خانه / پایگاه داده Access / پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت نمرات

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت نمرات

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت نمرات

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت نمرات
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پروژه حرفه ای پایگاه داده Access برنامه سیستم ثبت نمرات دارای Table 8وQueries 7 وForms 16 وReports 8 وMacro 3 می باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

توضیحات مربوط به فرم ها ۳

فرم اصلی ۳

فرم ورود/ویرایش اطلاعات ۳

فرم ثبت رشته های تحصیلی ۴

فرم ثبت درس ها ۴

فرم ثبت نام دانشجویان ۵

فرم انتخاب واحد دانشجویان ۵

فرم مشاهده معدل ترم ۶

فرم ثبت تخفیف ها ۷

نمودار فیزیکی سیستم ثبت نمرات ۱۰

نمودار منطقی سیستم ثبت نمرات ۱۱

 

 

پروژه سیستم ثبت نمرات

لیست فرم های پایگاه داده

فرم ورود / ویرایش اطلاعات

فرم انتخاب واحد

فرم ورود رشته های تحصیلی

و …

,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت نمرات,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ثبت ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,