خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت آنلاین برگزاری همایش ها و سمینار ها ۱۰۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت آنلاین برگزاری همایش ها و سمینار ها ۱۰۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت آنلاین برگزاری همایش ها و سمینار ها ۱۰۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

فصل اول : چشم انداز پروژه (VISION) 10
۱-۱- مقدمه ۱۱
۱-۲- VISION چیست ۱۱
۱-۳- موضوع پروژه ۱۱
۱-۴- اهداف پروژه ۱۲
۱-۵- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۲
۱-۶- ذینفعان پروژه ۱۳
۱-۷- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۳
۱-۸- معایب پروژه های گذشته ۱۴
۱-۹- زبان برنامه نویسی ۱۴
۱-۱۰- پایگاه داده ۱۵
۱-۱۱- روش تحلیل سیستم ۱۵
۱-۱۲- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۵
۱-۱۳- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۵
فصل دوم : بررسی روند کار در یک وب سایت همایش و سمینار ۱۷
۲-۱- مقدمه ۱۸
۲-۲- بررسی ACTOR های فیزیکی وب سایت همایش و سمینار و شرح هر یک از آنها ۱۸
۲-۳-رابطه ی GENERALIZATION بین اکتور های سیستم ۱۹
۲-۵- USE CASE DIAGRAM های فیزیکی وب سایت سمینار ۲۲
۲-۵-۱- USE CASE DIAGRAM اصلی سیستم ۲۲
۲-۵-۲-USE CASE DIAGRAM مربوط به بخش مدیریت ۲۳
۲-۵-۳-USE CASE DIAGRAM مربوط به بخش کاربران ۲۴
۲-۶- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها ۲۵
۲-۶-۱- سناریوی Use Caseثبت نام در سیستم ۲۷
۲-۶-۲- سناریوی Use Case ورود به سیستم ۳۲
۲-۶-۳- سناریوی Use Case ویرایش مشخصات کاربری ۳۷
۲-۶-۴- سناریوی Use Caseایجاد گروه همایش و سمینار جدید ۴۲
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ایجاد گروه همایش و سمینار جدید ۴۵
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ایجاد گروه همایش و سمینار جدید ۴۶
۲-۶-۵- سناریوی Use Caseایجاد همایش و سمینار جدید ۴۷
نمودار توالی(SEQUENCE DIAGRAM ) ایجاد همایش و سمینار جدید ۴۹
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ایجاد همایش و سمینار جدید ۵۰
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ایجاد همایش و سمینار جدید ۵۱
۲-۶-۶- سناریوی Use Caseویرایش همایش و سمینار ۵۲
نمودار توالی(SEQUENCE DIAGRAM ) ویرایش همایش و سمینار ۵۴
نمودار همکاری (COLLABORATION DIAGRAM) ویرایش همایش و سمینار ۵۵
نمودار فعالیت (ACTIVITY DIAGRAM) ویرایش همایش و سمینار ۵۶
۲-۶-۷- سناریوی Use Caseجستجوی همایش و سمینارها ۵۷
نمودار توالی(SEQUENCE DIAGRAM ) جستجوی همایش و سمینارها ۵۹
۲-۶-۸- سناریوی Use Case ثبت نام در همایش ۶۲
۲-۶-۹- سناریوی Use Case درخواست برگزاری همایش یا سمینار ۶۷
۲-۶-۱۰- سناریوی Use Case پرداخت وجه همایش یا سمینار ۷۲
۲-۶-۱۱- سناریوی Use Caseمدیریت کاربران ۷۷
۲-۶-۱۲- سناریوی Use Case بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران ۸۲
۲-۶-۱۳- سناریوی Use Case مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار ۸۸
۳-۱- مقدمه ۹۵
۳- ۲- توضیحات متدهای نمودارهای کلاس وب سایت همایش و سمینار ۹۷
۳-۳-نمودار اصلی CLASS سیستم ۹۸
۳-۴-جزئیات و نام هر کلاس ۹۹
۳-۴-۱-کلاس کاربر ۹۹
۳-۴-۲-کلاس مدیر ۹۹
۳-۴-۳-کلاس بازدیدکننده ۱۰۰
۳-۴-۴-کلاس گروه همایش ۱۰۰
۳-۴-۵-کلاس همایش ۱۰۱
۳-۴-۶-کلاس درخواست های همایش ۱۰۱
۳-۴-۷-کلاس ثبت نام در همایش ۱۰۲
۳-۴-۸-کلاس پرداختی های کاربران ۱۰۳
منابع ۱۰۴

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل۲ – ۱- نمایش اکتور کاربر ۱۹
شکل۲ – ۲- نمایش اکتورمدیر وب سایت ۱۹
شکل۲ – ۳- مایش اکتور بازدیدکننده ۲۰
شکل۲ – ۴- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۲۰
شکل۲ – ۵- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم ۲۳
شکل۲ – ۶- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت ۲۴
شکل۲ – ۷ – نمایش Use case Diagram مربوط به بخش کاربران ۲۵

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار۲- ۱- نمودار توالی ثبت نام در سیستم ۲۹
نمودار۲- ۲- نمودار همکاری ثبت نام در سیستم ۳۰
نمودار۲- ۳- نمودار فعالیت ثبت نام در سیستم ۳۱
نمودار۲- ۴- نمودار توالی ورود به سیستم ۳۴
نمودار۲- ۵- نمودار همکاری ورود به سیستم ۳۵
نمودار۲- ۶- نمودار فعالیت ورود به سیستم ۳۶
نمودار۲- ۷- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری ۳۹
نمودار۲- ۸- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری ۴۰
نمودار۲- ۹- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات کاربری ۴۱
نمودار۲- ۱۰- نمودار توالی ایجاد گروه همایش و سمینار جدید ۴۴
نمودار۲- ۱۱- نمودار همکاری ایجاد گروه همایش و سمینار جدید ۴۵
نمودار۲- ۱۲- نمودار فعالیت ایجاد گروه همایش و سمینار جدید ۴۶
نمودار۲- ۱۳- نمودار توالی ایجاد همایش و سمینار جدید ۴۹
نمودار۲- ۱۴- نمودار همکاری ایجاد همایش و سمینار جدید ۵۰
نمودار۲- ۱۵- نمودار فعالیت ایجاد همایش و سمینار جدید ۵۱
نمودار۲- ۱۶- نمودار توالی ویرایش همایش و سمینار ۵۴
نمودار۲- ۱۷- نمودار همکاری ویرایش همایش و سمینار ۵۵
نمودار۲- ۱۸- نمودار فعالیت ویرایش همایش و سمینار ۵۶
نمودار۲- ۱۹- نمودار توالی جستجوی همایش و سمینارها ۵۹
نمودار۲- ۲۰- نمودار همکاری جستجوی همایش و سمینارها ۶۰
نمودار۲- ۲۱- نمودار فعالیت جستجوی همایش و سمینارها ۶۱
نمودار۲- ۲۲- نمودار توالی ثبت نام در همایش ۶۴
نمودار۲- ۲۳- نمودار همکاری ثبت نام در همایش ۶۵
نمودار۲- ۲۴- نمودار فعالیت ثبت نام در همایش ۶۶
نمودار۲- ۲۵- نمودار توالی درخواست برگزاری همایش یا سمینار ۶۹
نمودار۲- ۲۶- نمودار همکاری درخواست برگزاری همایش یا سمینار ۷۰
نمودار۲- ۲۷- نمودار فعالیت درخواست برگزاری همایش یا سمینار ۷۱
نمودار۲- ۲۸- نمودار توالی پرداخت وجه همایش یا سمینار ۷۴
نمودار۲- ۲۹- نمودار همکاری پرداخت وجه همایش یا سمینار ۷۵
نمودار۲- ۳۰- نمودار فعالیت پرداخت وجه همایش یا سمینار ۷۶
نمودار۲- ۳۱- نمودار توالی مدیریت کاربران ۷۹
نمودار۲- ۳۲- نمودار همکاری مدیریت کاربران ۸۰
نمودار۲- ۳۳- نمودار فعالیت مدیریت کاربران ۸۱
نمودار۲- ۳۴- نمودار توالی بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران ۸۴
نمودار۲- ۳۵- نمودار همکاری بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران ۸۶
نمودار۲- ۳۶- نمودار فعالیت بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران ۸۷
نمودار۲- ۳۷- نمودار توالی مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار ۹۰
نمودار۲- ۳۸- نمودار همکاری مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار ۹۲
نمودار۲- ۳۹- نمودار فعالیت مدیریت درخواست های شرکت در همایش یا سمینار ۹۳

نمودار۳- ۱- نمودار اصلی Class سیستم ۹۸
نمودار۳- ۲- نمودار کلاس کاربر ۹۹
نمودار۳- ۳- نمودار کلاس مدیر ۹۹
نمودار۳- ۴- نمودار کلاس بازدیدکننده ۱۰۰
نمودار۳- ۵- نمودار کلاس گروه همایش ۱۰۰
نمودار۳- ۶ – نمودار کلاس همایش ۱۰۱
نمودار۳- ۷- نمودار کلاس درخواست های همایش ۱۰۱
نمودار۳- ۸- نمودار کلاس ثبت نام در همایش ۱۰۲
نمودار۳- ۹- نمودار کلاس پرداختی های کاربران ۱۰۳

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲- ۱- جدول اصلی سناریو ۲۶
جدول ۲- ۲- جدول سناریوی Use Caseثبت نام در سیستم ۲۸
جدول ۲- ۳- جدول سناریوی Use Case ورود به سیستم ۳۳
جدول ۲- ۴- جدول سناریوی Use Case ویرایش مشخصات کاربری ۳۸
جدول ۲- ۵- جدول سناریوی Use Caseایجاد گروه همایش و سمینار جدید ۴۳
جدول ۲- ۶- جدول سناریوی Use Caseایجاد همایش و سمینار جدید ۴۸
جدول ۲- ۷- جدول سناریوی Use Caseویرایش همایش و سمینار ۵۳
جدول ۲- ۸- جدول سناریوی Use Case جستجوی همایش و سمینار ها ۵۸
جدول ۲- ۹- جدول سناریوی Use Case ثبت نام در همایش ۶۳
جدول ۲- ۱۰- جدول سناریوی Use Case درخواست برگزاری همایش یا سمینار ۶۸
جدول ۲- ۱۱- جدول سناریوی Use Case پرداخت وجه همایش یا سمینار ۷۳
جدول ۲- ۱۲- جدول سناریوی Use Case مدیریت کاربران ۷۸
جدول ۲- ۱۳- جدول سناریوی Use Case بررسی درخواست های سمینار و همایش کاربران ۸۳
جدول ۲- ۱۴- جدول سناریوی Use Case مدیریت درخواست های شرکت در سمینار و همایش ۸۹

پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت آنلاین برگزاری همایش ها و سمینار ها ۱۰۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان