خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع فرهنگی – تفریحی ۱۸۰ص

مطالعات مجتمع فرهنگی – تفریحی ۱۸۰ص

مطالعات مجتمع فرهنگی – تفریحی ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

فصل اول
• ضرورت واهمیت انتخاب موضوع
• اهمیت و نیاز به تفریح وسیاحت در عصر حاضر
• سیاحت ورابطه آن با فرهنگ
• سیاحت و رابطه آن با جامعه شناسی
• اهمیت معنوی طبیعت
فصل دوم
فرهنگ.
فرهنگ مردم..
• روابط فرهنگی
• روابط اجتماعی
• فرهنگ و روابط اجتماعی
• فرهنگ و آموزش
• فرهنگ پویا ، فرهنگ ایستا
• تمدن
• فرهنگ و تمدن
• هنر و فرهنگ و تاثیر آن بر زندگی
• هنر تجلی بخش فرهنگ
• برایند فرهنگ و هنر
• دانش و هنر هر دو سرچشمه فرهنگ
• نقش معماری در ایجاد فرهنگ و چگونگی تاثیر و تاثر آنها بر یکدیگر
فصل سوم
• تفرجگاه و هنر باغسازی
• درباره چشم انداز
• چشم انداز ، هنر طراحی
• استعاره و طراحی چشم انداز
• مفهوم واژه پارک
• تفریح
• فعالیت های تفریحی
• تفرج
• اوقات فراغت
• تاریخچه و سبکهای هنر باغسازی در جهان
• توسعه باغ سازی کهن
• بابل
• یونان
• امپراطوری روم
• باغ های رنسانس
• مفهوم پارک در قرن ۱۸
• مفهوم پارک در قرن ۱۹
• دوران انقلاب صنعتی ( نیمه اول قرن ۱۹)
• دوره مدرن (۰ اواخر قرن ۱۹ )
• مفهوم پارک در قرن بیستم
• رد پای فلاسفه
• تاریخچه و سبک پردیس سازی در ایران
• تحول تاریخی باغ در ایران
– باغ هایی تیموری
• باغ های صفوی یا شاه عباسی
• طرح باغ چهل ستنون
• باغ های قاجاریه
• هندسه باغ ایرانی
• اجزا تشکیل دهنده باغ های ایران
• آب در باغ

• گیاهان در باغ
• خصوصیت باغ ایرانی
• قرار گیری در زمین شیب دار
• محصور بودن باغ ها
• تقسیم چهار بخشی باغ با خطوط مستقیم
فصل چهارم

استان فارس

استان فارس

• ویژگی های تاریخی استان فارس
• ویژگیهای جغرافیا یی استان
• طوایف و تیره های ساکن در استان فارس
• ویژگی های جمعیتی استان فارس
• ویژگی های اقلیمی استان فارس

شهرستان شیراز

ویژگیهای جغرافیایی طبیعی
• حدود و وسعت
• موقعیت پستی هاو بلندیها
• رودخانه ها ، دریاچه ها و حوزه های آبریز
• جهت قبله
تقسیمات کشوری
ویژگی های اقتصادی
• کشاورزی و منابع طبیعی
• منابع آب
• منابع آب سطحی
• رودخانه خشک
• رودخانه راهدار
• رودخانه قره آغاج
• منابع آب زیر زمینی

ویژگی های تاریخی
• کلیات ( تاریخچه شهر شیراز )
• شیراز در آثار نوشتاری پیش از اسلام
• شیراز در آثار نوشتاری پس از اسلام
• شیراز از سده پنجم به بعد
• زبان و نژاد مردم شیراز
• مشاهیر علم و ادب و فلسفه
• تاریخ و سیر تحول شهر
• پیدایش و شکل گیری شهر از نظر تاریخی
• دورانهای تاریخی شهر تا دوران معاصر
• شیراز در دوران معاصر

ویژگی های اجتماعی و فرهنگی
• حجم و رشد جمعیت
فرهنگ و هنر و جهان گردی

• ویژگی های اقلیمی شیراز
• کلیات
• دمای هوا
• رطوبت نسبی
• میزان بارندگی
• باد
• چرخش بافت شهر و نتایج آن در رابطه با باد
• تاثیر باد در جهت گیری بناها
• نقش باد در تعدیل شرایط زیستی در خیابان ها
• تابش خورشید
• جهت گیری بافت شیراز با توجه به تابش و سایه
• تحلیل شرایط اقلیمی
• منطقه آسایش
• تقویم نیاز به سایه و آفتاب
• تاثیر تابش آفتاب بر محیط
• تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در فضای خارج
• سایه بانهای طبیعی
• تامین آسایش فضای خارجی
• سایه و آفتاب در معبر
• نتیجه گیری
• کنترل افزایش دما بر اثر تابش
• نتیجه گیری
• سایه بان
• استفاده از تبخیر و تعریق در کاهش دمای معابر
• تعیین سطوح آب لازم در معابر
• تعیین سطوح چمن لازم در معابر
• مقایسه میزان تبخیر از سطوح آب ، گیاه و خاک
• نقش گیاهان در احساس شرجی
• نتیجه گیری
• باد درفضای آزاد
• نقش باد در تعدیل شرایط حرارتی
• نتیجه گیری
• فضاهای باز ویخبندان
• نتایج نهایی
• آسایش در فضای باز
• سایه بان
• نتیجه گیری

-فصل پنجم

• مطالعه و تعیین عناصر و بناهای اصلی مجموعه
• عوامل مؤثر بر برنامه ریزی فیزیکی
• مراجعه کنندگان
• معرفی فضاها با استانداردهای مبنا جهت رسیدن به سطوح مورد نظر
• اداری
• کتابخانه
• فضاهای مورد نیاز
• سالن تئاتر
• رستوران
• نمایشگاه
• تقسیم بندی فعالیت های مجموعه فرهنگی تفریحی
• خدماتی
• تفریحی
مطالعات مجتمع فرهنگی – تفریحی ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان