خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات کتابخانه تخصصی معماری ۱۳۰ص

مطالعات کتابخانه تخصصی معماری ۱۳۰ص

مطالعات کتابخانه تخصصی معماری ۱۳۰ص

خرید مطالعات : ۱۳٫۰۰۰ تومان

فصل اول: کلیات ۱۳
۱-۱-مقدمه ۱۴
۱-۲-تبیین موضوع ۱۴
۱-۳-ارائه دلایل انتخاب موضوع ۱۵
۱-۴-معرفی سایت ۱۵
۱-۴-۱-موقعیت سایت در شهر ساری ۱۶
۱-۵-روش جمع آوری اطلاعات ۱۶
۱-۶-معرفی روش و فرآیند طراحی ۱۷
۱-۷- نتیجه گیری ۱۷
فصل دوم: مبانی نظری طراحی ۱۸
۲-۱-مقدمه ۱۸
۲-۲- تئوری های مرتبط با موضوع ۲۱
۲-۲-۱-آمار مربوط به نشر کتاب در جهان ۲۱
۲-۲-۲-سرانه مطالعه در ایران ۲۱
۲-۲-۴-دلایل کتاب نخوانی ۲۱
۲-۲-۵- کافی نتینه کردن ۲۲
۲-۲-۵-شناخت جامعه کتابخانه ۲۲
۲-۲-۶-انواع کتابخانه ها ۲۲
۲-۲-۶-۱-کتابخانه ملی ۲۳
۲-۲-۶-۲-کتابخانه دانشگاهی ۲۴
۲-۲-۶-۳-کتابخانه تخصصـی ۲۶
۲-۲-۶-۴-کتابخانه پژوهشی ۲۷
۲-۲-۶-۵-کتابخانه عمومی ۲۷
۲-۲-۶-۶-کتابخانه شخصی ( خصوصی ) ۲۹
۲-۲-۶-۷- کتابخانه آموزشگاهی ۲۹
۲-۲-۶-۸-آرشـــیو ۳۰
۲-۳-معرفی و تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی و خارجی ۳۱
۲-۴-احکام و معیارهای نظری طراحی ۴۵
۲-۵-نتیجه گیری ۴۷
مراجع و ماخذها ۴۷
فصل سوم: بستر طراحی ۴۸
۳-۱- مقدمه ۴۹
۳-۲-سیمای جمعیتی مازندران ۴۹
۳-۲-۱-سیمای کلی ۴۹
۳-۳- معماری بومی مازندران ۵۰
۳-۳-۱- شرایط محیطی حاکم بر معماری سنتی مازندران ۵۱
۳-۳-۳- مفاهیم سنتی معماری منطقه ۵۱
۳-۳-۳-۱- خانه ۵۱
۳-۳-۳-۲- ایوان و تالار ۵۲
۳-۳-۳-۳- بام ۵۲
۳-۴- اقلیم ۵۳
۳-۴-۱- سیمای اقلیمی مازندران ۵۳
۳-۶-۹- مطالعات اقلیمی شهرستان بابل ۵۴
۳-۶-۹-۱- درجه حرارت ۵۴
۳-۶-۹-۲- رطوبت ۵۵
۳-۶-۹-۳- یخبندان ۵۶
۳-۶-۱۱- پوشش گیاهی منطقه بابل ۵۶
۳-۶-۱۲- خاک های منطقه ساری ۵۷
۳-۷- نحوه تاثیر عوامل اقلیمی درتعیین جهت یک ساختمان ۵۷
۳-۷-۱- تابش آفتاب و حرارت ۵۸
۳-۷-۳- تاثیر سایه بانها ۵۸
۳-۷-۵- اثرات باد و نسیم در خانه سازی ۵۹
۳-۷-۷- عملکرد تهویه و نیاز به آن در ساختمان ۵۹
۳-۷-۸- موقعیت پنجره و تاثیر ان در وضعیت تهویه طبیعی ۶۰
۳-۸- تهویه مورد نیاز در اقلیم معتدل و مرطوب ۶۰
۳-۸-۱- اثرات محوطه سازی بر سرعت نسیم در کرانه های بحر خزر ۶۰
۳-۸-۳- تابش ۶۲
۳-۸-۴- بارندگی و رطوبت ۶۳
۳-۹- معماری منطقه در رابطه با اقلیم ۶۴
۳۳-۱۱-معرفی سایت طراحی با نقشه ها و تصاویری از داخل و بیرون سایت ۶۶
۳-۱۱-۱-معرفی محدوده سایت ۶۶
۳-۱۱-۲-بررسی دید از بیرون به داخل سایت ۶۶
۳-۱۲-احکام حاصل از قوانین شهری ،اقلیم ،همجواری ها و… ۶۹
۳-۱۳-نتیجه گیری ۶۹
مراجع و ماخذها ۷۱
فصل چهارم: برنامه ریزی فیزیکی ۷۳
۴-۱-بررسی استانداردهای کلان طراحی پروژه و استخراج لیست فضاهای مورد نیاز ۷۳
۴-۴- بررسی استانداردها و ابعاد ریز فضاها ، مبلمان و… و محاسبه سرانه ها ۷۳
مقدمه ۷۴
۴-۱-بررسی استانداردهای کلان طراحی پروژه و استخراج لیست فضاهای مورد نیاز ۷۴
۴-۱-۱- محاسبه ظرفیت پذیرش مجموعه ۷۴
۴-۱-۲- تعیین استانداردهای کلان پروژه با داشتن ظرفیت استفاده کنندگان ۷۴
۴-۱-۲-۱- تعداد جلدهای کتاب ۷۵
۴-۱-۲-۲- طول قفسه کتاب ۷۵
۴-۱-۲-۳- مساحت کف برای قسمت قفسه ها ۷۵
۴-۱-۲-۴- مساحت کف برای قسمت مطالعه ۷۵
۴-۱-۲-۵- فضای کار کارکنان ۷۶
۴-۱-۲-۶- فضاهای جانبی ۷۶
۴-۱-۲-۷- مساحت کلی مجموعه ۷۶
۴-۱-۲-۸- فضای کاربران اینترنت ۷۶
۴-۱-۲-۹- سالن اجتماعات ۷۶
۴-۱-۲-۱۰- کتاب فروشی ۷۷
۴-۱-۲-۱۱- نمایشگاه موقت ۷۷
۴-۲- بررسی مفاهیم کلی مربوط به پروژه ۷۷
۴-۲-۱- دسترسی به ساختمان ۷۷
۴-۲-۲- اختلاف سطح و شیب ورودی ۷۸
۴-۲-۳-تعداد طبقات ۷۹
۴-۲-۴- سطوح ۷۹
۴-۲-۵-تزئینات ۸۰
۴-۲-۶-حفاظت ۸۱
۴-۲-۷- تاسیسات مکانیکی ۸۱
۴-۲-۷-۱- دستگاه های بالابرنده ۸۱
۴-۲-۸- وسایل دیداری و شنیداری ۸۲
۴-۲-۸-۱- ماشین چاپ ۸۲
۴-۲-۸-۲- دستگاه فتوکپی ۸۲
۴-۲-۸-۳- ماشین اوزالید ۸۲
۴-۲-۸-۴- دستگاه طبع و نشر رومیزی ۸۲
۴-۲-۸-۵- دستگاه پست تصویری با پست الکترونیکی ۸۲
۴-۲-۸-۶- میکروفرم ۸۲
۴-۲-۸-۷- میکروفیلم ۸۲
۴-۲-۸-۸- میکروفیش ۸۳
۴-۲-۸-۹- میکرواپاک ۸۳
۴-۲-۸-۱۰- اسلاید ۸۳
۴-۲-۸-۱۱- فیلم ۸۳
۴-۲-۱۲- .نوارهای ویدئوئی ۸۳
۴-۲-۱۳- تأسیسات تلفن ۸۳
۴-۲-۹-عوامل مؤثر در سیستم تاسیسات ( تهویه ، نور و … ) ۸۳
۴-۲-۹-۱-گرما ۸۳
۴-۲-۹-۲- هوا ۸۳
۴-۲-۹-۳-رطوبت ۸۳
۴-۲-۹-۴-گرد و غبار ۸۴
۴-۲-۹-۵- صدا ۸۴
۴-۲-۹-۶- .نور طبیعی ۸۵
۴-۲-۹-۷- .نور مصنوعی ۸۶
۴-۳- بررسی سناریوی عملکردی و ویژگی های فضاها (استخراج لیست فضاهای مورد نیاز ) ۸۸
۴-۳-۱- توضیح کلی درباره کتابخانه های نوین ۸۸
۴-۳-۲ سالن ورودی ۹۰
۴-۳-۳- سالن مطالعه ۹۰
۴-۳-۲-۱-سالن مطالعه با قفسه های در دسترس ۹۱
۴-۳-۳-سالن اینترنت ۹۴
۴-۳-۴-سالن اجتماعات ۹۵
۴-۳-۵-اتاق های دیداری و شنیداری ۹۶
۴-۳-۶-اداری ۹۸
۴-۳-۶-۱- بخش مدیریت ۹۹
۴-۳-۶-۲- بخش تعمیرات و انبار کتاب ۹۹
۴-۳-۸-نمایشگاه و فروشگاه ۹۹
۴-۳-۹-باغ و تراس برای مطالعه در هوای آزاد ۱۰۰
۴-۴- بررسی استانداردها و ابعاد ریز فضاها ، مبلمان و… و محاسبه سرانه ها ۱۰۰
۴-۴-۱- ابعاد و اندازه قفسه کتاب ۱۰۰
۴-۳-۲- مطالعه کنندگان (استانداردهای مبلمان فضای مطالعاتی ) ۱۱۰
۴-۴-۲- کارکنان ( استانداردهای قسمت اداری ) ۱۱۲
۴-۴-۳- استانداردهای سالن اجتماعات ۱۱۶
۴-۴-۵- استانداردها برای کار با کامپیوتر ۱۱۹
۴۴-۴-۷-آسانسور ۱۲۱
۴-۴-۸- پارکینگ ۱۲۳
۴-۵-محاسبه مساحت فضاهای خرد و کلان با استفاده از سرانه ها و ظرفیت ها ۱۲۴
۴-۶-نتیجه گیری ۱۲۸
مراجع و ماخذها ۱۲۸
فصل پنجم: فرایند طراحی ۱۲۹
مقدمه ۱۳۰
۵-۱- تحلیل سایت ۱۳۰
۵-۱-۱-دسترسی به سایت ۱۳۱
۵-۱-۱-۱- دسترسی پیاده ۱۳۱
۵-۱-۱-۲- سواره ( به پارکینگ ) ۱۳۱
۵-۱-۲-بررسی همسایگی سایت ۱۳۱
۵-۱-۳- دیدهای مطلوب سایت ۱۳۱
۵-۱-۴-تحلیل نور مطلوب و نا مطلوب سایت ۱۳۲
۵-۱-۵- تحلیل بادهای مطلوب و نامطلوب سایت ۱۳۲
۵-۳-ایده های اولیه ۱۳۲
۵-۳-۱-ایده های اولیه طرح ۱۳۳
۵-۳-۲-تبدیل ذهنیت به عینیت ۱۳۴
منابع ۱۳۵

مطالعات کتابخانه تخصصی معماری ۱۳۰ص

خرید مطالعات : ۱۳٫۰۰۰ تومان