) عنوان طرح
خانه من
ب) علت انتخاب موضوع
ج) هدف و ضرورت
۱-۲ خانه
سکونت، مسکن، خانه
فصل دوم
فصل اول
کلیات
۲-۱ سکونت
۲-۲ معانی واژه سکونت
۲-۳ مفهوم سکونت
۲-۴ تاریخچه سکونت
۲-۵ فلسفه سکونت
۲-۶ مسکن
۲-۶-۲ محیط مسکونی
۲-۶-۳ مسکن مطلوب
۲-۶-۳-۱ عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن
۲-۷ خانه
۲-۸ فرهنگ خانه ریشه ها، کارکردها و الگوها
۲-۹ تاثیر فرایندها و تحولات فرهنگی معــــاصر بر خـــانه و مفهوم آن
۲-۱۰معماری همگام با زمان
۲-۶-۱ مفهوم مسکن
۲-۷-۱ مفهوم خانه
۲-۷- ۲سیری در تحول مفهوم خانه از دیروز تا امروز
۲-۹-۱ مدرنیته و تحول فرهنگ خانه
۲-۹-۲ امروزی شدن خانه
۲-۹-۳ عقلانی شدن خانه
۲-۹-۴ جهان/محلی شدن خانه
۲-۹-۵ فردی شدن خانه
۲-۹-۶ دمکراتیک شدن خانه
۲-۹-۷ رسانه ای شدن خانه
۲-۹-۸ بوروکراتیک شدن خانه
مفهوم خانه از دید من
خانه چیست؟
۲-۱۲ نتیجه گیری فصل دوم
فصل سوم
سیمای کلی شهر شیراز
۳-۱ سیر تحول تاریخی شیراز
۳-۲ شیراز در دوران بعد از انقلاب اسلامی
۳-۳ فرهنگ و بافت جمعیتی شیراز
۳-۴ ساخت و ساز و الگوی فیزیکی شهر شیراز
وضع عمومی ساخت و ساز در شهر شیراز
افزایش سطح زیر بنا
۳-۵ تراکم ساختمانی و بلند مرتبه سازی
فصل چهارم
بررسی نمونه های موردی
۴-۱ خانه آبشار
۴-۲ ویلا ساوا
۴-۳ خانهفولر
فصل پنجم
برنامه فیزیکی
۵-۱ ورودی
۵-۲ آشپزخانه
۵-۳ اتاق خواب
۵-۴ نشیمن
۵-۵ پذیرایی
۵-۶ توالت
۵-۷ حمام
۵-۸ حیاط
۵-۹ پارکینگ
۵-۱۰ انباری
فصل ششم
مطالعات اقلیمی
۶-۱ موقعیت طبیعی جغرافیایی ایران
۶-۲ وضعیت و شرایط جغرافیایی استان فارس
۶-۳ شرایط طبیعی استان فارس
کوه ها
سه ناحیه اقلیمی استان فارس
۶-۴ وضعیت و شرایط جغرافیایی شیراز
۶-۵ شرایط طبیعی شیراز .
کوه ها
آبها
زمین شناسی و زلزله
خاک و پوشش گیاهی
لرزه خیزی
منطقه نیمه بیابانی
۶-۶ ویژگی های اقلیمی شیراز
۶-۶-۱ آب و هوا
۶-۶-۲ تابش خورشید
۶-۶-۳ دما
۶-۶-۴ شدت برودت هوا در شیراز
۶-۶-۵ رطوبت نسبی
۶-۶-۶ بارندگی
۶-۶-۷ باد
۶-۶-۸ جهت قبله
۶-۷ جدول زیست اقلیمی ساختمانی و مشخصات اقلیمی شیراز
۶-۸ ویژگی های منتج از مطالعات اقلیمی
۶-۹ روش های کنترل حرارت خورشیدی
فصل هفتم
تجزیه و تحلیل سایت
۷-۱ بررسی و تحلیل سایت
معرفی مکان طرح
۷-۲ دلیل انتخاب سایت
۷-۳ تعیین کاربری های سایت
۷-۴ دسترسی به سایت
فصل هشتم
طراحی
۸-۱ معرفی طرح
۸-۲ ایده طراحی
۸-۲-۱ احکام طراحی
۸-۳ برنامه فیزیکی طرح
۸-۴ روند طراحی
مقیاس انسانی
کلیت
ساسله مراتب
هماهنگی
درونگرائی
تعادل
مکانیابی مناسب
۸-۵ شکل گیری خطوط اولیه
۸-۶ اتود های اولیه
۸-۷ نقشه های معماری
منابع
مطالعات طراحی خانه ۱۴۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان