خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات دانشکده معماری ۹۸ص

مطالعات دانشکده معماری ۹۸ص

مطالعات دانشکده معماری ۹۸ص
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

فصل اول : جزئیات طرح پایان نامه
oمقدمه
•دلایل انتخاب موضوع
•موقعیت فضایی، مکانی پروژه
•منابع پژوهش
oنتیجه گیری

فصل دوم : قواعد شکل گیری دانشگاه ها ی معماری
oمقدمه
•تعریف دانشگاه
•اجزای مربوط به فضاهای آموزشی دانشکده هنر و معماری
•فضای مورد نیاز بخش های اداری ، خدماتی و پشتیبانی
•فضاهای مورد نیاز مجموعه تسهیلاتی و رفاهی
•فضاهای مورد نیاز بخش کمک آموزشی
•مدول های طراحی کلاس ها ، آتلیه ها و دفاتر اداری
•استاندارد های نویفرت
•اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش
•حفاظت ساختمان در مقابل حریق
oنتیجه گیری

فصل سوم: نمونه شناسی دانشگاه ها ی معماری
oمقدمه
گفتار اول: نمونه های داخل کشور
•آموزش آکادمیک معماری در ایران
گفتار دوم : نمونه های خارج ازکشور
•معرفی سیستمهای آموزش معماری ( بوزار- باوهاس )
•دانشگاه معماری IPSWICH MIDDLE
oنتیجه گیری

فصل چهارم : شناخت بسترطرح
oمقدمه
گفتاراول : شناخت استان مازندران
•موقعیت جغرافیایی
•تقسیمات کشوری استان
•جمعیت
•بعد خانوار ، اشتغال و سواد در استان
گفتاردوم : شناخت شهرستان نور و بخش مرکزی
•موقعیت جغرافیایی
•آب و هوا
•رودها
•کوهها
•جمعیت
•خانوار
•وضع زناشویی
•وضعیت فعالیت
•وضع سواد
•آموزش
•شناسایی منطقه ( حوزه نفوذ – عوامل غیرفیزیکی )
•تمایلات اجتماعی
•انگیزه سفر
•مناظروچشم اندازها
•دسترسیها
گفتارسوم : شناخت محدوده ی مورد نظرطراحی
•موقعیت مکانی سایت
•مناظر و چشم انداز اطراف سایت
oنتیجه گیری

فصل پنجم : مبانی نظری طراحی
oمقدمه
•تقسیمات اقلیمی ایران
•ویزگی معماری بومی مناطق معتدل ومرطوب
•اقلیم استان مازندران
•ویزگی معماری استان مازندران
oنتیجه گیری

فصل ششم : برنامه ریزی فیزیکی طراحی
oمقدمه
•برنامه فیزیکی و ضوابط و استانداردها
•فهرست فضاها
•استانداردهای متوسط
•تاسیسات
oنتیجه گیری

فصل هفتم : فرآینده طراحی
oمقدمه
•شروع طراحی با ایدئوگرامهای اولیه در طراحی
•جانمایی در سایت مجموعه
•طراحی ورودی سایت
•طراحی دسترسی سواره
•طراحی دسترسی پیاده به فضاهای مابین وکاربری های مورد نیازمجموعه
oنتیجه گیری

فصل هشتم: ارائه نقشه ها و تصاویر طرح
منابع
فارسی
لاتین
منابع اینترنتی
مطالعات دانشکده معماری ۹۸ص
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان