خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات تیمارستان – مجموعه توان بخشی بیماران مزمن روانی ۲۱۵ص

مطالعات تیمارستان – مجموعه توان بخشی بیماران مزمن روانی ۲۱۵ص

مطالعات تیمارستان – مجموعه توان بخشی بیماران مزمن روانی ۲۱۵ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مقدمه
اهداف طرح
مروری بر تاریخ روانپزشکی ایران و جهان
نشانه شناسی و طبقه بندی بیماری های روانی
اختلالات رفتاری
روانشناسی رنگ
چگونگی احداث بیمارستان
بررسی مقررات و ضوابط شهرسازی مؤثر در طرح جامع ـ طرح های درمانی
بررسی بخش روانشناسی در مراکز درمانی
فضاهای مورد نیاز مجموعه توانبخشی بیماری های روانی
نکات ایمنی در طراحی فضاهای بیمارستان روان درمانی
بررسی وضعیت موجود بیمارستان های داخلی
بررسی الگوهای جدید بیمارستانی جهت دستیابی به الگوی مناسب
منابع و مأخذ
مطالعات تیمارستان – مجموعه توان بخشی بیماران مزمن روانی ۲۱۵ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان