خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مشاور املاک ۱۴۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مشاور املاک ۱۴۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مشاور املاک ۱۴۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۶.۰۰۰ تومان

 

مقدمه ۶
مراحل انجام پروژه ۷
فصل اول: نمودار ER و پایگاه داده ۸
۱-۱- جداول پایگاه داده ۹
۱-۱-۱- نام جدول: tblKharidaran 9
۱-۱-۲- نام جدول:  tblForuShandegan 9
۱-۱-۳- نام جدول:  tblMoamelehType 9
۱-۱-۴- نام جدول:  tblMelks 9
۱-۱-۵- نام جدول:  tblSanadsStatuse 10
۱-۱-۶- نام جدول:  userInfo 10
۱-۱-۷- نام جدول:  tblContracts 10
۱-۱-۸- نام جدول: UserTypes 10
۱-۱-۹- نام جدول: BossMailBox 11
۱-۱-۱۰- نام جدول: BossAttachMents 11
۱-۱-۱۱- نام جدول: taffMailbox 11
۱-۱-۱۲- نام جدول: StaffAttachments 11
۱-۲- نمودار ER به همراه نمایش ارتباط بین جداول و موجودیتها ۱۲
فصل دوم: نیازمندیهای سیستم ۱۳
۲-۱- ارائه شرح سیستم نرم افزاربنگاه ۱۴
۲-۱-۱٫ هدف ۱۴
۲-۲- وضعیت‌ موجود در سیستم‌ فعلی بنگاه ۱۵
۲-۲-۱٫ جایگاه‌ ‌ و شرح‌ وظایف‌ ۱۵
۲-۲-۲٫ نیروی‌ انسانی‌ موجود ۱۵
۲-۲-۳٫ نوع خدمات ۱۵
۲-۲-۴٫ سیستم‌ کدگذاری‌ سوابق ۱۵
۲-۲-۵٫ تجهیزات‌ سخت افزاری موجود در بنگاه ۱۶
۲-۲-۶٫ فرایند دریافت سفارش مشتری ۱۶
۲-۲-۷٫ فرمهای‌ فعلی مورد استفاده‌ ۱۶
۲-۲-۸٫ گزارشات سیستم ۱۶
۲-۳- کاستیها و محدودیتهای‌ سیستم‌ اطلاعات‌ بنگاه ۱۷
۲-۴- نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار بنگاه ۱۸
۲-۴-۱٫ اطلاعات پایه ۱۸
۲-۴-۲٫ عملیات مربوط به جستجو ۱۸
۲-۴-۳٫ گزارش‌ها ۱۹
۲-۴-۴٫ امنیت و حدود دسترسی ۲۰
۲-۴-۵٫ بازسازی اطلاعات ۲۰
۲-۵- نمودار SDM سیستم بنگاه ۲۱
۲-۶- کاربران سیستم نرم افزار بنگاه ۲۲
۲-۷- ذینفعان نرم افزار ۲۳
فصل سوم: نمودار های DFD 24
۱-۱- نمودار زمینه ای سیستم بنگاه ۲۵
۱-۲- نمودار سطح صفر سیستم بنگاه ۲۶
۱-۳- نمودار سطح یک سیستم بنگاه ۲۷
۱-۴- نمودار سطح دو سیستم بنگاه (مربوط به عملیات انجام معاملات) ۲۸
۱-۵- نمودار سطح دو سیستم بنگاه (مربوط به عملیات دریافت پرداختها) ۲۹
فصل چهارم: نمودار Use Case و سناریو ۳۰
۴-۱- Use case چیست؟ ۳۱
۴-۲- Actor چیست؟ ۳۲
۴-۳- دیاگرام use case چیست؟ ۳۲
۴-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۳۲
۴-۵- شناسائی Actor های سیستم ۳۳
۴-۶- Actor کاربر ۳۳
۴-۶-۱٫ Actor مدیر ۳۴
۴-۶-۲٫ Actor کارمندان ۳۵
۴-۶-۳٫ Actor مشتریان ۳۵
۴-۷- شناسائی Use Case ها ۳۶
۴-۷-۱٫ نمودارهای USE CASE 1 (Sign Up – Sign In) 37
۴-۷-۱٫۱٫ سناریوی Sing Up Use Case 38
۴-۷-۱٫۲٫ سناریوی Sing In Use Case 39
۴-۷-۲٫ نمودارهای USE CASE 2 40
۴-۷-۲٫۱٫ سناریوی RequestConsideration Use Case 41
۴-۷-۲٫۲٫ سناریوی CreatingContract Use Case 42
۴-۷-۲٫۳٫ سناریوی Performa Invoice Use Case 43
۴-۷-۳٫ نمودارهای USE CASE 3 44
۷-۶-۳-۱- سناریوی Use Case دریافت/پرداخت وجه ۴۵
۷-۶-۳-۲- سناریوی Use Case Order 46
۴-۷-۴٫ نمودارهای USE CASE 4 47
۴-۷-۵٫ نمودار کلی Use Case 48
فصل پنجم: نمودار Class 49
۵-۱- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه ۵۰
۵-۲- نمودار Class مربوط به کاربر ۵۱
۵-۳- نمودار Class مربوط به مدیر ۵۱
۵-۴- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند ۵۲
۵-۵- نمودار Class مربوط به مشتری ۵۲
۵-۶- نمودار Class مربوط به نوع مشتری ۵۲
۵-۷- نمودار Class مربوط به معاملات ۵۳
۵-۸- نمودار Class مربوط به نوع معاملات ۵۳
۵-۹- نمودار Class مربوط به صندوق پستی مدیر و کارمند ۵۴
فصل ششم: نمودار Sequence 55
۶-۱- نمودار Sequence (Sign In) 56
۶-۲- نمودار Sequence (Sign Up) 57
۶-۳- نمودار Sequence (ارائه صورتحساب) ۵۸
۶-۴- نمودار Sequence (ارائه گزارش به مدیر) ۵۹
۶-۵- نمودار Sequence (استخدام کارمند توسط مدیر) ۶۰
۶-۶- نمودار Sequence (ایجاد قرارداد توسط کارمند) ۶۱
۶-۷- نمودار Sequence (بررسی درخواستها توسط کارمند) ۶۲
۶-۸- نمودار Sequence (بررسی صورتحسابها توسط مدیر) ۶۳
۶-۹- نمودار Sequence (تائید قراردادها توسط مدیر) ۶۴
۶-۱۰- نمودار Sequence (بررسی صورتحسابها توسط مدیر) ۶۵
۶-۱۱- نمودار Sequence (صندوق پستی کارمند) ۶۶
۶-۱۲- نمودار Sequence (صندوق پستی مدیر) ۶۷
فصل هفتم:بررسی زبان برنامه نویسی و علت انتخاب آن ۶۸
اهداف طراحی زبان ۷۰
تاریخچه ۷۰
ویژگی‌ها ۷۱
سیستم یکپارچه شده ۷۲
انواع داده ۷۲
Boxing و EnBoxing 73
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 73
کلاسهای partial 73
Genericها ۷۴
کلاس های static 74
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع ۷۵
Delegateهای ناشناس ۷۵
Delegate covariance and contravariance 75
نوع داده Nullable 76
فصل هشتم: بررسی Source Code 77
فصل دهم:پایگاه داده مورد استفاده ۱۱۰
پایگاه داده ها یا دادگان چیست؟ ۱۱۱
تعریف پایگاه داده ۱۱۱
مدیر سیستم پایگاه داده‌ای ۱۱۱
مدل رابطه ایی ۱۱۲
تاریخچه پایگاه داده ۱۱۳
SQL چیست؟ ۱۱۴
کدهای SQL جهت تولید جداول پایگاه داده سیستم جاری ۱۱۵

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۶٫۰۰۰ تومان