خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات خوابگاه دانشجویی خواهران ۱۰۰ص

مطالعات خوابگاه دانشجویی خواهران ۱۰۰ص

مطالعات خوابگاه دانشجویی خواهران ۱۰۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

فصل اول : کلیات
۱-۱-مقدمه
۱-۲- تبیین موضوع
۱-۳- معرفی طرح بالاسری ویا ارایه دلایل انتخاب موضوع
۱-۴- موقعیت سایت
۱-۵- روش جمع آوری اطلاعات
۱-۶- معرفی روش و فرایند طراحی
۱-۷- نتیجه گیری
فصل دوم : مبانی نظری طراحی
۲-۱- مقدمه
۲-۲- تئوری های مرتبط با موضوع
۲-۲-۱- تعریف اقامتگاه دانشجویی
۲-۲-۲- ایده محوری ایجاد خوابگاه‌های دانشجویی
۲-۲-۳- مشکلات دانشجویان در محیط‌های خوابگاهی
۲-۲-۳-۱- مشکلات روحی و عاطفی
۲-۲-۳-۲- اختلالات روانی و اخلاقی در خوابگاه‌ها
۲-۲-۴- روانشناسی محیط
۲-۲-۴-۱- تفکیک نظری فضاها از دیدگاه ادوارد هال
۲-۲-۴-۲- جغرافیای فضا و رفتار گزینش جایگاه
۲-۲-۴-۲-۱- تاثیر هدف رفتار بر گزینش جایگاه
۲-۲-۴-۲-۲- نیاز به خلوت
۲-۲-۴-۲-۳- کمبودهای رفاهی
۲-۲-۴-۳- بعد روانشناسی
۲-۲-۴-۴- نور ورنگ اتاق ها
۲-۲-۵- مشکلات کالبدی خوابگاه‌ها
۲-۲-۵-۱- موفقعیت مکانی جغرافیایی
۲-۲-۵-۲- ازدحام
۲-۲-۵-۳- کمبودهای فضایی
۲-۲-۶- ویژگی های خوابگاه مطلوب
۲-۲-۶-۱- زمینه سازی برای تحصیل
۲-۲-۶-۲- زمینه‌سازی برای تهذیب نفس
۲-۲-۶-۳- زمینه‌سازی برای ورزش
۲-۳- معرفی و تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی وخارجی
۲-۳-۱- نمونه های خارجی
۲-۳-۱-۱-STUDENT RESIDENCES, OXFORD
۲-۳-۱-۲- STUDENT HOUSING IN CAMBRIDGE
۲-۳-۱-۳- خوابگاه الیونوردونلی اردمن
۲-۳-۲- نمونه های داخلی
۲-۳-۲-۱- خوابگاه قدس
۲-۳-۲-۲- خوابگاه رسولیان یزدی
۲-۳-۲-۳- خوابگاه ۴۰۰ نفره دانشگاه تهران
۲-۳-۲-۴- خوابگاه دانشگاه مازندران
۲-۳-۲-۵- خوابگاه علم و صنعت
۲-۳-۳- مقایسه‌ای بین خوابگاه‌های مورد بررسی
۲-۳-۳-۱- سایت
۲-۳-۳-۲- دسترسی‌ها و سیر کولاسیون محوطه و ساختمان‌ها
۲-۳-۳-۳- ساختمان‌های جنبی
۲-۳-۳-۴- ساختمان های خوابگاه
۲-۳-۳-۵- فضاهای داخلی
۲-۳-۳-۶- کیفیت فضاهای داخلی
۲-۳-۳-۷- اتاق‌های دانشجویی
۲-۴- احکام و معیارهای نظری طراحی
۲-۵- نتیجه گیری
فصل سوم : بستر طراحی
۳-۱- مقدمه
۳-۲- معرفی وتحلیل شاخصه های معماری شهر
۳-۳- معرفی سایت
۳-۴- احکام حاصل از قوانین شهری ،‌اقلیم ،‌همجواری ها
۳-۴-۱ موقعیت جغرافیایی
۳-۴-۲- منابع تامین آب شهر بابلسر
۳-۴-۳- بررسی مسائل هواشناسی و اقلیم شهری بابلسر
۳-۴-۳-۱- بررسی وضعیت دمایی
۳-۴-۳-۲- یخبندان
۳-۴-۳-۳- نم نسبی
۳-۴-۳-۴- توزیع زمانی و مکانی بارش
۳-۴-۳-۵- بررسی جریان باد
۳-۴-۳-۵-۱ نسیم دریا و خشکی
۳-۴-۳-۵-۲ بادهای محلی
۳-۴-۳-۶- اقلیم شهرستان بابلسر
۳-۴-۴- مطالعات کالبدی
۳-۴-۴-۱- چگونگی توسعه شهر بابلسر
۳-۴-۴-۲ -بافت شهر
۳-۴-۴-۳- تراکم های جمعیتی
۳-۵- نتیجه گیری
فصل چهارم : فضاها و استاندارد های مربوط به خوابگاه
۴-۱- مقدمه
۴-۲- بررسی استانداردهای کلان طراحی پروژه
۴-۲-۱- فعالیت‌هایی که در اتاق صورت می‌گیرد
۴-۲- ۱-۱- مطالعه کردن
۴-۲- ۱-۲- تلفن
۴-۲- ۱-۳- خوابیدن
۴-۲- ۱-۴- ارتباطات اجتماعی
۴-۲- ۱-۵- نگهداری لباس‌ها
۴-۲-۲- ویژگی اتاق ها
۴-۲- ۲-۱- ظرفیت اتاق
۴-۲- ۲-۲- انواع اتاق ها از نظر عملکرد
۴-۲- ۲-۳- معماری داخل اتاق ها
۴-۲- ۲-۴- امکانات تاسیساتی هر اتاق
۴-۲- ۲-۵- رنگ، بافت و مواد به کار رفته در اتاق‌ها
۴-۲- ۲-۶- اسباب و اثاثیه
۴-۳- ابعاد و اندازه های استاندارد
۴-۳-۱- فضاهای اتاق دانشجویی
۴-۳-۱- ۱- فضای خواب
۴-۳-۱- ۲- نیازهای فضایی برای مبلمان اتاق دانشجو
۴-۳-۱- ۳- فضای اتاق
۴-۳-۲- امکانات و تجهیزات خوابگاه
۴-۳-۲- ۱- حمام مشترک و اتاق‌های دستشویی
۴-۳-۲- ۲- اتاق غذاخوری
۴-۳-۲- ۳- اتاق‌های اجتماعی و تفریحی و فرهنگی
۴-۳-۲-۴- رختشویخانه
۴-۳-۲-۵- تلفنها
۴-۳-۲-۶- بیمارستان خوابگاه(پرستارخانه)
۴-۳-۳- فضاهای سودمند اداری
۴-۳-۴- فضای زندگی برای کارمندان و مستخدمین
۴-۳-۵- فضاهای خدماتی
۴-۳-۵-۱- تاسیسات
۴-۳-۵-۲- انبار
۴-۳-۶- فضای سودمند برای دانشجو
۴-۳-۷- تیپولوژی و گونه های مبلمان اتاق ها
۴-۳-۷-۱- اتاق های چند نفره باسرویس خصوصی
۴-۳-۷-۲-اتاق های چند نفره با سرویس عمومی
۴-۳-۷-۳-خوابگاههای جمعی
۴-۳-۷-۴- سوئیت‌ها
۴-۳-۷-۵- آپارتمان‌ها
۴-۳-۷-۶- جریان و روابط داخلی فضاها
۴-۴- مساحت فضاهای خرد و کلان
۴-۵- نتیجه گیری
فصل پنجم : فرایند طراحی
۵-۱- تحلیل سایت
۵-۱-۱-دسترسی به سایت
۵-۱-۱-۱- دسترسی پیاده
۵-۱-۱-۲- سواره ( به پارکینگ
۵-۱-۱-۳- افرادی که از وسایل نقلیه عمومی( سرویس) استفاده می کنند
۵-۱-۲-بررسی همسایگی سایت
۵-۱-۳- دیدهای مطلوب سایت
۵-۱-۴-تحلیل نور مطلوب و نا مطلوب سایت
۵-۱-۵- تحلیل بادهای مطلوب و نامطلوب سایت
۵-۲- مکان یابی بنا در سایت با توجه به عوامل مختلف
۵-۲-۱-لکه ساختمان
۵-۲-۲-کشیدگی ساختمان با توجه به عوامل اقلیمی،دید و دسترسی
۵-۳- فرایند طراحی
۵-۳-۱- ایده های اولیه
۵-۳-۲- طراحی های صورت گرفته
۵-۳-۲-۱- اولین طرح
۵-۳-۲-۲- دومین طرح
۵-۳-۲-۳- سومین طرح
۵-۳-۲-۴- چهارمین طرح
۵-۳-۳- تحلیل طرح برگزیده
۵-۴- نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مطالعات خوابگاه دانشجویی خواهران ۱۰۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان