خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات ایستگاه آتش نشانی ۱۳۰ص

مطالعات ایستگاه آتش نشانی ۱۳۰ص

مطالعات ایستگاه آتش نشانی ۱۳۰ص
این مطالعات بسیار کامل و مرتب می باشد. هر فصل منابع و ماخذ جداگانه دارد. دارای بیش از ۲۲۰پاورقی می باشد.
قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

پیشگفتار
چکیده
فصل اول: چارچوب پژوهش
مقدمه
-۱-۱علت انتخاب موضوع
اهداف پروژه:
۲-۱ پیش بینی تکنیکهای مورد استفاده در پژوهش
نتیجه گیری:
منابع

فصل دوم: مطالعات محیطی
مقدمه
۱-۱-بلایا(حوادث)
۲-۱-۱-تعریفی از لغت (بلایا)
۲-۱-۲-انواع بلایا
۲-۱-۳-افزایش بلایا و بررسی علل عمده ی آن
۲-۲-معرفی سازمان های امدادی
۲-۲-۱-جمعیت هلال احمر
۲-۲-۲-کمیته امداد و نجات
۲-۲-۳-کمیته کاهش بلایای طبیعی
۲-۲-۴-ستاد حوادث غیر مترقبه
جایگاه کنونی ستاد حوادث غیر مترقبه‌
۲-۲-۵-ستادهای معین مستقر در منطقه آسیب دیده
۲-۲-۶-مرکز فوریت های پزشکی – اورژانس
۲-۲-۷-سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
۲-۳-تاریخچه
۲-۳-۱-سیر تحول سازمان آتش نشانی در دنیا
کمیته بین المللی پیشگیری و مبارزه با حریق
۲-۳-۲- پیشینه تنظیم استانداردهای ایمنی در دنیا
۲-۳-۳- آشنایی با چند نمونه از سازمان های خدمات ایمنی کشورهای دنیا
۲-۳-۳-۱-خدمات امدادی و آتش نشانی در آلمان
•تشکیلات
•وظایف
•میزان پوشش دهی استاندارد و قابل قبول خدمات آتش نشانی
•زمان واکنش و شرکت در عملیات
۲-۳-۳-۲-خدمات امدادی و آتش نشانی در سوئد
•تشکیلات
•وظایف
•میزان پوشش دهی استاندارد و قابل قبول خدمات آتش نشانی
•آموزش
۲-۳-۳-۳-خدمات امدادی و آتش نشانی در دانمارک
•وظایف
•فالک ها (مشارکت با بخش خصوصی):
•آموزش
۲-۴-سیر تحول سازمان آتش نشانی در ایران
۲-۴-۱-پیشینه مقررات ایمنی در ایران
۲-۴-۲- پیشینه ی آتش نشانی در ایران
سابقه مبارزه با آتش
تأسیس اولین آتش‌نشانی
شکل گیری اولیه آتش‌نشانی
آتش‌نشانی در مناطق دیگر
سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی تهران بزرگ
تجهیز آتش‌نشانی به سیستم«جی پی اس »
۲-۴-۳-پیشینه ی گروه امداد و نجات در ایران
۲-۴-۴-پیشینه ی آموزش آتش نشانی در ایران
۲-۴-۵-پیشینه ی آموزش درون سازمانی (تربیت آتش نشانان)
۲-۴-۶-پیشینه ی مانورهای عملیاتی – آموزشی
۲-۵-سازمان و تشکیلات آتش نشانی مشهد
۲-۵-۱-سیر تحول سازمان آتش نشانی در مشهد
۲-۵-۲-سیر تحول ایستگاه های آتش نشانی در مشهد
۲-۵-۳- سیر تحول تجهیزات آتش نشانی در مشهد
۲-۵-۴-سیر تحول عملکرد پرسنل آتش نشانی در شهر مشهد
•میزان پوشش دهی استاندارد و قابل قبول خدمات آتش نشانی در شهر مشهد
۲-۶-موقعیت جغرافیایی
۲-۶-۱-ایران
۲-۶-۲-شناخت شهر مشهد
۲-۶-۳-موقعیت جغرافیایی شهر مشهد
۲-۶-۴-سابقه ی تاریخ منطقه ی خراسان و پیدایش شهر مشهد
۲-۶-۵-چگونگی شکل گیری شهر مشهد
۲-۶-۶-توسعه ی شتابان شهر
۲-۶-۷-چشم انداز توسعه ی شهر
۲-۷-ویژگی های کالبدی شهر مشهد
۲-۸-ویژگی های اقلیمی شهر مشهد
۲-۸-۱-دما و رطوبت هوا
۲-۸-۲-وزش باد
۲-۸-۳-تابش آفتاب
۲-۸-۴-جهت شیب و کانال ها
۲-۹-راهکارهای اقلیمی
۲-۹-۱-انتخاب فرم ساختمان در رابطه با اقلیم
۲-۹-۲-انتخاب جهت استقرار ساختمان در رابطه با اقلیم
۲-۹-۳-اولویت تعیین شده بعنوان اهداف عمده طراحی اقلیمی
۲-۹-۴-خصوصیات کلی ،شرایط اقلیمی نواحی گرم و خشک
۲-۱۰-موقعیت مشهد
۲-۱۱- موقعیت سایت در محله و ابعاد آن:
۲-۱۲-عکسهای محوطه خیابانهای اطراف:
۲-۱۳- تحلیل گرافیکی سایت وعلل انتخاب آن:
۲-۱۳-۱-همسایگی های سایت
۲-۱۳-۲-محورهای غالب سایت
۲-۱۳-۳-دسترسی های پیاده و سواره
۲-۱۳-۴- عوامل اقلیمی(خورشید)
۲-۱۳-۵- عوامل اقلیمی(باد) و دید و منظر و پوشش گیاهی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
منابع اینترنتی:

فصل سوم : مطالعات موضوعی
مقدمه
۳-۱-حوزه ی ایستگاه آتش نشانی
۳-۲-انواع ایستگاه های آتش نشانی
۳-۲-۱-ایستگاه بزرگ (مادر)
۳-۲-۲-ایستگاه متوسط
۳-۲-۳-ایستگاه کوچک
۳-۳-طبقه بندی گروه های آتش نشانی
•تعریف گروه های آتش نشانی
۳-۳-۱-گروه پیشرو
۳-۳-۲-سری یک
۳-۳-۳-سری دو
۳-۳-۴-گروه پشتیبانی
۳-۳-۵-گروه های امداد و نجات
حوادث شهری که نیاز به گروه های امداد و نجات می باشد
۳-۴-تجهیزات آتش نشانی
۳-۴-۱-آتش خاموش کن های دستی
۳-۴-۲-مخزن آب
۳-۴-۳-خودروهای مجهز به موتور پمپ و لوله
۳-۴-۴-نردبان هیدرولیکی
۳-۴-۵-اسنورکل
۳-۴-۶-فوماتیک
۳-۴-۷-گروه نجات
۳-۴-۸-قایق های آتش نشانی
۳-۴-۹-هلی کوپتر
۳-۴-۱۰-وسایل و ماشین آلات مخصوص
۳-۶-مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی
۳-۶-۱-شرایط خصوصی مکان یابی ایستگاه ها
۳-۶-۱-۱-عوامل مؤثر در مکان یابی
-منطقه بندی شهر به لحاظ تصرفات کاربردی
-جمعیت
-شبکه ی ترافیک
-کیفیت ساختمان ها
۳-۶-۱-۲-ضوابط مکان یابی و استقرار ایستگاه های آتش نشانی
۳-۶-۲-استانداردهای مکان یابی و استقرار ایستگاه ها
۳-۶-۲-۱-استاندار اول «یک ایستگاه آتش نشانی برای هر ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت»
۳-۶-۲-۲-استاندارد دوم «یک ایستگاه آتش نشانی برای هر ۵ کیلومتر مربع»
۳-۶-۳-شرایط عمومی مکان یابی ایستگاه ها و ضوابط آن ها
۳-۶-۴-مکان های روی هم
۳-۶-۵-مکان های خلا
۳-۷-بررسی خدمات رسانی ایستگاه های شهر مشهد و مقایسه با استانداردها
۳-۸- ضوابط و استانداردهای ایستگاه آتش نشانی
۳-۸-۱-کلیات
۳-۸-۲-ساختمان اصلی ایستگاه
۳-۸-۲-۱-اتاق مخابرات
۳-۸-۲-۲-بخش مدیریت
۳-۸-۲-۳-اتاق فرمانده
۳-۸-۲-۴-آسایشگاه (استراحتگاه و فضای بهداشتی)
۳-۸-۲-۵-نشیمن
۳-۸-۲-۶-آشپزخانه
۳-۸-۲-۷-غذاخوری
۳-۸-۲-۸-فضای آموزشی
۳-۸-۲-۹-فضای سرپوشیده ی ورزشی
۳-۸-۲-۱۰-انبارها
۳-۸-۲-۱۱-نمازخانه
۳-۸-۳-آشیانه ی وسایل نقلیه ی عملیاتی
۳-۸-۳-۱-کلیات
۳-۸-۳-۲-ابعاد
۳-۸-۳-۳-فضاهای جانبی
۳-۸-۳-۴-درب های آشیانه
۳-۸-۳-۵-محل شست و شو
۳-۸-۳-۶-مواد و مصالح
۳-۸-۳-۷-ورودی و خروجی
۳-۸-۳-۸-تهویه و نور
۳-۸-۳-۹-شیب
۳-۸-۳-۱۰-فضاهای بهداشتی
۳-۸-۳-۱۱-میله ی فرود
۳-۸-۴-محوطه ی ایستگاه آتش نشانی
۳-۸-۴-۱-برج خشک کن و تمرینات
۳-۸-۴-۲-محوطه ی تمرینات عملیاتی
۳-۸-۴-۳-توقف گاه وسایل نقلیه ی شخصی
۳-۸-۴-۴-ایستگاه فوریت های پزشکی
۳-۸-۴-۵-فضای باز ورزشی
۳-۸-۵-تأسیسات خاص
۳-۸-۶-توصیه ها
۳-۹-طرح ریزی ایستگاه آتش نشانی
۳-۱۰-مفهوم طراحی برای ایستگاه و انواع طرح
۳-۱۰-۱- قرارگیری یک طرفه ی ماشین خانه
۳-۱۰-۲-منطقه ی ماشین خانه ی سه طرف مسدود
۳-۱۰-۳- منطقه ی ماشین خانه ی دو طرف مسدود
۳-۱۰-۴- منطقه ی ماشین خانه ی دوطرف مسدود (ال شکل)
۳-۱۱-نمونه تشکیلات سازمان آتش نشانی : خدمات آتش نشانی در «مینه سوتا»
۳-۱۱-۱-سطوح و مرتبه ی خدمات آتش نشانی
۳-۱۱-۲-خدمات آتش نشانی بخش خصوصی
۳-۱۱-۳-مشارکت سازمان های دولتی در خدمات آتش نشانی
۳-۱۲-نمونه ایستگاه های آتش نشانی
۳-۱۲-۱-ایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو
۳-۱۲-۲-ایستگاه آتش نشانی ویترا
۳-۱۲-۳-ایستگاه آتش نشانی ترمینال غرب
۳-۱۲-۴-بررسی خصوصیات مورفولوژیکی ۷ ایستگاه آتش نشانی تهران
•ایستگاه شماره ۱ تهران: خیابان حافظ- چهارراه حسن آباد. تأسیس ۱۳۱۱
•ایستگاه شماره ۸ تهران: خیابان آزادی میمنت- روبروی بیمارستان آزادی. تأسیس حدود ۱۳۵۵
•ایستگاه شماره ۱۹ تهران: خیابان دماوند- سه راه تهران پارس- جنب ترمینال شرق. تأسیس ۱۳۶۰
•ایستگاه شماره ۲۵ تهران: شهرک قدس- چهارراه سعادت آباد. تأسیس در بین جنگ ایران و عراق
•ایستگاه شماره ۶۴ تهران: خیابان ولنجک- نبش خیابان ۱۵٫ تأسیس ۱۳۸۰
تحلیل و نتیجه گیری
منابع و مآخذ
منابع اینترنتی:

