خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه ۱۵ شهرداری تهران ۱۳۶ص

مطالعات تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه ۱۵ شهرداری تهران ۱۳۶ص

مطالعات تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه ۱۵ شهرداری تهران ۱۳۶ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

چکیده ۱
مقدمه ۲

فصل اول : کلیات تحقیق ۹-۳
۱-۱طرح مساله و بیان ضرورت آن ۳
۱-۲سوالات اصلی تحقیق ۵
۱-۳اهداف تحقیق ۵
۱-۴فرضیه ۶
۱-۵روش تحقیق ۶
۱-۶پیشینه و سابقه انجام ۷
۱-۷مسائل و مشکلات تحقیق ۹

فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین ۳۱-۱۰
۲-۱ مقدمه ۱۰
۲-۲ مفاهیم تحقیق ۱۰
۲-۲-۱ محتوای طرح کاربری زمین ۱۰
۲-۲-۲ مفهوم زمین ۱۱
۲-۲-۳ ناحیه ۱۱
۲-۲-۴ محله‌ها و ناحیه‌های شهری ۱۱
۲-۲-۵ برنامه‌ریزی ۱۱
۲-۲-۶ برنامه‌ریزی شهری ۱۲
۲-۲-۷ منطقه ۱۲
۲-۲-۷-۱ انواع مناطق ۱۲
۲-۲-۸ برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ۱۳
۲-۲-۹ فرایند برنامه‌ریزی کاربرد اراضی ۱۳
۲-۲-۱۰ اصول طبقه‌بندی کاربری اراضی شهری ۱۵
۲-۲-۱۱ تعریف مدیریت ۱۵
۲-۲-۱۲ مدیریت شهری ۱۶
۲-۳ محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران ۱۶
۲-۳-۱ طرح هادی شهری ۱۶
۲-۳-۲ طرح جامع شهر ۱۶
۲-۳-۳ طرح تفصیلی ۱۷
۲-۴ پیشینه مطالعات کاربری زمین ۱۷
۲-۴-۱ پیشینه مطالعات کاربری زمین در دنیا ۱۷
۲-۴-۳ پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین در ایران ۲۱
۲-۴-۲ کاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان ۲۰
۲-۴-۴ پیشینه‌ی برنامه‌ریزی کاربری زمین در منطقه ۱۵ ۲۴
۲-۵ نظریه هاومدل‌های توزیع کاربری اراضی ۲۷
۲-۵-۱ نظریه نوگراها ۲۷
۲-۵-۲ نظریه سلامت روان ۲۹
۲-۵-۳ نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر ۳۰
۲-۶ نتیجه‌گیری ۳۰

فصل سوم : مطالعات اکولوژیکی ۶۵-۳۲
۳-۱ مقدمه ۳۲
۳-۲ موقعیت طبیعی ۳۲
۳-۲-۱ موقعیت جغرافیایی ۳۳
۳-۲-۲ ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه ۱۵ ۳۵
۳-۲-۳ آبهای زیرزمینی ۳۶
۳-۲-۴ زلزله خیزی ۳۶
۳-۲-۵ مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه ۳۷
۳-۲-۶ ژئومورفولوژی ۳۸
۳-۲-۶-۱ توپوگرافی و شیب منطقه ۳۸
۳-۲-۶-۲ موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی ۳۸
۳-۲-۲ مطالعات آب و هوا شناسی ۴۰
۳-۲-۲-۱ آب و هوا ۴۰
۳-۲-۲-۲ میزان بارش ۴۰
۳-۲-۲-۳ رطوبت نسبی ۴۱
۳-۲-۲-۴ روزهای یخبندان ۴۱
۳-۲-۲-۵ روزهای بارانی ۴۲
۳-۲-۲-۶ درجه حرارت ۴۲
۳-۲-۲-۷ باد ۴۲
۳-۳ مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش کالبدی منطقه ۴۳
۳-۳-۱ عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات کالبدی منطقه ۴۸
۳-۴ مطالعات جمعیتی منطقه ۵۱
۳-۴-۱ مقدمه ۵۱
۳-۴-۱-۲ روند تحولات جمعیت ۵۱
۳-۴-۱-۳ توزیع سنی و جنسی جمعیت ۵۲
۳-۴-۱-۴ پراکندگی و تراکم نسبی جمعیت ۵۳
۳-۴-۱-۵ میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت ۵۴
۳-۴-۱-۶ مهاجرت در منطقه ۵۵
۳-۴-۲ ویژگیهای اقتصادی ۵۶
۳-۴-۲-۱ وضع فعالیت جمعیت ۵۶
۳-۴-۳ پیش‌بینی جمعیت منطقه ۵۹
۳-۵ تاسیسات زیربنایی ۶۰
۳-۵-۱ شبکه جمع آوری فاضلاب ۶۰
۳-۵-۲ قنوات ۶۰
۳-۵-۳ سیستم دفع آبهای سطحی ۶۰
۳-۵-۴ مخابرات ۶۱
۳-۵-۴ گاز و فرآورده‌های نفتی ۶۱
۳-۵-۶ خطوط انتقال نیرو و شبکه توزیع ۶۲
۳-۵-۷ شبکه آبرسانی ۶۲
۳-۶ نتیجه‌گیری ۶۲

فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات کاربری زمین در منطقه ۱۵ ۱۲۶-۶۶
۴-۱ مقدمه ۶۶
۴-۲ تقسیمات داخلی منطقه ۶۷
۴-۳ استانداردهای کمی شهرسازی ۶۸
۴-۴ کاربری زمین در منطقه ۱۵ ۷۰
۴-۴-۱ کاربری مسکونی ۷۳
۴-۴-۲ کاربری تجاری ۷۵
۴-۴-۳ کاربری آموزشی ۷۸
۴-۴-۴ کاربری بهداشتی و درمانی ۸۰
۴-۴-۵ کاربری اوقات فراغت ۸۳
۴-۴-۵-۱ کاربری فرهنگی – مذهبی ۸۳
۴-۴-۵-۲ کاربری ورزشی ۸۷
۴-۴-۵-۳ فضای سبز شهری ۸۷
۴-۴-۶ اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی ۹۱
۴-۴-۷ کاربری اداری ، انتظامی ، نظامی ۹۲
۴-۴-۸ کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری ۹۴
۴-۴-۹ کاربری حمل و نقل ۹۶
۴-۴-۱۰ کاربری صنعتی ۹۸
۴-۴-۱۱ کاربری شبکه ۱۰۲
۴-۴-۱۲ کاربری مسیل و حریم مسیل ۱۰۲
۴-۴-۱۳ کاربری اراضی بایر ۱۰۳
۴-۴-۱۴ کاربری حریم شبکه برق ۱۰۴
۴-۵ ارزیابی سطوح و سرانه ۱۰۶
۴-۶ بررسی اجمالی از تغییرات کاربری اراضی منطقه ۱۵ ۱۰۹
۴-۶-۱ بررسی تغییرات کاربری‌های مختلف منطقه ۱۵با تاکید بر کمیسیون ماده پنج ۱۰۹
۴-۶-۲ بررسی تراکم ساختمانی در کاربریها ۱۱۶
۴-۷ نیازمندی‌های کنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه ۱۵ ۱۱۶
۴-۸ تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی ۱۱۷
۴-۸-۱ تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات کاربری درنواحی مختلف ۱۱۷
۴-۹ تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات کاربری اراضی ۱۱۸
۴-۱۰ نتیجه‌گیری ۱۳۱-۱۲۲

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات ۱۲۷
۵-۱ آزمون و فرضیات تحقیق ۱۲۷
۵-۱-۱ فرضیه اول ۱۲۷
۵-۱-۲ فرضیه دوم ۱۲۷
۵-۲ نتایج تحقیق ۱۲۸
۵-۳ امکانات و فرصتها ( پیشنهادها ) ۱۳۱
منابع وماخذ فارسی………………………………………………………………….۱۳۲٫
منابع وماخذانگلیسی ………………………………………………………………..۱۳۵
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………. ۱۳۶

فهرست جداول
جدول ۲-۱ الگوی توزیع کاربریهای پیشنهادی طرح جامع شهر تهران برای
منطقه۱۵ شهرداری تهران ۲۷
جدول ۳-۱ پراکندگی و تراکم نسبی نواحی شش گانه منطقه ۱۵ ۵۴
جدول ۳-۲ میزان باسوادی جمعیت در نواحی شش گانه منطقه ۱۵ در سال ۱۳۸۵ ۵۵
جدول ۳-۳ توزیع جمعیت ده ساله و بالاتر ساکن نواحی شش گانه منطقه ۱۵
شهرداری بر حسب وضع فعالیت و اشتغال آنان در سال ۸۵ ۵۷
جدول ۳-۴ اندازه مشخصه‌های وضع فعالیت و اشتغال جمعیت نواحی
شش گانه منطقه ۱۵ در سال ۸۵ ۵۸
جدول ۴-۱: وسعت ، جمعیت و تعداد محلات ناحیه هشت گانه منطقه ۱۵ ۶۸
جدول ۴-۲: استانداردهای کمی شهرسازی در جهان و ایران ۶۹
جدول ۴-۳: سطوح و سرانه و درصد کاربریهای مختلف منطقه ۱۵ ۷۲
جدول ۴-۴: وضعیت کاربری مسکونی در سطح ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۷۴
جدول ۴-۵: سطوح و سرانه و درصد کاربری تجاری در نواحی شش گانه منطقه ۱۵ ۷۶
جدول ۴-۶: سطوح و سرانه و درصد کاربری آموزشی و آموزش عالی در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۷۸
جدول ۴-۷: سطوح و سرانه و درصد کاربری بهداشتی و درمانی در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۱
جدول ۴-۸ : سطوح و سرانه و درصد کاربری فرهنگی در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۴
جدول ۴-۹: سطوح و سرانه و درصد کاربری مذهبی در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۵
جدول ۴-۱۰: سطوح و سرانه و درصد کاربری ورزشی در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۷
جدول ۴-۱۱: سطوح و سرانه و درصد کاربری فضای سبز و پارک در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۹
جدول ۴-۱۲: سطوح و سرانه و درصد کاربری فضای سبز و پارک در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۲
جدول ۴- ۱۳: سطوح و سرانه ودرصد کاربری اداری – انتظامی درناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۳
جدول ۴-۱۴: سطوح و سرانه و درصد کاربری نظامی در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۳
جدول ۴-۱۵: سطوح و سرانه و درصد کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۶
جدول ۴-۱۶: سطوح و سرانه و درصد کاربری حمل و نقل در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۸
جدول ۴-۱۷: سطوح و سرانه و درصد کاربری صنعتی و کارگاهی در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۹
جدول ۴-۱۸:سطوح و سرانه و درصد کاربری شبکه در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۱۰۲
جدول ۴-۱۹: سطوح و سرانه و درصد کارقبری مسیل و حریم مسیل در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۱۰۳
جدول ۴-۲۰: سطوح و سرانه و درصد کاربری بایر در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۱۰۴
جدول ۴-۲۱: سطوح و سرانه و درصد کاربری حریم شبکه در ناحیه شش گانه منطقه ۱۵ ۱۰۴
جدول ۴-۲۲: سرانه‌های پیشنهادی کاربریهای شهری بر حسب منطقه‌ای ۱۰۶
جدول ۴-۲۳: سطوح و سرانه‌های استاندارد و مورد نیاز منطقه ۱۵ در وضع موجود ۱۰۸
جدول ۴-۲۴: آمار کاربریهای منطقه ۱۵ شهر تهران سالهای ۱۳۸۵ – ۱۳۷۵ ۱۰۹
جدول ۴-۲۵: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحیه (۱) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۰
جدول ۴-۲۶: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران
ناحیه (۲) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۱
جدول ۴-۲۷: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحیه (۳) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۲
جدول ۴-۲۸: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحیه (۴) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۳
جدول ۴-۲۹ :آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحیه (۵) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۴
جدول ۴-۳۰: آمار کاربریهای دهه گذشته کمیسیون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحیه (۶) سال ۸۵- ۱۳۷۵ ۱۱۵
جدول ۴-۳۱: اولویت بندی کاربری در سطح نواحی منطقه ۱۵ ۱۱۷
فهرست نقشه‌ها
نقشه ۳-۱: موقعیت منطقه ۱۵ در شهر تهران ۳۴
نقشه ۳-۲: گسترش تاریخی منطقه ۱۵ شهر تهران ۵۰
نقشه ۴-۱:پراکندگی کاربری شهری منطقه ۱۵ شهر تهران ۷۱
نقشه ۴-۲: پراکندگی کاربری مسکونی منطقه ۱۵ شهر تهران ۷۴
نقشه ۴-۳: پراکندگی کاربری آموزشی منطقه ۱۵ شهر تهران ۷۹
نقشه ۴-۴: پراکندگی کاربری بهداشتی و درمانی منطقه ۱۵ شهر تهران ۸۲
نقشه ۴-۵: پراکندگی کاربری مذهبی منطقه ۱۵ شهر تهران ۸۶
نقشه ۴-۶: پراکندگی کاربری فضای سبز و پارک منطقه ۱۵ شهر تهران ۹۰
نقشه ۴-۷: پراکندگی کاربری صنعتی منطقه ۱۵ شهر تهران ۱۰۱
مطالعات تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه ۱۵ شهرداری تهران ۱۳۶ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان