خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / موزه هنر معاصر ۱۱۰ص

موزه هنر معاصر ۱۱۰ص

موزه هنر معاصر ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

مقدمه.
فصل اول .
• (۱-۱) تعریف و تاریخچه پیدایش موزه
تعریف موزه
(۲-۱-۱) تاریخچه موزه در جهان
(۳-۱-۱) نهادینه شدن موزه ها
• (۲-۱) تاریخچه موزه در ایران
(۱-۲-۱) نهادینه شدن موزه در ایران
(۲-۲-۱) موزه های بقاع متبرکه :
(۳-۲-۱) تاسیس موزه ایران باستان
(۴-۲-۱) دیگر موزه های باستانشناسی و هنر
(۵-۲-۱) موزه های تاریخ طبیعی و تاریخ علوم
نتیجه .

فصل دوم:
• (۱-۲) طبقه بندی موزه ها
موزه تاریخی و باستان شناسی:
(۲-۱-۲) موزه فضای باز:
(۳-۱-۲) موزه های مردم شناسی: .
(۴-۱-۲) کاخ موزه ها:
(۵-۱-۲) موزه های هنری : .
(۶-۱-۲) موزه علوم و تاریخ طبیعی:
(۷-۱-۲) موزه های محلی یا منطقه ای:
(۸-۱-۲) موزه های سیار : .
(۹-۱-۲) پارک موزه ها : .
(۱۰-۱-۲) موزه های نظامی : .
(۱۱-۱-۲) موزه های اندیشمندان ( خانه هنرمندان ) :
نتیجه.

فصل سوم:
(۱-۳)شناخت کارکرد و معماری فضای موزه .
عملکرد موزه.
(۲-۱-۳) ساختار علمی و مجموعه موزه
(۳-۱-۳) نقش و عملکرد اجتماعی موزه
برنامه ریزی مجموعه :
گردآوری و غنی سازی مجموعه :
(۴-۱-۳)گردش سیاست فرهنگی موزه ها
(۵-۱-۳)آموزش در موزه ها
(۶-۱-۳)معماری موزه
(۷-۱-۳)فضای فیزیکی موزه
(۸-۱-۳)محل و ساختمان موزه
(۳-۳-۳)نور درموزه .
(۱-۲-۳)معماری موزه .
(۲-۳-۳)زیبایی شناسی موزه
(۱-۳-۳)ویژگیهای ساختمانی موزه
(۳-۳) محل و ساختمان موزه
(۴-۳-۳)نور طبیعی .
(۴-۳)ایمنی وحفاظت .
(۵-۳)فضاهای مورد نیاز برای موزه
(۱-۵-۳)قسمت های مختلف موزه
(۲-۵-۳)فعالیت های واحد انفورماتیک موزه :
(۳-۵-۳)برنامه عملکردی و فیزیکی
نتیجه.

فصل چهارم:
(۱-۱-۴)جدول استانداردهای کلی طرح وبرنامه فیزیکی پروژه

فصل پنجم:
موزه هنرهای معاصر
(۲-۱-۵)هویت موزه هنرهای معاصر
(۳-۱-۵)سازمان موزه :
(۴-۱-۵)هدف از تشکیل موزه هنرهای معاصر
(۲-۵)معرفی مصادیق معماری
(۱-۲-۵)موزه هنرهای معاصر تهران
(۲-۲-۵)فرانک گری
(۳-۲-۵)موزه هنرمعاصر.
(۴-۲-۵) موزه های هنری کیمبل
(۵-۲-۵)Burnham Plan Centennial
(۶-۲-۵)مجموعه فرهنگی هنری لیوم.
نتیجه.
منابع
موزه هنر معاصر ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان