خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات دانشکده معماری (بدون تصویر و نقشه) ۱۱۰ص

مطالعات دانشکده معماری (بدون تصویر و نقشه) ۱۱۰ص

مطالعات دانشکده معماری (بدون تصویر و نقشه) ۱۱۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

مقدمه ۴
فصل اول- شناخت مسائل و نکات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی ۶
ویژگی‌های عمومی پردیس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ۷
آرایش وسازماندهی فضائی جزء بناها ۹
اصول و ضوابط طراحی و فضاهای دانشکده‌ای ۱۰
فصل دوم- استانداردها (ابعاد و فضاهای مورد نیاز)۲۱
پلکان ۲۲
راهروها و مسیرهای شیب دار ۲۳
دربها ۲۴
کیفیت هوا ۲۵
راندمان دید ۲۶
روشنایی مصنوعی ۲۶
رنگ ۲۸
طرح و بافت ۳۴
نویز (اغتشاش صوتی) وآکوستیک ۳۴
حساسیت نسبت به ارتعاشات ۳۵
مسیرهای پیاده رو ۳۹
دسترسی و مسیر گردش یا سیرکولاسیون ۳۹
تئاترها و سالن‌های سخنرانی۴۰
شکل اساسی ۴۱
سالن‌های سخنرانیصندلی‌ها ۴۳
سالن‌های سخنرانیمقررات آتش نشانی ۴۷
آکوستیک ۴۷
فصل سوم- شرح برنامه دانشکده معماری ۴۸
آشنایی با رشته‌های آموزشی دانشکده ۴۹
دوره کارشناسی معماری ۴۹
دوره کارشناسی ارشد معماری ۵۲
فصل چهارم- بررسی نمونه‌های مشابه ۵۳
یوگینا آفتاندلیانس ۵۴
دانشکده هنرهای زیبا۵۵
دانشکده معماری اپورتو، (OPORTO) 62
دپارتمان زمین شناسی، دانشکده آویرو، پرتغال ۶۴
کلاس بلوک ۳، دانشگاه آلیکان ۶۷
دانشکده حقوق، دانشگاه جیرونا ۶۸
کالج آموزشی معلمان، (setubal)69
فصل پنجم-شناخت بستر طرح ۷۲
محدوده سایت۷۳
فصل ششم- اقلیم ۷۴
روشهای دستیابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی ۷۵
نیازهای حرارتی و فضاهای داخلی ساختمان ۹۱
فصل هفتم- معرفی پروژه ۹۹
برنامه فیزیکی ۱۰۰
طراحی (معماری، سازه، تأسیسات) ۱۰۲
معماری ۱۰۴
سازه ۱۰۷
تأسیسات ۱۰۹
منابع و مآخذ ۱۱۱
مطالعات دانشکده معماری (بدون تصویر و نقشه) ۱۱۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان