خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / بررسی کلیماتیکی منطقه بابلسر و طراحی هتل ۴ ستاره در این منطقه ۷۰ص

بررسی کلیماتیکی منطقه بابلسر و طراحی هتل ۴ ستاره در این منطقه ۷۰ص

بررسی کلیماتیکی منطقه بابلسر و طراحی هتل ۴ ستاره در این منطقه ۷۰ص
قیمت : ۵٫۰۰۰ تومان

– مقدمه
فصل ۱: اکولوژی منطقه مازندران
۱-۱- جغرافیای منطقه
۱-۲- بررسی کلیما تیکی
۱-۲-۱- آب وهوا
۱-۲-۲- میزان بارندگی سالانه
۱-۲-۳- تغییرات روزانه دمای هوا
۱-۲-۴- وضعیت سالانه دمای هوا
۲-۵- میانگین و حدود نهایی آب ودما و رطوبت نسبی
۱-۲-۶- جدول بیو کلیما تیکی ساختمان بابلسر
۱-۲-۷- نمودار جهت و سرعت باد
۱-۲-۸- بادهای غالب بابلسر
۱-۳-۱- جمعیت
۱-۴- موقعیت اداری – سیاسی – اجتماعی بابلسر
۱-۵- مسکن و معماری منطقه
۱-۵-۱- ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل ومرطوب
۱-۵-۲- شکل کلی ساختمانها در منطقه
۱-۵-۳- مصالح
فصل ۲
۲-۱- تاریخچۀ هتل داری در جهان
۲-۲- انواع هتل ها
۲-۳- بررسی نمونه های مشابه
۲-۳-۱- انواع پلانهای طبقات
۲-۴- فضاهای طراحی هتل
۲-۴-۱- اتاقهای خواب و سوئیت ها
۲-۴-۲- فضاهای عمومی
۲-۴-۲-۱- دسترسی ورودی و خروجی
۲-۴-۲-۲- لابی
۲-۴-۲-۳- رستوران و نوشیدنی
۲-۴-۲-۴- سالنهای چند منظوره
۲-۴-۲-۵- فضاهای ورزشی رفاهی
۲-۴-۲-۶- فضاهای خدماتی ، تدارکاتی و پشتیبانی ( دور از دید)
– انبار آذوقه
– آشپزخانه اصلی
۲-۵- بررسی دو نمونه هتل ساخته شده در منطقه – معتدل و مرطوب ایران
– هتل قدیم رامسر
– هتل قدیم بابلسر
فصل ۳: طراحی پروژه
۳-۱- ضرورت نیاز به هتل د رمنطقه بابلسر
۳-۲- برنامه فیزیکی
۳-۳- کانسپت طراحی
بررسی کلیماتیکی منطقه بابلسر و طراحی هتل ۴ ستاره در این منطقه ۷۰ص
قیمت : ۵٫۰۰۰ تومان