فصل چهارم: روند طراحی و مداخله
۴-۱- برنامه ی فیزیکی
۴-۱-۱- بخش اداری
۴-۱-۲- بخش خوابگاهی
۴-۱-۳- آشیانه
۴-۱-۴- سایر فضاها
۴-۱-۵- محوطه
۴-۱-۶- جمع زیربنا
۴-۲- ارائه آلترناتیوها
۴-۲-۱آلترناتیو شماره ۱
۴-۲-۲آلترناتیو شماره ۲
۴-۲-۳ آلترناتیو شماره ۳
۴-۳مقایسه و ارزیابی آلترناتیوها
۴-۵- ارائه مدارک
نتیجه گیری
منبع

چکیده
آتش نشانی یکی از ارگـان های دولتی می باشـد و از زیر مجمـوعه های شهرداری محسوب می شود که بودجه آن نیز از طریق شهرداری تأمین می گردد. آتش نشانی خدمات وسیعی همچون اطفاء حریق، کمک رسانی در هنگام بروز حوادثی همچون سیل و زلزله و همچنین آموزش به عموم را ارائه می دهد و هر چند به ظاهر یک مؤسسه بدون در آمد می باشد، چنانچه از تجهیزات و توان کافی برخوردار باشد می تواند از تلفات و خسارات جانی و مالی بسیاری جلوگیری کند. پس عملکرد خوب و بالای یک مرکز آتش نشانی مستلزم این است که تجهیزات کافی در اختیار داشته باشد. بنابراین ارتباط خوب فضاها در یک مرکز آتش نشانی به همان اندازه اهمیت دارد که افراد کارآزموده و تجهیزات کافی و مدرن برای چنین مرکزی دارای اهمیت می باشد.
مطالعات ایستگاه آتش نشانی ۱۳۰ص
این مطالعات بسیار کامل و مرتب می باشد. هر فصل منابع و ماخذ جداگانه دارد. دارای بیش از ۲۲۰پاورقی می باشد.
قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان