خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن ۱۵۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن ۱۵۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن ۱۵۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

چکیده ۱۴
مقدمه ۱۵
هدف سیستم جاری ۱۵
زبان تحلیل سیستم ۱۵
تاریخچه UML 16
فصل اول: چشم انداز پروژه (Vision) 18
۱-۱- Vision چیست ۱۹
۱-۲- موضوع پروژه ۲۰
۱-۳- اهداف پروژه ۲۰
۱-۴- انجام پروژه چه سودی دارد ۲۱
۱-۵- ذینفعان پروژه ۲۱
۱-۶- سابقه انجام پروژه های مشابه ۲۲
۱-۷- معایب پروژه های گذشته ۲۲
۱-۸- زبان برنامه نویسی ۲۴
۱-۹- پایگاه داده ۲۴
۱-۱۰- روش تحلیل سیستم ۲۴
۱-۱۱- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۲۵
۱-۱۲- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۲۵
فصل دوم: Use Case Diagrams 26
۲-۱- Use case چیست؟ ۲۷
۲-۲- Actor چیست؟ ۲۸
۲-۳- دیاگرام use case چیست؟ ۲۸
۲-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۲۸
۲-۵- شناسائی Actor های سیستم ۲۹
۲-۵-۱- Actor کاربر ۲۹
۲-۵-۲- Actor مدیر ۳۰
۲-۵-۳- Actor مسافر ۳۱
۲-۶- شناسائی Use Case ها ۳۳
۲-۶-۱- Use Case های بخش رزرو و فروش بلیط راه آهن ۳۳
۲-۶-۱- Sing Up Use Case 34
۲-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case 35
۲-۶-۲- Sing In Use Case 36
۲-۶-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case 37
۲-۶-۳- Define New Travel Service Use Case 38
۲-۶-۳-۱- سناریوی New Travel Service Use Case 39
۲-۶-۴- Staff Employment Use Case 40
۲-۶-۴-۱- سناریوی Staff Employment Use Case 41
۲-۶-۵- Boss & User Mailbox Use Case 42
۲-۶-۵-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case 43
۲-۶-۵-۲- سناریوی User Mailbox Use Case 44
۲-۶-۶- Use Case رزرو / فروش بلیط ۴۵
۲-۶-۶-۱- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط ۴۶
۲-۶-۷- Use Case رزرو / فروش بلیط ۴۷
۲-۶-۷-۱- سناریوی Use Case پرداخت وجه ۴۸
۲-۷-Use Case های بخش مرخصی و پرسنلی ۴۹
۲-۷-۱ Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم ۵۰
۲-۷-۲- سناریوی Register Use Case 51
۲-۷-۳- سناریوی LogIn Use Case 52
۲-۷-۴- سناریوی LogOut Use Case 53
۲-۷-۵- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای رئیس شعبه ۵۴
۲-۷-۶- سناریوی Use Caseتعیین سطح دسترسی کاربران ۵۵
۲-۷-۷- سناریوی Use Caseایجاد و ثبت و لغو مرخصی ۵۶
۲-۷-۸- سناریوی Use Case ذخیره مرخصی و سابقه ورود و خروج کاربر ۵۷
۲-۷-۹- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کارمند ۵۸
۲-۷-۱۰- سناریوی Use Caseثبت ورود و خروج ۵۹
۲-۷-۱۱- سناریوی Use Caseتغییر مشخصات کاربری ۶۰
۲-۷-۱۲- سناریوی Use Caseدرخواست سوابق (ورود و خروج ، اضافه کار و مانده مرخصی) ۶۱
۲-۷-۱۳- سناریوی Use Caseمشاهده سوابق ورود و خروج ۶۲
۲-۸- سناریوی Use Caseتعریف پایه حقوق پرسنل ۶۳
۲-۸-۱- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد بایگانی ۶۴
۲-۸-۲- سناریوی Use Caseبایگانی کلیه اطلاعات ۶۵
۲-۸-۳- سناریوی Use Caseبازیابی اطلاعات فاکتورها ۶۶
۲-۸-۴- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد حقوق و دستمزد ۶۷
۲-۸-۵-سناریوی Use Case محاسبه حقوق پرسنل ۶۸
۲-۸-۶- سناریوی Use Case پرداخت حقوق پرسنل ۶۹
۲-۸-۷- سناریوی Use Case ایجاد ترازنامه ۷۰
۲-۹ : Use Case مربوط به سیستم بلادرنگ (Real Time) 71
فصل سوم : Class Diagram 72
۳-۱- کلاس کاربر ۷۳
۳-۲- کلاس کارمند ۷۳
۳-۳- کلاس مدیر ۷۳
۳-۴- کلاس مسافر ۷۴
۳-۵- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند) ۷۴
۳-۶- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند) ۷۵
۳-۷- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر) ۷۵
۳-۸- کلاس اطلاعات سرویسها (مربوط به کلاس مدیر) ۷۶
۳-۹- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر) ۷۶
۳-۱۰- کلاس SignUp 77
۳-۱۱- کلاس LogIn 77
۳-۱۲- نمودار کلی کلاس بخش رزرو و فروش بلیط ۷۸
۳-۱۳- نمودار اصلی Class سیستم راه آهن بخش مرخصی و پرسنلی ۷۹
۳-۱۴- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم ۷۹
۳-۱۴-۱- متد Insert () 79
۳-۱۴-۲- متد Delete () 80
۳-۱۴-۳- متد Update() 80
۳-۱۴-۴- متد Select() 80
۳-۱۵- جزئیات و نام هر کلاس ۸۱
۳-۱۵-۱- کلاس کاربر ۸۱
۳-۱۵-۲- کلاس کارمند ۸۱
۳-۱۵-۳- کلاس رئیس شعبه ۸۲
۳-۱۵-۴- کلاس ایجاد مرخصی ۸۲
۳-۱۵-۵- کلاس محاسبه مانده مرخصی ۸۳
۳-۱۵-۶- کلاس محاسبه اضافه کار ۸۳
۳-۱۵-۷- کلاس ثبت ورود و خروج ۸۴
۳-۱۵-۸- کلاس پرسنل واحد حقوق و دستمزد ۸۴
۳-۱۵-۹- کلاس پرداخت حقوق ۸۵
۳-۱۵-۱۰- کلاس محاسبه حقوق ۸۵
۳-۱۵-۱۱-کلاس کادر مدریت ۸۶
۳-۱۵-۱۲- کلاس حقوق پرسنل ۸۶
۳-۱۵-۱۳-کلاس استخدام نیرو ۸۷
فصل چهارم: Sequence Diagrams 88
۴-۱- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط ۸۹
۴-۲- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان ۹۰
۴-۳- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط ۹۱
۴-۴- نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید ۹۲
۴-۵- نمودار توالی مربوط به Sign In 93
۴-۶- نمودار توالی مربوط به Sign Up 94
۴-۷- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط ۹۵
۴-۸- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی ۹۶
۴-۹- نمودار اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه ۹۷
۴-۱۰- نمودار توالی محاسبه و اعلام مرخصی مانده ۹۸
۴-۱۱- نمودار توالی اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه ۹۹
۴-۱۲- نمودار توالی ایجاد مرخصی جدید ۱۰۰
۴-۱۳- نمودار توالی ایجاد کارمند جدید ۱۰۱
۴-۱۴- نمودار توالی تعیین سطح دسترسی ۱۰۲
۴-۱۵- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری ۱۰۳
۴-۱۶- نمودار توالی ثبت ورود و خروج ۱۰۴
۴-۱۷- نمودار توالی درخواست اعلام ذخیره مرخصی ۱۰۵
۴-۱۸- نمودار توالی درخواست اعلام سوابق ورود و خروج ۱۰۶
۴-۱۹- نمودار توالی درخواست مرخصی / لغو مرخصی ۱۰۷
۴-۲۰- نمودار توالی لغو مرخصی ۱۰۸
۴-۲۱- بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 109
فصل پنجم: Collaboration Diagrams 110
۵-۱- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط ۱۱۱
۵-۲- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید ۱۱۲
۵-۳- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط ۱۱۳
۵-۴- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید ۱۱۴
۵-۵- نمودار همکاری مربوط به Sign In 115
۵-۶- نمودار همکاری مربوط به Sign Up 116
۵-۷- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط ۱۱۷
۵-۸- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط ۱۱۸
۵-۹- نمودار همکاری اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه ۱۱۹
۵-۱۰- نمودار همکاری محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس شعبه ۱۲۰
۵-۱۱- نمودار همکاری اعلام سوابق ورود و خروج پرسنل توسط رئیس شعبه ۱۲۱
۵-۱۲- نمودار همکاری ایجاد مرخصی جدید ۱۲۲
۵-۱۳- نمودار همکاری ایجاد کارمند جدید ۱۲۳
۵-۱۴- نمودار همکاری ایجاد سطح دسترسی ۱۲۴
۵-۱۵- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری ۱۲۵
۵-۱۶- نمودار همکاری ثبت ورود و خروج ۱۲۶
۵-۱۷- نمودار همکاری درخواست اعلام ذخیره مرخصی ۱۲۷
۵-۱۸- نمودار همکاری درخواست اعلام سوابق ورود و خروج ۱۲۸
۵-۱۹- نمودار همکاری درخواست مرخصی / لغو مرخصی ۱۲۹
۵-۲۰- نمودار همکاری لغو مرخصی ۱۳۰
۵-۲۱- نمودار همکاری بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 131
فصل ششم: Activity Diagram 132
۶-۱- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط ۱۳۳
۶-۲- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید ۱۳۴
۶-۳- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه ۱۳۵
۶-۴- نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید ۱۳۶
۶-۵- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید ۱۳۷
۶-۶- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران ۱۳۸
۶-۷- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط ۱۳۹
۶-۸- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم ۱۴۰
۶-۹- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه ۱۴۱
۶-۱۰- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس بخش ۱۴۲
۶-۱۱- نمودار فعالیت اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه ۱۴۳
۶-۱۲- نمودار فعالیت ایجاد مرخصی جدید ۱۴۴
۶-۱۳- نمودار فعالیت ایجاد کارمند جدید ۱۴۵
۶-۱۴- نمودار فعالیت ایجاد سطح دسترسی ۱۴۶
۶-۱۵- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات ۱۴۷
۶-۱۶- نمودار فعالیت ثبت ورود و خروج ۱۴۸
۶-۱۷- نمودار فعالیت درخواست اعلام ذخیره مرخصی ۱۴۹
۶-۱۸- نمودار فعالیت درخواست اعلام سوابق ورود و خروج ۱۵۰
۶-۱۹- نمودار فعالیت درخواست مرخصی / لغو مرخصی ۱۵۱
۶-۲۰- نمودار فعالیت لغو مرخصی ۱۵۲
۶-۲۱- نمودار فعالیت بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 153
فصل هفتم: StateChart Diagram و سایر نمودارها ۱۵۴
۷-۱- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم ۱۵۵
۷-۲- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام ۱۵۶
۷-۳- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید ۱۵۷
۷-۴- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید ۱۵۸
۷-۵- نمودار Deployment 159
۷-۶- نمودار Domain 160
۷-۷- نمودار State Machine سیستم مرخصی ۱۶۱
۷-۸- نمودار کامپوننت اصلی سیستم مرخصی راه آهن ۱۶۲
فصل هشتم: Entity Relation Diagram (ERD) 163
۸-۱- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار ۱۶۴
فصل نهم: Data Flow Diagrams (DFD) 165
۹-۱- نمودار DFD سطح صفر سیستم بخش فروش و رزرو بلیط ۱۶۶
۹-۲- نمودار DFD سطح یک ۱۶۷
۹-۳- نمودار DFD سطح ۲ ( عملیات ثبت نام) ۱۶۸
۹-۴- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید) ۱۶۹
۹-۵- نمودار DFD سطح ۲(عملیات تعویض / رفع عیب) ۱۷۰
۹-۶- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات درخواست صدور) ۱۷۱
۹-۷- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صدور بلیط) ۱۷۲
۹-۸- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صورتحسابها) ۱۷۳
جمع بندی ۱۷۴
نتیجه گیری ۱۷۵
پیشنهادات ۱۷۶
منابع ۱۷۷
کتابها ۱۷۷
وب سایتها ۱۷۷

فهرست عکس ها
عکس ۱- Actor کاربر ۳۰
عکس ۲- Actor مدیر ۳۰
عکس ۳- Actor مسافر ۳۱
عکس ۴- Actor کارمندان ۳۱
عکس ۵- Sing Up Use Case 34
عکس ۶- Sing In Use Case 36
عکس ۷- Define New Travel Service Use Case 38
عکس ۸- Staff Employment Use Case 40
عکس ۹- Boss & User Mailbox Use Case 42
عکس ۱۰- – Use Case رزرو / فروش بلیط ۴۵
عکس ۱۱- Use Case رزرو / فروش بلیط ۴۷
عکس ۱۲- Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم ۵۰
عکس ۱۳- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای رئیس شعبه ۵۴
عکس ۱۴- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کارمند ۵۸
عکس ۱۵- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد بایگانی ۶۴
عکس ۱۶- نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای پرسنل واحد حقوق و دستمزد ۶۷
عکس ۱۷- Use Case مربوط به سیستم بلادرنگ (Real Time) 71
عکس ۱۸- کلاس کاربر ۷۳
عکس ۱۹- کلاس کارمند ۷۳
عکس ۲۰- کلاس مدیر ۷۳
عکس ۲۱- کلاس مسافر ۷۴
عکس ۲۲- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند) ۷۴
عکس ۲۳- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند) ۷۵
عکس ۲۴- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر) ۷۵
عکس ۲۵- کلاس اطلاعات سرویسها (مربوط به کلاس مدیر) ۷۶
عکس ۲۶- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر) ۷۶
عکس ۲۷- کلاس SignUp 77
عکس ۲۸- کلاس LogIn 77
عکس ۲۹- نمودار کلی کلاس بخش رزرو و فروش بلیط ۷۸
عکس ۳۰- نمودار اصلی Class سیستم راه آهن بخش مرخصی و پرسنلی ۷۹
عکس ۳۱- کلاس کاربر ۸۱
عکس ۳۲- کلاس کارمند ۸۱
عکس ۳۳- کلاس رئیس شعبه ۸۲
عکس ۳۴- کلاس ایجاد مرخصی ۸۲
عکس ۳۵- کلاس محاسبه مانده مرخصی ۸۳
عکس ۳۶- کلاس محاسبه اضافه کار ۸۳
عکس ۳۷- کلاس ثبت ورود و خروج ۸۴
عکس ۳۸- کلاس پرسنل واحد حقوق و دستمزد ۸۴
عکس ۳۹- کلاس پرداخت حقوق ۸۵
عکس ۴۰- کلاس محاسبه حقوق ۸۵
عکس ۴۱- کلاس کادر مدریت ۸۶
عکس ۴۲- کلاس حقوق پرسنل ۸۶
عکس ۴۳- کلاس استخدام نیرو ۸۷
عکس ۴۴- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط ۸۹
عکس ۴۵- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان ۹۰
عکس ۴۶- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط ۹۱
عکس ۴۷- نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید ۹۲
عکس ۴۸- نمودار توالی مربوط به Sign In 93
عکس ۴۹- نمودار توالی مربوط به Sign Up 94
عکس ۵۰- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط ۹۵
عکس ۵۱- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی ۹۶
عکس ۵۲- نمودار اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه ۹۷
عکس ۵۳- نمودار توالی محاسبه و اعلام مرخصی مانده ۹۸
عکس ۵۴- نمودار توالی اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه ۹۹
عکس ۵۵- نمودار توالی ایجاد مرخصی جدید ۱۰۰
عکس ۵۶- ئنمودار توالی ایجاد کارمند جدید ۱۰۱
عکس ۵۷- نمودار توالی تعیین سطح دسترسی ۱۰۲
عکس ۵۸- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری ۱۰۳
عکس ۵۹- نمودار توالی ثبت ورود و خروج ۱۰۴
عکس ۶۰- نمودار توالی درخواست اعلام ذخیره مرخصی ۱۰۵
عکس ۶۱- نمودار توالی درخواست اعلام سوابق ورود و خروج ۱۰۶
عکس ۶۲- نمودار توالی درخواست مرخصی / لغو مرخصی ۱۰۷
عکس ۶۳- نمودار توالی لغو مرخصی ۱۰۸
عکس ۶۴- بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 109
عکس ۶۵- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط ۱۱۱
عکس ۶۶- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید ۱۱۲
عکس ۶۷- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط ۱۱۳
عکس ۶۸- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید ۱۱۴
عکس ۶۹- نمودار همکاری مربوط به Sign In 115
عکس ۷۰- نمودار همکاری مربوط به Sign Up 116
عکس ۷۱- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط ۱۱۷
عکس ۷۲- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط ۱۱۸
عکس ۷۳- نمودار همکاری اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه ۱۱۹
عکس ۷۴- نمودار همکاری محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس شعبه ۱۲۰
عکس ۷۵- نمودار همکاری اعلام سوابق ورود و خروج پرسنل توسط رئیس شعبه ۱۲۱
عکس ۷۶- نمودار همکاری ایجاد مرخصی جدید ۱۲۲
عکس ۷۷- نمودار همکاری ایجاد کارمند جدید ۱۲۳
عکس ۷۸- نمودار همکاری ایجاد سطح دسترسی ۱۲۴
عکس ۷۹- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری ۱۲۵
عکس ۸۰- نمودار همکاری ثبت ورود و خروج ۱۲۶
عکس ۸۱- نمودار همکاری درخواست اعلام ذخیره مرخصی ۱۲۷
عکس ۸۲- نمودار همکاری درخواست اعلام سوابق ورود و خروج ۱۲۸
عکس ۸۳- نمودار همکاری درخواست مرخصی / لغو مرخصی ۱۲۹
عکس ۸۴- نمودار همکاری لغو مرخصی ۱۳۰
عکس ۸۵- نمودار همکاری بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 131
عکس ۸۶- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط ۱۳۳
عکس ۸۷- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید ۱۳۴
عکس ۸۸- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه ۱۳۵
عکس ۸۹- نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید ۱۳۶
عکس ۹۰- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید ۱۳۷
عکس ۹۱- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران ۱۳۸
عکس ۹۲- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط ۱۳۹
عکس ۹۳- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم ۱۴۰
عکس ۹۴- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه ۱۴۱
عکس ۹۵- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس بخش ۱۴۲
عکس ۹۶- نمودار فعالیت اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه ۱۴۳
عکس ۹۷- نمودار فعالیت ایجاد مرخصی جدید ۱۴۴
عکس ۹۸- نمودار فعالیت ایجاد کارمند جدید ۱۴۵
عکس ۹۹- نمودار فعالیت ایجاد سطح دسترسی ۱۴۶
عکس ۱۰۰- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات ۱۴۷
عکس ۱۰۱- نمودار فعالیت ثبت ورود و خروج ۱۴۸
عکس ۱۰۲- نمودار فعالیت درخواست اعلام ذخیره مرخصی ۱۴۹
عکس ۱۰۳- نمودار فعالیت درخواست اعلام سوابق ورود و خروج ۱۵۰
عکس ۱۰۴- نمودار فعالیت درخواست مرخصی / لغو مرخصی ۱۵۱
عکس ۱۰۵- نمودار فعالیت لغو مرخصی ۱۵۲
عکس ۱۰۶- نمودار فعالیت بررسی خطوط توسط سیستم بلادرنگ (Real Time) 153
عکس ۱۰۷- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم ۱۵۵
عکس ۱۰۸- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام ۱۵۶
عکس ۱۰۹- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید ۱۵۷
عکس ۱۱۰- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید ۱۵۸
عکس ۱۱۱- نمودار Deployment 159
عکس ۱۱۲- نمودار Domain 160
عکس ۱۱۳- نمودار State Machine سیستم مرخصی ۱۶۱
عکس ۱۱۴- نمودار کامپوننت اصلی سیستم مرخصی راه آهن ۱۶۲
عکس ۱۱۵- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار ۱۶۴
عکس ۱۱۶- نمودار DFD سطح صفر سیستم بخش فروش و رزرو بلیط ۱۶۶
عکس ۱۱۷- نمودار DFD سطح یک ۱۶۷
عکس ۱۱۸- نمودار DFD سطح ۲ ( عملیات ثبت نام) ۱۶۸
عکس ۱۱۹- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید) ۱۶۹
عکس ۱۲۰- نمودار DFD سطح ۲(عملیات تعویض / رفع عیب) ۱۷۰
عکس ۱۲۱- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات درخواست صدور) ۱۷۱
عکس ۱۲۲- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صدور بلیط) ۱۷۲
عکس ۱۲۳- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صورتحسابها) ۱۷۳

فهرست جدول ها
جدول ۱- سناریوی Sing In Use Case 37
جدول ۲- سناریوی Staff Employment Use Case 41
جدول ۳- سناریوی Boss Mailbox Use Case 43
جدول ۴- سناریوی User Mailbox Use Case 44
جدول ۵- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط ۴۶
جدول ۶- سناریوی Use Case پرداخت وجه ۴۸
جدول ۷- سناریوی Register Use Case 51
جدول ۸- سناریوی LogIn Use Case 52
جدول ۹- سناریوی LogOut Use Case 53
جدول ۱۰- سناریوی Use Caseتعیین سطح دسترسی کاربران ۵۵
جدول ۱۱- سناریوی Use Caseایجاد و ثبت و لغو مرخصی ۵۶
جدول ۱۲- سناریوی Use Case ذخیره مرخصی و سابقه ورود و خروج کاربر ۵۷
جدول ۱۳- سناریوی Use Caseثبت ورود و خروج ۵۹
جدول ۱۴- سناریوی Use Caseتغییر مشخصات کاربری ۶۰
جدول ۱۵- سناریوی Use Caseدرخواست سوابق (ورود و خروج ، اضافه کار و مانده مرخصی) ۶۱
جدول ۱۶- سناریوی Use Caseمشاهده سوابق ورود و خروج ۶۲
جدول ۱۷- سناریوی Use Caseتعریف پایه حقوق پرسنل ۶۳
جدول ۱۸- سناریوی Use Caseبایگانی کلیه اطلاعات ۶۵
جدول ۱۹- سناریوی Use Caseبازیابی اطلاعات فاکتورها ۶۶
جدول ۲۰- سناریوی Use Case محاسبه حقوق پرسنل ۶۸
جدول ۲۱- سناریوی Use Case پرداخت حقوق پرسنل ۶۹
جدول ۲۲- سناریوی Use Case ایجاد ترازنامه ۷۰

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری سیستم راه آهن) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
• درفصل اول به بررسی Vision یا دیدگاه پروژه خواهیم پرداخت.
• در فصل دوم پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
• در فصل سوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.
• در فصل چهارم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.
• در فصل پنجم به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.
• در فصل ششم به بررسی نمودارهای Activity خواهیم پرداخت.
• در فصل هفتم به بررسی نمودارهای State Charts خواهیم پرداخت.
• در فصل هشتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.
• در فصل نهم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن ۱۵۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان