خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم وبلاگدهی ۱۱۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم وبلاگدهی ۱۱۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم وبلاگدهی ۱۱۵ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

مودارهای UML سیستم وبلاگ دهی ۱
نمودارهای یوزکیس ۷
نمودار یوزکیس مدیر سیستم وبلاگ دهی ۷
نمودار یوزکیس کاربرعضو (مدیر وبلاگ) ۸
نمودار یوزکیس کاربر مهمان ۱۰
نمودارهای مربوط به مدیریت نظر سنجی ۱۱
سناریوی PollManagement (مدیریت نظر سنجی) ۱۱
نمودار Sequence مدیریت نظر سنجی ۱۲
نمودار Collaboration مدیریت نظر سنجی ۱۳
نمودار Activity مدیریت نظر سنجی ۱۴
نمودار State مدیریت نظر سنجی ۱۵
نمودارهای مربوط به تغییر کلمه عبور ۱۶
سناریوی EditUserName (تغییر کلمه عبور) ۱۶
نمودار Sequence تغییر کلمه عبور ۱۷
نمودار Collaboration تغییر کلمه عبور ۱۸
نمودار Activity تغییر کلمه عبور ۱۹
نمودار State تغییر کلمه عبور ۲۰
نمودارهای ثبت وبلاگ جدید ۲۱
سناریوی SabteWeblog (ثبت وبلاگ جدید) ۲۱
نمودار Sequence ثبت وبلاگ جدید ۲۲
نمودار Collaboration ثبت وبلاگ جدید ۲۳
نمودار Activity ثبت وبلاگ جدید ۲۴
نمودار State ثبت وبلاگ جدید ۲۵
نمودارهای مربوط به ثبت نام در سیستم ۲۶
سناریوی SabteNam (ثبت نام در سیستم) ۲۶
نمودار Sequence ثبت نام در سیستم ۲۷
نمودار Collaboration ثبت نام در سیستم ۲۸
نمودار Activity ثبت نام در سیستم ۲۹
نمودار State ثبت نام در سیستم ۳۰
نمودارهای مربوط به خروج از پنل مدیریت ۳۱
سناریوی ExitFromPanel (خروج از پنل مدیریت) ۳۱
نمودار Sequence خروج از پنل مدیریت ۳۲
نمودار Collaboration خروج از پنل مدیریت ۳۳
نمودار Activity خروج از پنل مدیریت ۳۴
نمودار State خروج از پنل مدیریت ۳۵
نمودارهای مربوط به خروج از سیستم ۳۶
سناریویSign out (خروج از سیستم) ۳۶
نمودار Sequence خروج از سیستم ۳۷
نمودار Collaboration خروج از سیستم ۳۸
نمودار Activity خروج از سیستم ۳۹
نمودار State خروج از سیستم ۴۰
سناریوی Download (دانلود) ۴۱
نمودار State مربوط به Download (دانلود) ۴۲
نمودارهای مربوط به دانلود تمرین ۴۳
نمودار Sequence دانلود تمرین ۴۳
نمودار Collaboration دانلود تمرین ۴۴
نمودار Activity دانلود تمرین ۴۵
نمودارهای مربوط به دانلود مقاله ۴۶
نمودار Sequence دانلود مقاله ۴۶
نمودار Collaboration دانلود مقاله ۴۷
نمودار Activity دانلود مقاله ۴۸
نمودارهای مربوط به درج کتاب خارج از لیست درسی ۴۹
سناریویInsert Book in List (درج کتاب خارج از لیست درسی ) ۴۹
نمودار Sequence درج کتاب خارج از لیست درسی ۵۰
نمودار Collaboration درج کتاب خارج از لیست درسی ۵۱
نمودار Activity درج کتاب خارج از لیست درسی ۵۲
نمودار State درج کتاب خارج از لیست درسی ۵۳
نمودارهای مربوط به شرکت در نظر سنجی ۵۴
سناریوی Nazarsanji (شرکت در نظر سنجی) ۵۴
نمودار Sequence شرکت در نظر سنجی ۵۵
نمودار Collaboration شرکت در نظر سنجی ۵۶
نمودار Activity شرکت در نظر سنجی ۵۷
نمودار State شرکت در نظر سنجی ۵۸
نمودارهای مربوط به قراردادن کامنت ۵۹
سناریوی InsertCamment (قرار دادن کامنت) ۵۹
نمودار Sequence قراردادن کامنت ۶۰
نمودار Collaboration قراردادن کامنت ۶۱
نمودار Activity قراردادن کامنت ۶۲
نمودار State قراردادن کامنت ۶۳
سناریوی Management (مدیریت مطالب) ۶۴
نمودار State مربوط به Management (مدیریت مطالب) ۶۵
نمودارهای مربوط به مدیریت پست درسی ۶۶
نمودار Sequence مدیریت پست درسی ۶۶
نمودار Collaboration مدیریت پست درسی ۶۷
نمودار Activity مدیریت پست درسی ۶۸
نمودارهای مربوط به مدیریت تمرین ها ۶۹
نمودار Sequence مدیریت تمرین ها ۶۹
نمودار Collaboration مدیریت تمرین ها ۷۰
نمودار Activity مدیریت تمرین ها ۷۱
نمودارهای مربوط به مدیریت تنظیمات وبلاگ ۷۲
نمودار Sequence مدیریت تنظیمات وبلاگ ۷۲
نمودار Collaboration مدیریت تنظیمات وبلاگ ۷۳
نمودار Activity مدیریت تنظیمات وبلاگ ۷۴
نمودارهای مربوط به مدیریت خبرها و اطلاعیه ها ۷۵
نمودار Sequence مدیریت خبرها و اطلاعیه ها ۷۵
نمودار Collaboration مدیریت خبرها و اطلاعیه ها ۷۶
نمودار Activity مدیریت خبرها و اطلاعیه ها ۷۷
نمودارهای مربوط به مدیریت خبرهای صفحه اصلی ۷۸
نمودار Sequence مدیریت خبرهای صفحه اصلی ۷۸
نمودار Collaboration مدیریت خبرهای صفحه اصلی ۷۹
نمودار Activity مدیریت خبرهای صفحه اصلی ۸۰
نمودارهای مربوط به مدیریت کتابخانه ۸۱
نمودار Sequence مدیریت کتابخانه ۸۱
نمودار Collaboration مدیریت کتابخانه ۸۲
نمودار Activity مدیریت کتابخانه ۸۳
نمودارهای مربوط به مدیریت لینک ها ۸۴
نمودار Sequence مدیریت لینک ها ۸۴
نمودار Collaboration مدیریت لینک ها ۸۵
نمودار Activity مدیریت لینک ها ۸۶
نمودارهای مربوط به مدیریت مقالات ۸۷
نمودار Sequence مدیریت مقالات ۸۷
نمودار Collaboration مدیریت مقالات ۸۸
نمودار Activity مدیریت مقالات ۸۹
نمودارهای مربوط به مدیریت موضوعات درسی ۹۰
نمودار Sequence مدیریت موضوعات درسی ۹۰
نمودار Collaboration مدیریت موضوعات درسی ۹۱
نمودار Activity مدیریت موضوعات درسی ۹۲
نمودارهای مربوط به مدیریت وبلاگ ها ۹۳
نمودار Sequence مدیریت وبلاگ ها ۹۳
نمودار Collaboration مدیریت وبلاگ ها ۹۴
نمودار Activity مدیریت وبلاگ ها ۹۵
نمودارهای مربوط به دانلود کتاب ۹۶
نمودار Sequence دانلود کتاب ۹۶
نمودار Collaboration دانلود کتاب ۹۷
نمودار Activity دانلود کتاب ۹۸
نمودارهای مربوط به مشاهده وبلاگ ۹۹
نمودار Sequence ViewWeblog (مشاهده وبلاگ) ۱۰۰
نمودار Collaboration ViewWeblog (مشاهده وبلاگ) ۱۰۱
نمودار Activity ViewWeblog (مشاهده وبلاگ) ۱۰۲
نمودار State ViewWeblog (مشاهده وبلاگ) ۱۰۳
نمودارهای مربوط به ورود به پنل مدیریت وبلاگ ۱۰۴
نمودار Sequence ورود به پنل مدیریت وبلاگ ۱۰۵
نمودار Collaboration ورود به پنل مدیریت وبلاگ ۱۰۶
نمودار Activity ورود به پنل مدیریت وبلاگ ۱۰۷
نمودار State ورود به پنل مدیریت وبلاگ ۱۰۸
نمودارهای مربوط به ورود به سیستم ۱۰۹
نمودار Sequence ورود به سیستم ۱۱۰
نمودار Collaboration ورود به سیستم ۱۱۱
نمودار Activity ورود به سیستم ۱۱۲
نمودار State ورود به سیستم ۱۱۳
نمودار Class سیستم وبلاگ دهی ۱۱۴
نمودار deployment سیستم وبلاگ دهی ۱۱۵

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم وبلاگدهی ۱۱۵ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان