خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات دانشکده معماری ۱۰۵ص

مطالعات دانشکده معماری ۱۰۵ص

مطالعات دانشکده معماری ۱۰۵ص
این مطالعات همراه با نقشه برای شما ایمیل می شود.
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

مقدمه ۳
فصل اول: شناخت مسائل و نکات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی ۵
 ویژگی‌های عمومی پردیس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ۶
 آرایش و سازماندهی فضایی جزء بناها ۷
 اصول و ضوابط طراحی فضاهای دانشکده‌ها ۸
فصل دوم: استانداردها ۱۴
 پلکان ۱۵
 راهروها و مسیرهای شیب دار ۱۶
 درب‌ها ۱۷
 کیفیت هوا ۱۸
 راندمان دید ۱۸
 روشنایی مصنوعی ۱۸
 روشنایی روز ۲۰
 رنگ ۲۰
 طرح و بافت ۲۵
 نویز (اغتشاش صوتی) و آکوستیک ۲۵
 حساسیت نسبت به ارتعاشات ۲۶
 مسیرهای پیاده رو ۲۹
 دسترسی و مسیر گردش یا سیرکولاسیون ۲۹
 تئاترها و سالن‌های سخنرانی ۲۹
 سالن های سخنرانی ۳۱
فصل سوم: شرح برنامه دانشکده معماری ۳۷
 آشنایی با رشته‌های آموزشی دانشکده ۳۸
 دوره کارشناسی معماری ۳۸
 دوره کارشناسی ارشد معماری ۴۰
فصل چهارم: بررسی نمونه‌های مشابه ۴۱
فصل پنجم: اقلیم ۷۴
فصل ششم: معرفی پروژه ۹۴
 مبانی نظری طرح ۹۵
 مینیمالیسم ۹۵
 مینیمالیسم در هنر ۹۶
 مینمیالیسم در معماری ۹۷
تحلیل سایت ۹۹
 محدوده سایت ۹۹
 روند طراحی ۱۰۱
منابع و مآخذ
مطالعات دانشکده معماری ۱۰۵ص
این مطالعات همراه با نقشه برای شما ایمیل می شود.
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان