خانه / پروژه های پایگاه داده / طراحی پایگاه داده آژانس مسافرتی به همراه نمودار ER

طراحی پایگاه داده آژانس مسافرتی به همراه نمودار ER

طراحی پایگاه داده آژانس مسافرتی به همراه نمودار ER
۱۵صفحه

قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

فهرست مطالب
۱- جداول مربوط به پروژه آژانس مسافرتی ۶
۱-۱- جدول tblPasenger (مسافر) ۶
۱-۱-۱- رکوردهایی برای جدول tblPasenger 7
۱-۲- جدول tblTravel (مسافرت) ۷
۱-۲-۱- رکوردهایی برای جدول tblTravel 8
۱-۳- جدول tblPersonel (پرسنل) ۹
۱-۳-۱- رکوردهایی برای جدول tblPersonel 9
۱-۴- جدول tblSituation (وضعیت) ۱۰
۱-۴-۱- رکوردهایی برای جدول tblSituation 10
۱-۵- جدول tblRezerv(رزرو) ۱۱
۵-۱- رکوردهایی برای جدول tblRezerv 12
۱-۶- جدول tblTransportation(نوع وسیله نقلیه) ۱۳
۱-۶-۱- رکوردهایی برای جدول tblTransportation 13
۱-۷- جدول tblTravelType(نوع سفر) ۱۴
۱-۷-۱- رکوردهایی برای جدول tblTravelType 14
۲- ER منطقی آژانس مسافرتی ۱۵
۳- ER فیزیکی آژانس مسافرتی ۱۶
فهرست شکل ها……………………………………… صفحه
شکل ۱- شکل قالب جدول مسافر ۴
شکل ۲- شکل قالب جدول مسافرت ۵
شکل ۳- شکل قالب جدول پرسنل ۸
شکل ۴- شکل قالب جدول وضعیت ۹
شکل ۵- شکل قالب جدول رزرو ۱۰
شکل ۶- شکل قالب جدول نوع وسیله نقلیه ۱۲
شکل ۷- شکل قالب جدول نوع سفر ۱۳
 فهرست جدول ها
جدول ۱- جدول دیتا دیکشنری مسافر ۶
جدول ۲- رکوردهایی برای جدول tblPasenger 7
جدول ۳- جدول دیتا دیکشنری مسافرت ۸
جدول ۴- رکوردهایی برای جدول tblTravel 8
جدول ۵- جدول دیتا دیکشنری پرسنل ۹
جدول ۶- رکوردهایی برای جدول tblPersonel 9
جدول ۷- جدول دیتا دیکشنری وضعیت ۱۰
جدول ۸- رکوردهایی برای جدول tblSituation 10
جدول ۹- جدول دیتا دیکشنری رزرو ۱۱
جدول ۱۰- رکوردهایی برای جدول tblRezerv 12
جدول ۱۱- جدول دیتا دیکشنری نوع وسیله نقلیه ۱۳
جدول ۱۲- رکوردهایی برای جدول tblTransportation 13
جدول ۱۳- جدول دیتا دیکشنری نوع سفر ۱۴
جدول ۱۴-  رکوردهایی برای جدول tblTravelType 14
 فهرست نمودارها
نمودار ۱-  نمودار ER منطقی آژانس مسافرتی ۱۶
نمودار ۲- نمودار ER فیزیکی آژانس مسافرتی ۱۷

نام فیلد

کپشن

نوع فیلد

مقادیر مجاز

PasengerId

کد مسافر

decimal(18, 0)

مقادیر عددی (۰ تا ۹)

PasengerName

نام مسافر

nvarchar(150)

مقادیر عددی (۰ تا ۹) و حروف (a تا z و A  تا Z) و علائم / . : و …

PasengerLName

نام خانوادگی مسافر

nvarchar(150)

مقادیر عددی (۰ تا ۹) و حروف (a تا z و A  تا Z) و علائم / . : و …

Cuntry

شهر

nvarchar(150)

مقادیر عددی (۰ تا ۹) و حروف (a تا z و A  تا Z) و علائم / . : و …

City

کشور

nvarchar(150)

مقادیر عددی (۰ تا ۹) و حروف (a تا z و A  تا Z) و علائم / . : و …