خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات دهکده توریستی ۱۵۰ص

مطالعات دهکده توریستی ۱۵۰ص

مطالعات دهکده توریستی ۱۵۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

مقدمه۱
فصل اول شناخت موضوع طرح۳
مبانی طراحی پروژه۴
فراغت۴
کارکردهای فراغت۵
تحولات کمی و کیفی در گذران اوقات فراغت۷
ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت۹
نقش تفرج در گذران اوقات فراغت۹
تعریف تفرج۱۰
تفرج۱۱
توریسم و جهانگردی۱۲
توریسم و جهانگردی۱۵
قطع نامه سازمان ملل متحد۱۷
انواع جهانگردی۲۰
تعداد جهانگردان داخلی و خارجی۲۴
جهانگردی در ایران قدیم۲۷
تاریخچه هتل در ایران معاصر۲۹
پایداری۳۱
پایداری در معماری۳۳
فصل دوم بررسی نمونه ها۳۷
بررسی نمونه ها۳۸
هتل های امروزی۳۹
فصل سوم۴۳
استانداردها۴۴
فصل چهارم۴۶
شرایط اقلیمی و آب و هوایی۶۷
نوع مصالح۷۴
تحلیل عوامل جوی در شهرستان مراغه۸۰
بادهای مراغه۸۱
تغییرات فصلی دمای هوا در مراغه۸۷
پوشش ابری و ساعات آفتابی۹۴
میانگین ماهیانه دما۱۰۰
فصل پنجم مطالعات منطقه ای۱۰۶
موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان۱۰۷
پیشینه و آثار باستانی۱۱۱
بخش دوم شهر مراغه۱۱۴
خصوصیات اخلاقی و ویژگی های فرهنگی۱۱۸
میراث فرهنگی
مطالعات دهکده توریستی ۱۵۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان