خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات طراحی مجتمع تجاری ـ اداری ۱۵۰ص

مطالعات طراحی مجتمع تجاری ـ اداری ۱۵۰ص

مطالعات طراحی مجتمع تجاری ـ اداری ۱۵۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

گام اول : پروپزال
۱- بخش اول۱۷
۱- ۱عنوان تحقیق : مطالعه و بررسی فضاهای تجاری۱۷
۱-۲ گستردگی مشکل۱۷
۱-۳ میزان آگاهی و یا خدمات ما در ارتباط مشکل چقدر است؟۱۷
۱-۴ در زمینه تصویر تحقیق به موارد ذیل اشاره می کنیم:۱۷
۱-۵ نتیجه یا نتایج تحقیق چگونه می تواند مفید باشد؟۱۷
۱-۶ بیان اهداف۱۸
۱-۷ منابع و پیشینه طرح۱۸
۲- بخش دوم۱۸
۲-۱ مبانی نظری ساماندهی و نوسازی فضاهای سایت مورد نظر۱۸
۲-۲ مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری از منظر جایگاه شهری۱۸
۲-۳ مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری از منظر جایگاه معماری۱۹
گام دوم :
۱- مطالعات پایه۲۰
۱-۱ فضای شهری۲۰
۱-۱-۱ تعریف فضای شهری۲۰
۱-۱-۲ از دیدگاه دکتر محمد توسلی۲۰
۱-۱-۳ از دیدگاه زوکر۲۰
۱-۱-۴ از دیدگاه یوچین راسکین۲۰
۱-۱-۵ از دیدگاه راب کریر۲۱
۱-۲ ادارک فضای شهری۲۱
۱-۲-۱ ادراک فضایی۲۱
۱-۲-۲ معماری گذشته بهترین آزمایشگاه فراگیری وادراک فضاهای شهری۲۱
۱-۲-۳ رابطه زمان و فضا با ادراک فضائی۲۱
۱-۳ فضای شهری وزندگی شهروندان۲۲
۱-۳-۱ جایگاه فضای شهری وزندگی شهروندان۲۲
۱-۳-۲ ویژگیهای فضاهای شهری مطابق با نیازهای انسانی۲۲
۱-۳-۳ تداوم حیات و پایداری فضاهای شهری۲۳
۱-۴ فضای شهری و ساخت فضائی شهر۲۳
۱-۴-۱ تعریف ساخت فضائی شهر۲۳
۱-۴-۲ عناصر اصلی ساخت فضائی شهر۲۳
۱-۵ میدان۲۴
۱-۵-۱معنی لغوی میدان۲۴
۱-۵-۲ تعریف میدان۲۴
۱-۶ خیابان۲۴
۱-۶-۱ واژه شناسی خیابان۲۴
۱-۶-۲ خیابان – فضای شهری۲۵
۱-۷ پیاده رو ،فضای عمومی شهری Pedestrian Way, Public Urban Space25
۱-۷-۱ نقش حرکت پیاده و پیاده روی در ادراک فضای شهری۲۵
۱-۷-۲ تعریف پیاده راهها و گونه های مختلف شکل گیری آن۲۵
۱-۷-۳ ویژگیهای پیاده راهها۲۵
۱-۷-۴ سابقه تفکیک حرکت سواره از پیاده در دنیا۲۵
۱-۷-۵ جمعیت وفراگیری پیاده راهها۲۶
۱-۷-۶ جایگاه حرکت پیاده درشهرسازی گذشته و معاصر ایران۲۶
۱-۸ شناخت بازار ایرانی۲۶
۱-۸-۱ تعریف بازار۲۶
۱-۸-۲ ریشه کلمه بازار۲۷
۱-۸-۳ پیشینه تاریخی بازار در ایران۲۷
۱-۸-۳-۱ بازار از دوران کهن تا دوره ماد:۲۷
۱-۸-۳-۲ بازار از دوران ماد تا آغاز دوران اسلامی۲۸
۱-۸-۳-۳ دوره هخامنشیان۲۸
۱-۸-۳-۴ دوره پارتیان۲۸
۱-۸-۳-۵ دوره ساسانیان۲۸
۱-۸-۳-۶ بازار در دوران اسلامی۲۹
۱-۸-۴ انواع بازار۳۱
۱-۸-۴-۱ از نظر مقیاس عملکردی۳۱
۱-۸-۴-۲ از نظر زمان عملکرد۳۱
۱-۸-۴-۳ از نظر مکان جغرافیایی۳۲
۱-۸-۴-۴ از نظر ریخت شناسی۳۳
۱-۸-۴-۵ از نظر نوع عملکرد۳۵
۱-۸-۵ خصوصیات شهری بازار۳۵
۱-۸-۵-۱ روند شکل گیری بازارهای شهری۳۵
۱-۸-۵-۲ کارکردهای شهری بازار و همجواری با سایر عناصر شهری۳۶
۱-۸-۵-۳ موقعیت قرارگیری بازار۳۶
۱-۸-۵-۴ نحوه توسعه بازار اصلی در شهر۳۷
۱-۸-۶ عناصر تشکیل دهنده بازار۳۷
۱-۸-۶-۱ فضاهای مربوط به انبار داری و نگهداری کالا۳۷
۱-۸-۶-۲ فضاهای مربوط به کالا های تولیدی۳۸
۱-۸-۶-۳ فضاهای مربوط به فعالیتهای تجاری۳۸
۱-۸-۶-۴ فضاهای مربوط به فعالیتهای خدماتی۴۲
۱-۸-۶-۵ فضاهای مربوط به فعالیتهای عمومی۴۲
۱-۸-۶-۶ فضاهای ارتباطی۴۲
۱-۸-۷ برخی از خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها۴۳
۱-۸-۸ ویژگیهای بنیادی کالبد شکل بازار ایرانی۴۴
۱-۸-۸-۱ شباهت به بازارهای قرار گرفته در مسیر راههای تجاری۴۴
۱-۸-۸-۲ بازار به مثابه شهر سرپوشیده۴۴
۱-۸-۸-۳ ساختار ارگانیک۴۴
۱-۸-۸-۴ منظره های سازماندهی شده۴۵
۱-۸-۸-۵ بام به مثابه عنصری مستقل۴۵
۱-۸-۸ معماری بازار۴۶
۱-۸-۹ عوامل موثر در نحوه استقرار فعالیتهای بازار۴۷
۱-۸-۹-۱ خصوصیات فضایی و موقعیت شهری راسته ها و فضاهای گوناگون بازار۴۷
۱-۸-۹-۲ جاذبه و کشش مراکز و راسته های تخصصی۴۷
۱-۸-۹-۳ همگرایی فعالیتهای سازگار۴۷
۱-۸-۹-۴ واگرایی فعالیتهای ناسازگار۴۷
۱-۸-۹-۵ امنیت و ارزش اقتصادی کالاها و نظارت و کنترل۴۸
۱-۸-۹-۶ تاثیر وطن و مذهب بازرگانان و تولید کنندگان در نحوه تجمع آنان۴۸
۱-۸-۱۰ نقش و کارکردهای سنتی بازار۴۸
۱-۸-۱۰-۱ کارکرد تجاری۴۸
۱-۸-۱۰-۲ کارکرد اجتماعی۴۹
۱-۸-۱۰-۳ کارکرد سیاسی۵۰
۱-۸-۱۰-۴ کارکرد مذهبی- فرهنگی۵۰
۱-۸-۱۰-۵ کارکرد کالبدی و شبکه ارتباطی۵۱
۱-۸-۱۰-۶ کارکرد خدماتی۵۲
۱-۸-۱۱ سایر ویژگیهای بازار۵۳
۱-۸-۱۱-۱ نحوه اداره بازار۵۳
۱-۸-۱۱-۲ نحوه برقراری نظم و امنیت بازار۵۳
۱-۸-۱۱-۳ بعضی از قوانین و مقررات بازارها۵۳
۱-۸-۱۲ مسائل بازارهای امروز۵۴
۱-۸-۱۲-۱ وضع موجود بازارهای مهم ایران و مقایسه آنها با گذشته۵۴
۱-۸-۱۲-۲ تغییرات شهری و تاثیرگذاریهای کالبدی بر بازار۵۴
۱-۸-۱۲-۳ عدم هماهنگی بازارها با شرایط زمان و مکان۵۴
۱-۸-۱۳سخن پایانی:۵۶
۱-۹ شناخت فضاهای تجاری معاصر۵۶
۱-۹-۱ مراکز تجاری در شکل جدید۵۶
۱-۹-۱-۱ بازارهای جدید۵۷
۱-۹-۱-۲ منطقه بندی۵۷
۱-۹-۲ مرکز خرید۵۸
۱-۹-۲-۱ شکل گیری مراکز خرید۵۸
۱-۹-۲-۲ پیشرفتها و تحولات مراکز خرید۵۹
۱-۹-۲-۳ مشخصات اصلی یک مرکز خرید۶۰
۱-۹-۲-۴ مراکز خرید در پایان هزاره دوم۶۱
۱-۹-۳ انواع فروشگاه ها۶۲
۱-۹-۳-۱ سوپر مارکت۶۲
۱-۹-۳-۲ مغازه های بین راه (convenience stotie)62
۱-۹-۳-۳ فروشگاههای زنجیره ای۶۳
۱-۹-۳-۴ فروشگاههای چند قسمتی۶۳
۱-۹-۴ پاساژ۶۴
۱-۹-۴-۱ پیشینه پاساژها۶۴
۱-۹-۴-۲ تکامل پاساژها۶۴
۱-۹-۴-۳ پاساژ در اروپا۶۴
۱-۹-۴-۴ پاساژهای تهران۶۵
۱-۱۰ شناخت فضاهای اداری (فضاهای جنبی پروژه)۶۵
۱-۱۰-۱ سابقه تاریخی سازمانهای اداری:۶۵
۱-۱۰-۲ سابقه تاریخی سازمانهای اداری در ایران:۶۵
۱-۱۰-۳ ساختمان های اداری۶۶
۱-۱۰-۴ مرور و چکیده مطالب۶۷
۲- مطالعات تکمیلی۶۸
۲-۱ گام اول طراحی فضاهای شهری : نحوه ترکیب توده و فضای عمومی۶۸
۲-۱-۱ مفهوم توده ساختمانی و فضا۶۸
۲-۱-۲ فضای خارجی – فضای داخلی۶۸
۲-۱-۳ اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحد های مسکونی۶۸
۲-۲ مراکز رفع مایحتاج مردم در فضای شهری۶۹
۲-۲-۱ طراحی تاسیسات مراکز رفع مایحتاج۶۹
۲-۲-۱-۱ تعریف۶۹
۲-۲-۱-۲ میزان ارتباط مراکز با یکدیگر در فضای شهری۶۹
۲-۲-۱-۳ نحوه توزیع و پراکنش مراکز با توجه به شدت مراجعه افراد۷۰
۲-۲-۱-۴ مراتب مختلف مراکز رفع مایحتاج و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شهری مورد نیاز۷۱
۲-۳ مغازه ها در طول یک خیابان مسکونی : خیابان خرید۷۲
۲-۳-۱ تعریف۷۲
۲-۳-۲ نحوه توزیع و پر اکنش کاربری تجاری در طول یک خیابان مسکونی۷۲
۲-۳-۳ نحوه ارتباط فضای تجاری با سایر فضا های عبوری و خدماتی۷۲
۲-۳-۴ تجهیز و طراحی خیابانهای خرید با امکان عبور وسایط نقلیه۷۳
۲-۳-۵ معماری شهری خیابانهای خرید ، معماری هماهنگ۷۵
۲-۳-۶ چکیده مطالب۷۷
۲-۴ اصول مکانیابی مراکز خرید۷۸
۲-۴-۱ مقدمه:۷۸
۲-۴-۲ دسترسی:۷۸
۲-۴-۳ پتانسیل فروش( بررسی اقتصادی):۷۸
۲-۴-۴ تحلیل جمعیتی منطقه:۷۹
۲-۴-۵ میزان درآمد منطقه:۷۹
۲-۴-۶ موقعیتن و وضعیت فروشگاههای موجود:۷۹
۲-۵ ایجاد جذابیت برای مراجعه کنندگان:۷۹
۲-۵-۱ مقدمه:۷۹
۲-۵-۲عوامل بصری:۸۰
۲-۵-۲-۱ نماد بیرونی:۸۰
۲-۵-۲-۲ نماد داخلی:۸۰
۲-۵-۳ عوامل غیر بصری:۸۲
۲-۵-۳-۱ ارائه خدمات:۸۲
۲-۵-۳-۲ عرضه کالا با قیمت مناسب:۸۳
۲-۵-۳-۳ جداسازی انواع ترافیک:۸۳
۲-۵-۳-۴ بررسی وضعیت عبور و مرور:۸۳
۲-۵-۳-۵ ترافیک داخلی- پارکینگ ها:۸۳
۲-۵-۳-۶ عوامل موثر در طراحی بهینه روش نمایش کالا:۸۴
۲-۵-۳-۷ عوامل محیطی۸۶
۲-۵-۳-۸ چکیده مطالب۸۶
۲-۶ استاندارد های طراحی فضاهای تجاری۸۷
۲-۶-۱ موقعیت۸۷
۲-۶-۲ مسیر دسترسی۸۷
۲-۶-۳ تخصیص فضا:۸۸
۲-۶-۴ نواحی فروش:۸۸
۲-۶-۵ ارتفاع طبقات :۸۸
۲-۶-۶ شبکه سازه ای:۸۸
۲-۶-۷ گذرگاه:۸۸
۲-۶-۸ حرکت در میان طبقات فروشگاه:۸۹
۲-۶-۹ ورودی و خروجی ها:۹۱
۲-۶-۱۰ فضاهای فرعی:۹۱
۲-۶-۱۰-۱ مکان قرارگیری:۹۱
۲-۶-۱۰-۲ سرویسهای بهداشتی:۹۱
۲-۶-۱۰-۳ قسمتهای خدماتی و تاسیساتی:۹۱
۲-۶-۱۱ ارتباطات عمودی:۹۱
۲-۶-۱۱-۱ آسانسورها:۹۱
۲-۶-۱۱-۲ پله های برقی:۹۲
۲-۶-۱۱-۳ پلکان:۹۲
۲-۶-۱۲ کالاهای تجاری – نمایش – انبار۹۲
۲-۶-۱۲-۱ توزیع کالا :۹۲
۲-۶-۱۲-۲ کالاهای اضافی :۹۳
۲-۶-۱۲-۳ حمل کالا :۹۳
۲-۶-۱۲-۴ ویترینها :۹۳
۲-۶-۱۲-۵ محل های انباری و بسته بندی :۹۳
۲-۶-۱۳ فضا های پارک و گاراژها۹۳
۲-۶-۱۳-۱پارکینگ۹۳
۲-۶-۱۳-۲ نحوه استقرار و ابعاد توقف گاههای زیر زمینی:۹۴
۲-۶-۱۳-۳ ابعاد مختلف گاراژ:۹۴
۲-۶-۱۳-۴ عرضهای پیشنهای برای زوایای مختلف در پارکینگ:۹۴
۲-۶-۱۴ پنجره ها (ویترین ها):۹۵
۲-۶-۱۵ بوفه و چایخانه:۹۵
۲-۶-۱۶ استانداردهای طراحی رستوران:۹۵
۲-۶-۱۶-۱ احتیاجات فضای رستوران ( بدون در نظر گرفتن فضاهای پخت و پز):۹۵
۲-۶-۱۶-۲ پیشخوان جهت پیش غذا:۹۶
۲-۶-۱۶-۳ سرویس کافه:۹۶
۲-۶-۱۶-۴ کافه تریا یا سلف سرویس:۹۶
۲-۱۰-۱۶-۵- سرویس کافی شاپ:۹۶
۲-۶-۱۶-۶ رستوران ویژه:۹۶
۲-۶-۱۶-۷ رستورانهای مرسوم( کلاسیک):۹۶
۲-۶-۱۶-۸ رستوران یا میز سلف سرویس:۹۶
۲-۶-۱۶-۹ سایر احتیاجات:۹۷
۲-۷ استانداردهای و عوامل موثر در طراحی بهینه فضاهای اداری:۹۷
۲-۷-۱ عوامل کیفی:۹۷
۲-۷-۲ عوامل کمی (استانداردها):۹۸
۲-۷-۳ فضاهای مورد نیاز:۹۸
۳- مطالعات تطبیقی۹۹
۳-۱ اهمیت تجاری تبریز و دلائل شکل گیری بازار:۹۹
۳-۱-۱ بازار تبریز، به مثابه بزرگترین مجموعه آجری جهان۹۹
۳-۱-۲ الگوهای بازار:۱۰۰
۳-۱-۲-۱ راسته :۱۰۰
۳-۱-۲-۲ سرا :۱۰۰
۳-۱-۲-۳ تیمچه:۱۰۰
۳-۱-۲-۴ دالان:۱۰۰
۳-۱-۲-۵ سبزه میدان :۱۰۱
۳-۱-۲-۶ مجموعه ها :۱۰۱
۳-۱-۲-۷ فضاهای خدماتی بازار:۱۰۱
۳-۱-۲-۸ حسینیه :۱۰۱
۳-۱-۲-۹ زورخانه :۱۰۲
۳-۱-۳ آسیب های بازار:۱۰۲
۳-۱-۴ آسیبهای شهری:۱۰۲
۳-۱-۵ مسائل و مشکلات بازار:۱۰۲
۳-۱ -۶ اقدامات انجام شده به منظور حفظ و نگهداری بازار:۱۰۳
۳-۲ شناخت تیپولوژی مجتمعهای تجاری- اداری تهران (مطالعه تطبیقی فضاهای تجاری معاصر)۱۰۳
۳-۲ -۱ مقدمه:۱۰۳
۳-۲-۲ مجتمع تجاری اداری ایران زمین:۱۰۳
۳-۲-۳ مجتمع تجاری قائم:۱۰۴
۳-۲-۴ مرکز خرید ونک:۱۰۶
۳-۲-۵ مجتمع تجاری برج آرین:۱۰۷
۳-۲-۶ مرکز خرید آفریقا:۱۰۷
۳-۲-۷ مجتمع تجاری میلاد نور:۱۰۷
۳-۲-۸ مجتمع تجاری گلستان:۱۰۷
۳-۲-۹ مرور و چکیده مطالب:۱۰۸
۳-۲-۱۰ مجتمع تجاری گلستان تجربه ای موفق در احیای فضای کالبدی بازار۱۱۰
۳-۲-۱۱مرکز خرید فونف ، مونیخ FUNF HOFE SHOPPING CENTER , MUNHCH110
۴- مطالعات زمینه۱۱۴
۴-۱ آشنایی با شهر بجنورد۱۱۴
۴-۱-۱ موقعیت و مشخصات جغرافیایی۱۱۴
۴-۱-۲موقعیت و مشخصات سایت۱۱۴
۴-۱-۳ مطالعات اقلیمی۱۱۵
۴-۱-۳-۱ توده های هوایی موثر براقلیم منطقه۱۱۵
۴-۱-۳-۲ دما۱۱۵
۴-۱-۳-۳ بارش۱۱۶
۴-۱-۳-۴ رطوبت نسبی۱۱۶
۴-۱-۳-۵ یخبندان۱۱۷
۴-۱-۳-۶ فشار هوا۱۱۷
۴-۱-۳-۷ جمع بندی دما و بارش۱۱۸
۴-۱-۳-۸ باد :۱۱۸
۴-۱-۳-۹ تفسیر جدول بیوکلیماتیک محیط آسایش انسانی۱۱۹
۴-۱-۳-۱۰ جمع بندی اصول اقلیم :۱۱۹
۴-۱-۳-۱۱ محیط آسایش :۱۲۰
۴-۲ زمین شناسی و هیدروژئولوژی دشت بجنورد۱۲۰
۴-۲-۱ لرزه خیزی۱۲۱
۴-۳ استراتژی طراحی اقلیمی در شهر بجنورد:۱۲۱
۴-۳-۱ شکل و نحوه قرارگیری ساختمان به منظور کاهش تلاطم باد در ساختمان۱۲۲
۴-۳-۲ شکل و جهت دادن به بدنه ساختمان به منظور کاهش اثر آفتاب در ساختمان۱۲۴
۴-۳-۳ استفاده از فضای زیر بام شیبدار به عنوان فضای حائل بین داخل و خارج۱۲۵
۴-۳-۴ استفاده از مواد منعکس کننده حرارت بر روی سطوح مقابل آفتاب۱۲۶
۴-۳-۵ جهت تهویه در داخل پوسته ساختمان از بام ودیوار دو جداره استفاده شود۱۲۷
۴-۳-۶ استفاده از مواد با ظرفیت حرارتی زیاد جهت ذخیره کردن حرارت خورشید۱۲۸
۵- برنامه فیزیکی۱۳۰
۵-۱ مبانی برنامه ریزی۱۳۰
۵-۱-۱ تعیین جمعیت مخاطب(گروه هدف):۱۳۰
۵-۱-۲ بررسی اقتصادی:۱۳۰
۵-۲ طرح جامع فیزیکی۱۳۱
۵-۲-۱ برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کیفی۱۳۱
۵-۲-۱-۱ پیمون واحدهای تجاری:۱۳۱
۵-۲-۱-۲ انعطاف واحدهای تجاری:۱۳۱
۵-۲-۲ برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کمی۱۳۲
۵-۲-۲-۱ تنوع فضاهای ساختمان۱۳۲
۵-۳ پیشنهاد سازه و تاسیسات پروژه۱۳۲
۵-۳-۱ مصالح سازه ای مناسب:۱۳۲
۵-۳-۲ سیستم سازه ای مناسب:۱۳۲
۵-۳-۳ سیستم سقف مناسب:۱۳۳
۵-۳-۴ سیستم فونداسیون مناسب۱۳۳
۵-۳-۵ سیستم دیوار حائل مناسب:۱۳۳
۵-۴ پیشنهاد تاسیسات مکانیکی:۱۳۴
۵-۴-۱ تاسیسات مکانیکی بخش تجاری و اداری :۱۳۴
۵-۴-۲ سیستم گرمایشی و سرمایشی۱۳۴
۵-۴-۳ سیستم آبرسانی و اطفا حریق:۱۳۵
۵-۴-۴ سیستم آب باران و دفع فاضلاب:۱۳۶
۵-۴-۵ تخلیه هوای آلوده:۱۳۶
منابع و ماخذ
مطالعات طراحی مجتمع تجاری ـ اداری ۱۵۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان