خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات آمفی تئاتر ۱۳۰ص

مطالعات آمفی تئاتر ۱۳۰ص

مطالعات آمفی تئاتر ۱۳۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه: ۱
اهمیت موضوع ۱
پیشگفتار: ۵
ریشه واژه هنر ۵
معنی هنر در لغتنامه دهخدا ۵
فلسفه هنر ۶
سیر تکاملی هنرهای اولیه ۷
در بررسی یک اثر هنری چهار عامل مورد توجه قرار می گیرد: ۸
آثار هنری دوره پیش از تاریخ مدیون این نظرات مستند است که: ۱۰
کلیات هنر ۱۲
نتیجه ۱۴
تجزیه تحلیل انواع هنرها و ارتباط با یکدیگر ۱۵
۱ـ شکل : ۱۷
۲ـ تکرار : ۱۷
۳ـ تعادل : ۱۸
۴ـ تعادل و وحدت: ۱۸
۵ـ تضاد: ۱۸
۶ـ فرم و طرح صفحه: ۱۹
۷ـ اصول طرح: ۱۹
۸ـ بافت: ۱۹
۹ـ حرکت : ۲۰
هنر، هنرمند، اجتماع ۲۰
هنرمند ۲۱
ارتباط هنر و زمان خلق اثر هنری ۲۳
تئاتر ۲۴
فصل اول:مطالعات اولیه ۲۶
۱ – ۱ بازشناسی نمایش و هنرهای نمایشی ۲۷
۱ – ۱ – ۱ چیستی هنر نمایش ۲۷
۲ – ۱ شناخت هنر نمایش در ایران ۳۱
۱ –۲ – ۱ تاریخچه ۳۱
۱ – ۲ – ۱ اولین گروههای تئاتری ۳۵
۱ – شرکت فرهنگ ۳۵
۲- تئاتر ملی ۳۶
۳- کمدی ایران ۳۶
۴- کانون ایران جوان ۳۷
۵- کلوپ موزیکال ۳۷
۶- کمدی اخوان ۳۷
۳ – ۲ – ۱ گونه های مختلف نمایش : ۳۸
۱ – گونه های مختلف نمایش به لحاظ محتوی: ۳۸
نمایش های مذهبی ۳۸
نمایش های ملی و محلی ۳۸
۲ – به لحاظ نحوه اجراء : ۳۹
نمایش های سیار ۳۹
فصل دوم:مطالعات پایه ۴۰
۲ – ۱ شناخت ریشه واژه تئاتر ۴۱
۲ – ۲ خاستگاه هنر تئاتر در تاریخ ۴۱
انگیزه های پیدایش تئا تر: ۴۲
۱ – ۲ – ۲ مناسک آیینی ۴۲
۲– ۲ – ۲ تقلید ۴۲
۳– ۲ – ۲ بازی ۴۳
۴– ۲ – ۲ سحر و جادو ۴۴
۳ – ۲ بررسی تئاتر در دوره معاصر: ۴۵
۱ – ۳ – ۱ ظهور مکاتب جدید در تئاتر معاصر ۴۵
۴ – ۲ هنرهای نمایشی در ایران ۴۹
۱ – ۴ –۲ گونه های مختلف هنر های نمایشی در ایران ۴۹
تعزیه و شبیه ۴۹
۲ – ۴– ۲ نقش و جایگاه اجتماعی تئاتر در ایران ۵۳
فصل سوم:هنر های نمایشی سنتی در ایران ۵۶
۱ – ۳ هنر های نمایشی سنتی در ایران ۵۷
۲ –۳ موقعیت تئاتر در کالبد شهری ۶۰
۳ – ۳ اهداف و تعریف پروژه ۶۱
۴ – ۳ انواع سالنهای تئاتر ۶۱
۱ – ۴ – ۳ انواع سالن تئاتر از نظر گنجایش ۶۱
۲ – ۴ – ۳ انواع تئاتر از نظر نوع فعالیت: ۶۳
الف-نمایشنامه های معمول : ۶۳
ب-نمایشنامه های مجلل و تاریخی: ۶۳
ج-اپراهای بزرگ: ۶۳
چ- اپراهای کوچک و محلی کمدی موزیکال و نمایشهای عوام با موسیقی ۶۴
د-نمایشهای توام با رقص و آواز(واریته)و جنگهای نمایشی : ۶۴
و-رقص: ۶۴
ز-کنسرت ها: ۶۴
۳ – ۴ – ۳ انواع سالن تئاتر از نظر ارتباط تالار با صحنه ۶۵
سالن تئاتر با صحنه قاب عکسی ۶۵
سالن تئاتر با صحنه مرکزی ۶۶
سالن تئاتر با صحنه رو باز ۶۷
فصل چهارم: مقررات مربوط به طراحی تئاتر ۶۹
۱ – ۴ مقررات مربوط به طراحی تئاتر ها: ۷۰
۱ – آکوستیک مناسب ۷۱
۲ – ایمنی سالن ۷۱
۳-راههای فرار ۷۲
۴- صحنه های سیار و متحرک ۷۲
۵- ایمنی صحنه و سالن ۷۲
الف – ایمنی در صحنه باز ۷۳
ب – ایمنی در پشت صحنه ۷۳
تغییر صحنه ۷۳
روشهای تغیر صحنه ۷۳
انتقال به بالا ۷۳
صحنه گردان ۷۴
۶- کنترل صدا ۷۴
۷- طراحی صحنه ۷۴
۸- وضعیت: ۷۵
۹- زمان ورود شنوندگان: ۷۵
۱۰- پارک اتومبیل،راه های سرپوشیده: ۷۵
۱۱- ورودی هاوخروجی ها: ۷۷
۱۲- راهروهای سالن نمایش ۷۷
۱۳- پلکانها : ۷۸
۱۴- خطوط دید: ۷۸
۱۵- آدیتوریم: ۸۰
۱۶- ظرفیت نشیمن و ترازهای کف: ۸۰
۱۷- سن خانه : ۸۲
۱۸- در ها : ۸۲
۱۹- محوطه زیر سقف : ۸۳
۲۰- پرده ضدآتش: ۸۳
قرابت جدید یا مدرن: ۸۳
ترکیب سن “آرنا” و “پیپ-شو” ۸۴
فصل پنجم:ضوابط و مقررات فنی و تعیین سیستم سازه و تاسیسات و تجهیزات پروژه ۸۶
۱ – ۵ ضوابط و مقررات فنی و تعیین سیستم سازه و تاسیسات و تجهیزات پروژه ۸۷
۱ – ۱ –۵ سازه ۸۷
۱ – ویژگی سازه سالنهای نمایش ۸۷
۲ – بررسی مصالح در ارتباط با سیستم های سازه سالن ۸۸
۲ – ۱ – ۵ ایمنی از حریق ۸۹
۱ – نکات ویژه ایمنی از حریق ۸۹
۲ – سایر مقررات ایمنی از حریق ۹۰
۳ -۱ – ۵ تاسیسات ۹۲
۱ – گرمایش و تهویه مطبوع ۹۲
۲ – روشنایی ۹۳
۳ – فاضلاب ۹۴
۴ – آکوستیک تالارها ۹۴
۴ – ۱ – ۵ کاواک : (رزوناتر) ۹۵
۵ – ۱ – ۵ طراحی تالارها: ۹۵
۱ – فرم ۹۶
۲ – آکوستیک در تالار کنفرانس ۹۷
۳ – آکوستیک در تالار کنسرت ۹۷
فصل ششم: مطالعات تطبیقی ۹۸
۱ – ۶ بررسی نمونه ای از مجموعه های نمایشی در خارج از ایران ۹۹
۱ – ۱ – ۶ تماشاخانه همپستد Hampstead Theater 99
راب بنت Rab bennetts 99
۲ – ۱ – ۶ مرکز هنرهای نمایشی شوستر Schuster Performing arts center 100
۲ – ۶ برسی نمونه هایی از مجموعه های نمایشی در ایران ۱۰۲
۱ – ۲ – ۶ تکیه دولت بزرگترین تماشاخانه ایران ۱۰۲
۲ -۲ – ۶ ایران امروز ۱۰۳
۱ – تئاتر شهر تهران ۱۰۴
سالن اصلی مجموعه: ۱۰۴
۲ – تالار وحدت تهران ۱۰۶
فصل هفتم: تعیین تجهیزات و تاسیسات و تبیین برنامه فیزیکی ۱۱۲
۱ – ۷ تجهیزات و تاسیسات ۱۱۳
۱ – ۱ – ۷ تاسیسات و تجهیزات صحنه ۱۱۳
۲ – ۱ – ۷ تاسیسات و تجهیزات نورپردازی ۱۱۶
۳ – ۱ – ۷ تاسیسات و تجهیزات صوتی ۱۱۷
۴ – ۱ – ۷ تاسیسات و تجهیزات سیستم ایمنی ۱۱۸
۵ – ۱ – ۷ تاسیسات و تجهیزات گرمایش و تهویه مطبوع ۱۱۹
۲ – ۷ تبیین برنامه فیزیکی: ۱۲۰
بخش های سالن نمایش ۱۲۱
فضاهای اداری: ۱۲۱
ورود و انتظار ۱۲۱
حجم ۱۲۴
پلان ۱۲۵
عناصر تشکیل دهنده سایت ۱۲۶
فضای سبز ۱۲۷
نکات لحاظ شده در معماری تئاتر ۱۲۷
۶) سایت و اقلیم: ۱۲۸
مکان پروژه: ۱۲۸
شرایط اقلیمی: ۱۲۸
معرفی منطقه: ۱۲۹

مطالعات آمفی تئاتر ۱۳۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان