خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز تحقیقات نجوم ۱۰۰ص

مطالعات مرکز تحقیقات نجوم ۱۰۰ص

مطالعات مرکز تحقیقات نجوم ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

فصل اول
مطالعات پایه
۱ . ۱ ) مطالعات جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی و
۱ . ۲ ) مطالعات پیرامون نجوم
۱ . ۲ . ۱ ) مفاهیم پایه و اطلاعاتی از دانش ستاره شناسی
جهان، ستارگان، منظومه شمسی، خورشید، سیارات، سیارکها، اقمار، ستارگان دنباله دار، شهاب سنگها، سیاره زمین، اثرات معلول، چرخش زمین، حرکت انتقالی به دور خورشید، ساکن نبودن زمین.
چشم غیر مسطح می بیند؟
۱ . ۲ . ۲ ) پیشینه پژوهشهای دانش ستاره شناسی در سرزمین ایران
الف ) پیش از اسلام؛
دنیای اساطیر ایرانی و علم نجوم؛
روحانیت و علم نجوم
فصل دوم
مطالعات کالبدی و برنامه ریزی طرح
مکانیابی رصدخانه
۲ . ۱ ) لزوم پژوهش برای مکانیابی و رصد خانه به همراه معرفی چند نمونه رصدخانه خارجی
۲ . ۲ ) پارامترهای مهم در مکانیابی رصدخانه
۲ . ۳ ) جدول استانداری های مکان یابی رصدخانه
۲ . ۴ ) مکان یابی رصدخانه ملی ایران
۲ . ۵ ) پلانتاریم
فصل سوم
طراحی
۳ . ۱ ) شرح فضاها را استانداردها
۳ . ۲ ) برنامه فیزیکی
۳ . ۳ ) تجزیه و تحلیل سایت و مکان یابی
۳ . ۳ . ۱ ) انتخاب بستر فیزیکی طرح
۳ . ۳ . ۲ ) دستریسها
۳ . ۳ . ۳ ) مکان یابی
۳ . ۳ . ۴ ) سد کینه ورس
۳ . ۴ ) دیدگاهها و رویکرد های نظری طراحی
۳ . ۵ ) سازه مجموعه
۳ . ۶ ) نیازهای فنی طرح
۳ . ۷ ) تعیین جهت استقرار ساختمان
۳ . ۸ ) ساختار طرح پلانتاریم مجموعه
ضمائم
تصاویر
منابع و مآخذ
مطالعات مرکز تحقیقات نجوم ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان