خانه / پایگاه داده Access / پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه پرداخت اقساط بانکی

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه پرداخت اقساط بانکی

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه پرداخت اقساط بانکی
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پروژه پایگاه دادهMicrosoft Office Access برنامه پرداخت اقساط بانکی دارای table و query و form و report و module می باشد.

 

تعدادجدول:۵

تعداد کوئری:۱

تعدادفرم:۱۰

تعداد گزارش:۶

تعداد ماژول:۱

امکانات برنامه:

فرم پرداخت اقساط بانکی

فرم مشخصات شناسنامه ای مشتریان

 

فهرست مطالب ۳

چکیده ۸

مقدمه ۹

فصل اول : چشم انداز پروژه ۱۰

Vision چیست؟ ۱۱

موضوع پروژه ۱۲

اهداف پروژه ۱۲

انجام پروژه چه سودی دارد ۱۲

ذینفعان پروژه ۱۳

سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۳

فعالیتهای علمی ۱۳

فعالیتهای تجاری ۱۳

فعالیتهای عمومی ۱۴

معایب پروژه های گذشته ۱۴

زبان برنامه نویسی ۱۴

پایگاه داده ۱۴

سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۵

سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۵

فصل دوم : طراحی و تحلیل ۱۶

شناسایی Actorها ۱۷

نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی ۱۸

نمودار Package 19

چگونگی تقسیم سیستم به گروه بندی های منطقی را با نمایش وابستگیها بین این گروه بندیها توصیف می کند. ۱۹

نمایش سیستم در حالت کلی ۱۹

نمودار UseCase 20

نمودار UseCase زیر سیستم ورود اطلاعات ۲۷

سناریوی UseCase ایجاد وام گیرنده جدید ۲۸

نمودار توالی ایجاد وام گیرنده جدید ۲۹

نمودار همکاری ایجاد وام گیرنده جدید ۳۰

نمودار فعالیت ایجاد وام گیرنده جدید ۳۱

سناریوی UseCase ایجاد کارمند جدید ۳۲

نمودار توالی ایجاد کارمند جدید ۳۳

نمودار همکاری ایجاد کارمند جدید ۳۴

نمودار فعالیت ایجاد کارمند جدید ۳۵

سناریوی UseCase ایجاد تسهیلات جدید ۳۶

نمودار توالی ایجاد تسهیلات جدید ۳۷

نمودار همکاری ایجاد تسهیلات جدید ۳۸

نمودار فعالیت ایجاد تسهیلات جدید ۳۹

سناریوی UseCase افتتاح حساب ۴۰

نمودار توالی افتتاح حساب ۴۱

نمودار همکاری افتتاح حساب ۴۲

نمودار فعالیت افتتاح حساب ۴۳

نمودار UseCase زیر سیستم مشاهده گزارشات ۴۴

سناریوی UseCase مشاهده گزارشات ۴۵

نمودار توالی مشاهده گزارشات ۴۶

نمودار همکاری مشاهده گزارشات ۴۷

نمودار فعالیت مشاهده گزارشات ۴۸

نمودار UseCase زیر سیستم پرداخت اقساط ۴۹

سناریوی UseCase پرداخت قسط وام ۵۰

نمودار کلی کلاس سیستم پرداخت اقساط وام بانکی ۵۴

توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم ۵۵

متد Insert () 55

متد Delete () 55

متد Update() 55

متد Select() یا متد GetInfomation() 56

جزئیات و نام کلاسهای سیستم پرداخت اقساط وام بانکی ۵۶

کلاس کاربر ۵۶

کلاس کارمند بانک ۵۷

کلاس وام گیرنده ۵۷

کلاس ضامن ۵۸

کلاس اقساط وام ۵۸

کلاس حساب ۵۹

کلاس نوع تسهیلات ۵۹

فصل سوم : نمودار های DFD 60

مقدمه ۶۱

شکل ۲ : نمودار سطح یک سیستم پرداخت اقساط وام بانکی ۶۳

شکل ۳ : نمودار سطح یک سیستم پرداخت اقساط وام بانکی ۶۴

شکل ۴ : نمودار سطح یک سیستم پرداخت اقساط وام بانکی ۶۵

شکل ۵ : نمودار سطح دو سیستم پرداخت اقساط وام بانکی ۶۶

شکل ۶ : نمودار سطح دو سیستم پرداخت اقساط وام بانکی ۶۷

شکل ۷ : نمودار سطح دو سیستم پرداخت اقساط وام بانکی ۶۸

شکل ۸ : نمودار سطح دو سیستم پرداخت اقساط وام بانکی ۶۹

شکل ۹ : نمودار ER سیستم پرداخت اقساط وام بانکی ۷۰

فصل چهارم : زبان برنامه نویسی ۷۱

برنامه نویسی VBA : ( Visual Basic Application ) 72

نقش Access در بین کاربران ۷۲

مفهوم شی گرائی: ۷۳

اصول برنامه نویسی پایگاه داده ها : ۷۴

متدولوژی منظم ۷۶

طراحی یک سیستم : ۷۷

مقدمه ای بر مدل پایگاه داده ۷۸

سه نوع رابطه Binary وجود دارد . ۷۸

طراحی برنامه پایگاه داده ها : ۸۱

طراحی ویژگی های امنیتی : ۸۲

ارائه امن اطلاعات ۸۳

انجام محاسبات : ۸۳

بخش های برنامه پرداخت اقساط : ۸۳

فصل پنجم : کدهای برنامه ۸۵

صفحه اصلی نرم افزار ۸۶

صفحه ورود و ویرایش اطلاعات ۹۱

صفحه مشخصات شناسنامه ای مشتریان ۹۶

صفحه افتتاح حساب اقساط جدید ۹۷

صفحه ورود مشخصات کارمندان بانک ۹۸

صفحه پرداخت اقساط – ورود تاریخ ۹۹

صفحه پرداخت اقساط – انتخاب کد حساب ۱۰۰

صفحه پرداخت اقساط – فرم پرداخت اقساط وام ۱۰۲

صفحه گزارشات و نمودارها ۱۰۶

صفحه گزارش اقساط پرداختی ۱۱۲

صفحه گزارش لیست کارمندان ۱۱۳

صفحه گزارش لیست وام گیرندگان ۱۱۴

صفحه گزارش ریز حساب ها ۱۱۵

صفحه گزارش لیست ضامن ها ۱۱۶

صفحه گزارش لیست جریمه ها ۱۱۷

صفحه تغییرات سیستمی ۱۱۸

صفحه تغییرات سیستمی – ورود نوع تسهیلات جدید ۱۲۰

فصل ششم: مدیریت ریسکها ۱۲۱

منشاء ریسکهای پروژه ۱۲۲

جدول ریسکهای پروژه (به صورت کامل) ۱۲۳

نمودار ریسکهای پروژه (به صورت کامل) ۱۲۵

جدول ارائه راهکار برای برخورد با ریسکها ۱۲۶

۴-۶- جدول ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت) ۱۲۹

نمودار ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت) ۱۳۰

فصل هفتم : جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۳۱

جمع بندی ۱۳۲

نتیجه گیری ۱۳۳

پیشنهادات ۱۳۳

فهرست منابع ۱۳۴

 

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه پرداخت اقساط بانکی
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پروژه پایگاه دادهMicrosoft Office Access برنامه پرداخت اقساط بانکی دارای table و query و form و report و module می باشد.

 

تعدادجدول:۵

تعداد کوئری:۱

تعدادفرم:۱۰

تعداد گزارش:۶

تعداد ماژول:۱

امکانات برنامه:

فرم پرداخت اقساط بانکی

فرم مشخصات شناسنامه ای مشتریان