خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات دانشکده معماری ۱۰۰ص

مطالعات دانشکده معماری ۱۰۰ص

مطالعات دانشکده معماری ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰٫۰۰۰۰ تومان
برای این مطالعات چند نمونه موردی نیز ارسال می شود

چکیده:

مقدمه:
فصل اول
کانسپت و اهداف طراحی
روند طراحی (از کانسپت تا طرح)
عوامل موثر بر کانسپت در طراحی:
روش های مختلف طراحی معماری:
فرم و معنا در آفرینش معماری:
تشخیص فرم:
فرم و فضای معماری:

فصل دوم
سیاست ها و اهداف آموزش
۱-۱٫مدرسه در بافت شهری ایران
بطور کلی فضاهای آموزشی در ایران دو نوع بوده است :
۱-۲ . نگاهی به تاریخچه آموزش هنر و معماری در ایران :
آموزش سنتی معماری در ایران :

فصل سوم (برای این قسمت نمونه موردی بصورت جداگانه نیز ارسال می شود)
تحلیل دانشکده
تحلیل نمونه داخلی
( دانشگاه هنر و معماری یزد )
تحلیل نمونه ی خارجی
(مدرسه باهاوس)
مدرسه باهاوس
اهمیت بنای «باءهاس» از نظر فن ساختمان
«پیکاسو» و «گرپیوس» :
نقش مدرسه «باءهاس» :
معماری باهاوس
مرحله اول در تکامل مدرسه معماری «باءهاس»
مرحله دوم در تکامل مدرسه معماری «باءهاس» :
مرحله سوم در تکامل «باءهاس» :
مخالفت با مدرسه «باءهاس» :
باوهاوس Bauhaus

فصل چهارم
خصوصیات منطقه طراحی
۳-۱٫ مطالعات عمومی استان و شهرستان
مشخصات جغرافیایی سیاسی استان زنجان
ناهمواریها :
عمده ترین کوههای منطقه عبارتند از :
دشت ها :
رودها :
آب و هوا :
باد :
اقلیم های موجود در استان زنجان
زمین شناسی :
جمعیت
مذهب :
اوضاع اقتصادی منطقه :
خصوصیات نژادی :
گویش :
۳-۳٫ راهنمای طراحی اقلیمی یا موارد مهم در طراحی برای مناطق سردسیر
۳-۳-۱ . انتخاب محل ساختمان
۳-۳-۲ . محوطه سازی
۳-۳-۳٫ سازماندهی پلان
۳-۳-۴٫ فرمول کالبدی ساختمان
۳-۳-۵٫ بافت مجموعه های ساختمانی
۳-۳-۶٫ جهت استقرار ساختمان
۳-۳-۷ .اندازه و موقعیت پنجره
۳-۳-۸٫ نحوه ارتباط ساختمان با زمین
۳-۳-۹٫ مصالح ساختمانی جدارهای خارجی
۳-۳-۱۰٫ جمع بندی و نتیجه گیری ( پهنه بندی اقلیمی استان زنجان)

فصل پنجم
بررسی و تحلیل سایت
سایت مورد نظر
تحلیل سایت مورد نظر و دسترسی ها
بررسی اقلیم سایت مورد نظر
دسترسی
همجواری ها
بررسی بافت اطراف سایت

فصل ششم
برنامه فیزیکی
۵- ۱٫روش ها وشیوه های مطالعات فیزیکی :
۵- ۲٫عناصر تشکیل دهنده دانشکده معماری:
۱- فضاهای آموزشی :
۲- فضاهای کمک آموزشی :
۳- فضاهای اداری :
۳-۱ واحد اداری غیردانشجویی شامل :
۳-۲ واحد اداری دانشجویی شامل :
۳-۳ بخش خدمات و تدارکات شامل :
۴- فضاهای فرهنگی:
۵- فضاهای رفاهی و خدماتی و پشتیبانی :
۵-۳ فضاهای پشتیبانی شامل :
۵-۲-۱ .تعیین ابعاد فضاهای موردنیاز برای دروس تئوری :
۵-۲-۲ .تعیین ابعاد فضاهای موردنیاز برای دروس عملی :
۵-۲-۲-۱ .آتلیه ها :
۵-۲-۲-۲ .کارگاهها :
۵-۲-۵ . فضاهای کمک اموزشی:
۵-۲-۶٫ فضاهای فرهنگی:
۵-۲-۷٫ فضاهای رفاهی،خدماتی،پشتیبانی:
رستوران و کافی شاپ :
۵-۲-۸ . فضاهای اداری :
فضای لازم(شامل وسایل دفتری و محوطه کاری) :

فصل هفتم :
مدولاسیون و الگوهای مدولار
۸-۱- مدولاسیون و الگوهای مدولار :
۸-۲- اصول طراحی فضاهای کلان آموزشی – اصول گسترش :
۸-۲-۱- گسترش مرکزی :
۸-۲-۲- گسترش ملکولی :
۸-۲-۳- گسترش شبکه ای :
۸-۲-۴- گسترش صلیبی :
۸-۲-۵- گسترش خطی :
۸-۲-۶- گسترش خطی یک طرفه :

فصل هشتم :
انتخاب سیستم سازه ای
۱۱-۱- بررسی اسکلت ساختمان از نظر مصالح تیروستون
الف – سازه با اسکلت بتن مسلح
الف – سازه با اسکلت بتن مسلح
۱۱-۱-۱- سیستم بتن مسلح پیش ساخته :
۱۱-۱-۲- سیستم بتن مسلح درجا :
۱۱-۱-۳- سازه با اسکلت فولادی
۱۱-۲- بررسی و انتخاب سازه پوشش کف طبقات و بام
۱۱-۲-۱- پوششهای یک طرفه
۱۱-۲-۲- پوششهای دو طرفه
۱۱-۲-۳- پوششهای جدید
۱۱-۲-۳-۲- دال های بتنی مسلح پیش ساخته
۱۱-۲-۳-۴- دالهای بتنی مسلح درجا متکی بر قالبهای کندویی
۱۱-۲-۴- قطعات دالهای بتنی پیش تنیده
۱۱-۲-۵- قطعات فولادی ارتوتروپ

نتیجه گیری و پیشنهادات:
مطالعات دانشکده معماری ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان
برای این مطالعات چند نمونه موردی نیز ارسال می شود