خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات دهکده آرامش ۱۷۰ص

مطالعات دهکده آرامش ۱۷۰ص

مطالعات دهکده آرامش ۱۷۰ص
قیمت : ۱۷٫۰۰۰ تومان

۱ ∆ فصل اوّل : آغاز کلام: ۵
(۱-۱) □ مقدمه و خلاصه رساله ۵
(۲-۱) □ معرفی و توضیح پیرامون موضوع۶

۲ ∆ فصل دوّم : ضرورت و علل توجیه طرح ۱۰
(۱-۲) □ سلامت روان – جایگاه سلامت روان ۱۰
(۲-۲) □ ضرورت ایجاد دهکده آرامش ۱۴ (۳-۲) □ ضرورت ایجاد دهکده آرامش در ایران، تهران ۱۵

۳ ∆ فصل سوّم: محیط آرامش بخش ۱۷
(۱-۳) □ عناصر محیط آرامش بخش ۱۷
(۱-۱-۳) ○ نور ۲۴
(۲-۱-۳) ○ رنگ ۲۵
(۳-۱-۳) ○ صوت ۲۶
(۴-۱-۳) ○ بو ۲۷
(۵-۱-۳) ○ فضا ۲۸
(۲-۳) □ طبیعت شفا بخش ۲۹
(۱-۲-۳) ○ آب ۲۹
– آبنما ها ۳۰
(۲-۲-۳) ○ گل، گیاه، درخت ۵۵
– بام سبز ۵۶
– باغچه ها ۸ ۷ (۳-۳) □ خدمات محیط آرامش بخش ۱ ۸

(۱-۳-۳) ○ درمانهای نمایشی ۸۲
– هنر درمانی ۸۵
– نمایش درمانی ۹۱
(۲-۳-۳) ○ درمانهای فعالیتی ۹۵
– کار درمانی ۹۶
– تفریح درمانی (ارتباط با طبیعت) ۹۸
– ورزش ۱۰۱
– مدیتیشن و یوگا ۱۰۳
– محیط درمانی ۱۰۷

۴ ∆ فصل چهارم: نمونه ها و مصادیق ۱۰۸
(۱-۴) □ بررسی مصادیق ۱۰۸
(۲-۴) □ تصاویر الهام بخش ۱۱۹
(۳-۴) نتایج و احکام حاصل ۱۲۲

۵ ∆ فصل پنجم: سایت(بستر طرح) ۱۴۳
(۱-۵) □ کلیاتی پیرامون استان و شهر تهران ۱۴۳
(۱-۱-۵) ○ تقسیمات کشوری و سیاسی ۱۴۳
(۲-۱-۵) ○ ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی ۱۴۴
(۳-۱-۵) ○ جمعیت ۱۴۵
– ترکیب سنی ۱۴۶
– سواد ۱۴۷
– آموزش ۱۴۷
– ویژگی اقتصادی ۱۴۷
(۲-۵) □ تحلیل سایت ۱۴۸
(۱-۲-۵) ○ اهداف انتخاب سایت ۱۴۸
(۲-۲-۵) ○ جانمایی سایت ۱۴۹
(۳-۲-۵) ○ دسترسی به سایت ۱۵۰
(۴-۲-۵) ○ مرزها و همسایگی ها ۱۵۱
(۵-۲-۵) ○ چشم اندازها ۱۵۲
(۶-۲-۵) ○یخبندان ۱۵۴
(۷-۲-۵) ○ مطالعات زمین شناسی ۱۵۴
(۸-۲-۵) ○ باد ۱۵۵
(۹-۲- ۵) ○ تابش آفتاب ۱۵۵
(۱۰-۲-۵) ○ دمای هوا ۱۵۶
(۱۱-۲-۵) ○ رطوبت و بارش ۱۵۸
(۳-۵) □ جهت و فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ۱۶۳
(۴-۵) □ تحلیل شکل گیری مجموعه در سایت ۱۶۳

۶ ∆ فصل ششم: مقدمات طراحی ۱۶۶
(۱-۶) □ تصویری کلی از برنامه عملکردی دهکدۀ آرامش ۱۶۶
(۲-۶) □ انواع فعالیت ها و خدمات دهکدۀ آرامش ۱۶۷
○ هنر درمانی ۱۶۸
○ کار درمانی ۱۶۹
○ ورزش درمانی ۱۷۱
(۳-۶) □ شناخت مخاطبان طرح ۱۷۲
(۴-۶) □ نوع فضاها و دیاگرام ارتباط فضایی ۱۷۳
(۵-۶) □ برنامه ریزی فیزیکی ۱۷۷
(۱-۵-۶) ○ جدول برنامه ریزی فیزیکی ۱۷۹
(۶-۶) □ اخذ استانداردهای مبنا ۱۷۹

منابع و مأخذ ۱۸۴

مقدمه و خلاصه رساله: (چکیده)

آسایش و آرامش کیفیتی است که انسان باید به وجود آورد. کیفیتی که شخص باید بشناسد تا به جستجویش برخیزد. تو نمی دانی آسایش چیست، چون هیچ وقت آن را حس نکرده ای و خاطره ای از آن نداری…..
(دن مخلان ماتیوس)
در این روزگاران که زمین در حال گذر از هزاره ای به هزاره ی دیگر است، مناسبات اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و الگوهای زندگی روز به روز بر تعداد کلان شهرها و شهر وندان آن می افزاید. زندگی آدمیان در چنین مجتمع های زیستی، به ویژه در کشورهای جهان سوّم و در حال توسعه دستخوش بسیار تنش و ناآرامی هاست که حاصلی جز فشارهای ذهنی و روانی برای عموم آنها ندارد.
ذهن آرام و متمرکز جز در آغوش بستری مناسب متجلی نمی شود. این بستر چیزی نیست جز محیط پیرامون انسان، معماری همانقدر که با جسم انسان در ارتباط است بر روح و روان انسان نیز تأثیر گذار است و این تاثیر قابل انکار نیست. حتی می توان گفت مهمترین تکلیف معماران تأمین بهداشت محیط از نظر روانی است به گونه ای که در تمام فضاهایی که خلق می شود سعی براین است که روح انسان تغذیه شود.
این مجموعه نیز با ارائه گونه ای از معماری سعی در خلق فضاهایی را دارد که برای مراجعین، تجربه ای در جهت دریافت وتیل به آرامش ذهنی که همانا غایت نهایی زندگی آدمی است باشد.
مطالعات دهکده آرامش ۱۷۰ص
قیمت : ۱۷٫۰۰۰ تومان