خانه / پروژه های پایگاه داده / طراحی پایگاه داده کفش فروشی به همراه نمودار ER

طراحی پایگاه داده کفش فروشی به همراه نمودار ER

طراحی پایگاه داده کفش فروشی به همراه نمودار ER
۱۲صفحه

قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

فهرست مطالب
جداول سیستم کفش فروشی ۵
جدول کفشها ۵
رکوردهایی برای جدول کفشها ۵
جدول مشتریان ۶
رکوردهایی برای جدول مشتریان ۶
جدول اطلاعات فروش کفشها ۷
رکوردهایی برای جدول فروش ۷
نمودار ERD سیستم کفش فروشی ۸
نمودار SQL 8
QUERY نمایش لیست کمترین و بیشترین فروش کفش (MAX,MINF) 10

فهرست جدول ها
جدول ۱- جدول کفشها ۵
جدول ۲- رکوردهایی برای جدول کفشها ۵
جدول ۳- جدول مشتریان ۶
جدول ۴- رکوردهایی برای جدول مشتریان ۶
جدول ۵- جدول اطلاعات فروش کفشها ۷
جدول ۶- رکوردهایی برای جدول فروش ۷
جدول ۷ – جدول نمایش لیست کمترین و بیشترین فروش کفش ۱۰
جدول ۸- جدول نمایش لیست مشتریانی که حداقل یک کفش خریده اند ۱۱
جدول ۹- جدول نمایش میزان کل فروش هر کفش ۱۲

فهرست شکل ها
شکل ۱ – شکل نمایش لیست کمترین و بیشترین فروش کفش ۱۰
شکل ۲- شکل نمایش لیست مشتریانی که حداقل یک کفش خریده اند ۱۱
شکل ۳- شکل نمایش میزان کل فروش هر کفش ۱۲

فهرست نمودار ها
نمودار ۱- نمودار ERD سیستم کفش فروشی ۸
نمودار ۲- نمودار SQL 9

سیستم کفش فروشی از سه جدول به شرح زیر تشکیل شده است:
جداول سیستم کفش فروشی
جدول کفشها

در این جدول اطلاعات کفشهای موجود نگه داری می شود.

نام فیلد

نوع فیلد

KafshID (کد کفش)

Int (شمارنده اتوماتیک)

KafshName (نام کفش)

String

KafshTaminKonande (تامین کننده)

String

KafshGroupID(کد گروه کفش)

int

KafshTabagehBandi(طبقه بندی کفش)

String

KafshSize(شماره کفش)

int

جدول ۱- جدول کفشها