خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات بیمارستان – طراحی مرکز درمانی بهداشتی شهری ۲۰۰ص

مطالعات بیمارستان – طراحی مرکز درمانی بهداشتی شهری ۲۰۰ص

مطالعات بیمارستان – طراحی مرکز درمانی بهداشتی شهری ۲۰۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

مقدمه
پیش گفتار
تئوری و عمل
کلیات بیمارستان
اظهارنظرهای کلی
تقسیم بندی و تعیین حدود
دوره کاربری
اقتصاد
قوانین طراحی
پیوستگی

بخش اول – مفاهیم طراحی
شکل های ساختمان
۱-۱ سایت
۱-۱-۱ توصیف شهر تهران (اقلیم-تاریخ)
سیر تحول کاربری خدمات درمانی
سیر تحول استخوانبندی شهر تهران
موقعیت استقرار شهر و بستر طبیعی آن
مکان استقرار شهر تهران از شمال به جنوب به ۳ منطقه اصلی قابل تفکیک است
ارتفاع و شیب تهران
توسعه ی شهر
۲-۱-۱ زلزله
بررسی احتمالی رویداد گسلش زمینلرزه ای
حریم گسال زمین لرزه ای
گسلش شمال تهران
۳-۱-۱ اقلیم
منظر و فضای سبز
طراحی سایت و جانمایی ساختمان در آن
جاگیری ساختمان
جاگیری ساختمان و طرح سایت
پوشش گیاهی – بادشکن
پوشش گیاهی – سایه درختان
جاگیری ساختمان و طرح سایت
آب نماها و حوض ها
گیاهان مجاور پوسته ساختمان
بام سبز
فرم باز یا بسته ؟
راهبردهای طراحی ساختمان های باز
توصیه های عمومی
راهبردهای طراحی ساختمان های بسته
ترکیب معماری
مسائل عمومی در طراحی بازشوها عبارتند از
ارتباط ساختمان با زمین
چیدمان عملکردی فضاهای داخلی (مناطق حرارتی)
آفتابگیری و کنترل تابش
آفتاب و سایه
شیشه
جهت گیری جنوبی
جهت گیری شمالی
جهت گیری شرقی-غربی
۱-۲ دسترسی ها
جانمایی سایت در بافت
موقعیت
مساحت
۳-۱ بافت منطقه
بافت منطقه
۴-۱ استفاده از زمین در حال حاضر
۵-۱ دید و منظر
۶-۱ توسعه مجموعه در آینده

بخش دوم – برنامه ریزی فیزیکی
۱-۲ جاگیری ساختمان در سایت

بخش سوم برنامه ریزی فیزیکی
مقدمه
مراکز پزشکی، بهداشتی و مطب های جمعی
مراکز پزشکی، بهداشتی و مطب های جمعی
-۱ ورودی و لابی
۲-ورودی بیماران سوانح
داروخانه
فضاهای مراقبتی
عملکرد و ساختار
طرح کلی اتاق ها
گروه های پرستاری
واحدهای مرطوب (توالت و دستشویی)
کلینیک های روزانه(جراحی بیماران سرپایی)
سوانح و اورژانس (A&E)
تعیین حدود
۳-آزمایشگاه
رادیولوژی
پاتولوژی-سردخانه محل جنازه ها
۴-آشپزخانه
تدارک غذا
۵-رختشویی خانه
۶-بخش جراحی
تمرکز مزایا و معایب
عملکرد و طرح کلی
سازمان دهی بخش جراحی
فضاهای اصلی عمل جراحی
امکانات پس از عمل
۷-بخش های بستری
فضاهای مراقبتی
بخش های مراقبت
۱-۷ فضای درمان مخصوص پزشکی داخلی
۲-۷ زنان و زایمان
۳-۷ معالجات اورولوژی
۴-۷ درمان چشم
۵-۷ اعصاب و روان
۶-۷ پوست
۷-۷ درمان گوش و حلق و بینی (ENT)
۸-۷ نوزادان و کودکان
۸- راهروها، درها، پله ها، آسانسورها
۹- فضاهای تدارکاتی
۸- استانداردها
نمونه چند بیمارستان ساخته شده
بیمارستان دکتر علی شریعتی
بیمارستان شهدای گمنام

بخش چهارم – مقدمات طراحی
حجم های پیشنهادی
حجم های منتخب
حجم نهایی

بخش پنجم – تحقیق سازه های بیمارستانی
سازه های بیمارستانی

بخش ششم – مصالح ساختمانی

بخش هفتم – طرح نهایی
پلان آکس بندی
پلان فونداسیون
تیرریزی طبقه همکف
تیرریزی طبقه اول
تیریزی طبقه دوم
تیریزی طبقه سوم
تیرریزی طبقه چهارم
تیرریزی طبقه پنجم
تیریزی طبقه ششم و هفتم
تیرریزی طبقه هشتم
تیرریزی بام
نمای غربی
نمای شرقی
نمای جنوبی
نمای شمالی
پلان طبقه همکف
پلان طبقه اول
پلان طبقه دوم
پلان طبقه سوم
پلان طبقه چهارم
پلان طبقه پنجم
پلان طبقه ششم و هفتم
پلان طبقه هشتم
پلان زیرزمین اول
پلان زیرزمین دوم
پلان زیرزمین سوم و چهارم
مقطع آ-آ
مقطع ب_ب
مطالعات بیمارستان – طراحی مرکز درمانی بهداشتی شهری ۲۰۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان