خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات دبستان ۱۱۵ص + نقشه ها بصورت پی دی اف (۲۰نقشه)

مطالعات دبستان ۱۱۵ص + نقشه ها بصورت پی دی اف (۲۰نقشه)

مطالعات دبستان ۱۱۵ص + نقشه ها بصورت پی دی اف (۲۰نقشه)
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

مقدمه
ضرورت مطالعه وطراحی
بیان اهداف پروژه
فصل اول:کودک
روانشناسی کودک
روانشناسی رشد
دیدگاههای مختلف در روانشناسی
نظریه های رشد
نظریه رفتار گرایی اسکینر
نظریه رشد هوش وشناخت پیاژه
نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندوار
اصول قوانین رشد
ویژگی ها وتوانایی های کودک در هفت سال اول زندگی
توانایی های شناختی کودک
جمع بندی

فصل دوم: نگاهی به آموزش وپرورش
ضرورت وسابقه ی مراکز آموزش پیش ازدبستان
تاریخچه آموزش پیش از دبستان در ایران
تاریخچه تحولات مدارس در ایران
۱- آموزش وپروش در دوره ی باستان
۲- دوره ی تاریخی از صدر اسلام تا ۲۵۰هجری
۳- دوره ی تجدید حیات واستقلال ایران(۲۵۰تا۶۵۶هجری)
۴- بررسی دوره ی معاصر(از اواسط قرن ۱۹ تا حال حاضر)
تحولات آموزشی از اوایل قرن ۱۳(دوره قاجار)
تحولات آموزشی در دوره پهلوی وگسترش مدارس مدرن
نقد وبررسی نظام های آموزشی
۱- سیستم آموزشی سنتی(معلم محور)
۲- سیستم آموزشی رایج(موضوع رایج)
۳- سیستم آموزشی مدرن(شاگرد محور)
مقایسه دو سیستم آموزشی رایج وسیستم آموزشی مدرن
مقایسه سیستم های آموزشی
بررسی نظام آموزش و پرورش دوره ی ابتدایی و تحلیل آن
سابقه ی مختصر دوره ی ابتدایی در ایران
اهداف وبرنامه های درسی دوره ی ابتدایی
اهداف وبرنامه های آموزش ابتدایی در دوره ی۵سال ابتدایی
مروی براهداف آموزش وپرورش ایران در سال ۱۳۷۶
آشنایی با دوره آموزش ابتدایی(امروز)
آموزش وپرورش در آینده
نقش آموزش برای فردا
نقش محیط کالبدی در پویایی آموزش وپرورش نوین
انتخاب شیوه آموزشی مناسب
اهداف آموزش وپرورش دبستان

فصل سوم:ابزارهای آموزشی
بازی
نقاشی
قصه وقصه گویی
شعر

فصل چهارم:انواع سازماندهی
۱- سازماندهی مرکزی
۲- سازماندهی خطی
۳- سازماندهی شعاعی
۴- سازماندهی مجموعه ای یا گروهی

فصل پنجم:بررسی اقلیم وشرایط محیطی
۱- خصوصیات وویژه گیهای شهر مشهد
۲- حوزه های شهر مشهد
۳- خصوصیات اقلیمی شهر مشهد
• وضعیت حرارتی هوا
• رطوبت
• میزان بارندگی
• وزش باد
• جهت استقرار بنا
۴- مکان یابی واحد های آموزشی
۵- ویژگیهای اقلیمی برای ساختمان های آموزشی
۶- شرایط آسایش محیط آموزشی
• نور
• صوت
• آب وهوا
نتیجه گیری

فصل ششم:ضوابط واستانداردها
فضاهای واحد آموزشی
ظرفیت
برنامه ی فیزیکی
راهنمایی طراحی
استانداردها وضوابط
اصول طراحی کلاس در مدارس ابتدایی
ضوابط اقلیمی(تاثیر اقلیم بر معماری مدارس)
روشهای نوین در طراحی مدارس وفضاهای آموزشی
فصل هفتم: آئین کار ایمنی فضاهای آموزشی
۱- آئین کار پنجره مدارس
۲- آئین کار در مدارس
۳- آئین کار راهروهای مدارس
۴- آئین کار پله ی مدارس
۵- اصول ایمنی مدارس در برابر آتش
۶- اصول ایمنی فضای باز
منابع
مطالعات دبستان ۱۱۵ص + نقشه ها بصورت پی دی اف (۲۰نقشه)
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان