خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ویدیو کلوپ ۸۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ویدیو کلوپ ۸۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ویدیو کلوپ ۸۵ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان


مقدمه   ۵
نرم افزار ویدئوکلوپ           ۵
روشهای پیاده سازی نرم افزار         ۱۳
نمودارهای UML 14
فصل اول: شرح سیستم    ۱۶
۱- شرح سیستم موجود    ۱۷
۱ ـ ۲ ـ شرح وضعیت ویدئو کلوپ       ۱۷
۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ نیروی‌ انسانی‌ موجود      ۱۷
۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ نوع خدمات        ۱۷
۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ سیستم‌ کدگذاری‌ فیلمها ۱۸
۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ تجهیزات‌ سخت افزاری موجود در ویدئو کلوپ            ۱۸
۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ فرایند صدور درخواست فیلم و تحویل           ۱۸
۱-۲-۶- سیستم گزارشدهی: هیچگونه سیستم گزارشگیری و گزارشدهی به علت عدم وجود یک سیستم مدون وجود ندارد.   ۱۸
۱-۳ – نیازمندیهای پیاده سازی سیستم ویدئو کلوپ    ۱۹
الف)نیازهای نرمال            ۱۹
ب) نیازهای مورد انتظار     ۱۹
کاربران سیستم ویدئو کلوپ           ۲۰
ذینفعان نرم افزار  ۲۱
فصل دوم: بررسی ارتباطات بین جداول و متغیرهای سیستم    ۲۲
مدل پایگاه داده رابطه ای (Relational Database Model)       ۲۴
Data Dictionary: بررسی موجودیتهای نرم افزار       ۲۷
مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Costumers    ۲۷
مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول FilmsMoshakhasat    ۲۸
مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول HistoryTahvil            ۲۸
مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Resaneh       ۲۸
مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Subject        ۲۹
فصل سوم: رسم نمودارهای Data Flow Diagrams  ۳۰
نمودار فیزیکی فروشگاه ویدئو کلوپ  ۳۱
نمودارContextx Diagram1           ۳۲
نمودارContextx Diagram2           ۳۳
نمودارDFD زمینه ای فروشگاه ویدئو کلوپ    ۳۴
نمودار سطح ۱ DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ      ۳۵
نمودار سطح ۲ DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات کرایه دادن)  ۳۶
نمودار سطح ۲ DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات پردازش پرداخت)       ۳۷
فصل چهارم:  نمودار جریان مستندات           ۳۸
۶-۱ – نمودار جریان مستندات         ۳۹
فصل پنجم: زبان برنامه نویسی       ۴۱
اهداف طراحی زبان           ۴۳
تاریخچه  ۴۳
ویژگی‌ها ۴۴
سیستم یکپارچه شده      ۴۵
انواع داده            ۴۵
Boxing و EnBoxing        ۴۶
ویژگی‌های جدید در C# 2.0           ۴۶
کلاسهای partial 46
Genericها         ۴۷
کلاس های static 47
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع          ۴۷
Delegateهای ناشناس    ۴۸
Delegate covariance and contravariance            ۴۸
نوع داده Nullable            ۴۸
فصل ششم: نمودار Use Case و سناریو      ۵۰
۶-۱- Use case چیست؟   ۵۱
۶-۲- Actor چیست؟        ۵۲
۶-۳- دیاگرام use case چیست؟      ۵۲
۶-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           ۵۲
۶-۵- شناسائی Actor های سیستم          ۵۳
۶-۵-۱- Actor کاربر          ۵۳
۶-۵-۲- Actor مسئول ویدئو کلوپ   ۵۴
۶-۵-۲- Actor مشتری ویدئو کلوپ  ۵۵
۶-۵-۲- Actor تایمر          ۵۵
۶-۶-  شناسائی Use Case ها      ۵۶
۶-۶-۱- نمودار USE CASE اصلی سیستم  ۵۷
۶-۶-۲- نمودار USE CASE نمایش لیست فیلمها و کرایه فیلم ۵۸
۶-۶-۲-۱- سناریوی Use Case نمایش لیست فیلمها  ۵۹
۶-۶-۲-۲- سناریوی  Use Case اجاره فیلم به مشتری            ۶۰
۶-۶-۳- نمودار USE CASE نمایش لیست بازکشت فیلم صورت وضعیت و محاسبه دیرکرد ۶۱
۶-۶-۳-۱- سناریوی  Use Case بازکشت فیلم توسط مشتری   ۶۲
۶-۶-۳-۲- سناریوی  Use Case ارائه صورت وضعیت    ۶۳
۶-۶-۳-۳- سناریوی  Use Case محاسبه دیرکرد         ۶۴
۶-۶-۴- نمودار USE CASE درج فیلم جدید  ۶۵
۶-۶-۴-۱- سناریوی  Use Case درج فیلم جدید          ۶۶
فصل هفتم: Class Diagram         ۶۷
۷-۱- نمودار Class اصلی سیستم ویدئو کلوپ           ۶۸
۷-۲- نمودار Class های مربوط به کاربر         ۶۹
۷-۲- نمودار Class مربوط به فیلمها  ۷۰
۷-۳- نمودار Class مربوط به تح.یل و بازگشت فیلم     ۷۱
فصل هشتم: SequEnce Diagram 72
۸-۱- نمودار توالی Return Video   ۷۳
۸-۲- نمودار توالی درخواست تعویض فیلمها   ۷۴
۸-۳- نمودار توالی تحویل فیلم به مشتری     ۷۵
۸-۴- نمودار توالی Product Definition        ۷۶
۸-۵- نمودار توالی درج فیلم جدید    ۷۷
۹-۶- نمودار توالی SignOut           ۷۸
فصل نهم: Collaboration Diagram            ۷۹
۱۰-۱- نمودار همکاری بازگشت فیلم            ۸۰
۹-۲- نمودار همکاری تعویض فیلم    ۸۱
۹-۳- نمودار همکاری درج فیلمهای جدید       ۸۲
۹-۴- نمودار همکاری کرایه دادن فیلم            ۸۳
۹-۵- نمودار همکاری ایجاد جریمه ها            ۸۴

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان