خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبیرستان ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبیرستان ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبیرستان ۹۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

چکیده ۵
مقدمه ۷
هدف سیستم جاری ۷
زبان تحلیل سیستم ۷
تاریخچه UML 8
ویژگیهای UML 11
فصل اول: Use Case Diagrams 14
۱-۱- Vision چیست ۱۵
۱-۲- موضوع پروژه ۱۶
۱-۳- اهداف پروژه ۱۶
۱-۴- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۶
۱-۵- ذینفعان پروژه ۱۷
۱-۶- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۸
۱-۷- معایب پروژه های گذشته ۱۸
۱-۸- زبان برنامه نویسی ۲۰
۱-۹- پایگاه داده ۲۰
۱-۱۰-روش تحلیل سیستم ۲۱
۱-۱۱- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۲۱
۱-۱۲- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۲۱
۱-۲- Use case چیست؟ ۲۲
۱-۳- Actor چیست؟ ۲۲
۱-۴- دیاگرام use case چیست؟ ۲۳
۱-۵- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۲۳
۱-۶- شناسائی Actor های سیستم ۲۳
۱-۶-۱- Actor کاربر ۲۴
۱-۶-۲- Actor مدیر دبیرستان ۲۵
۱-۶-۳- Actor معلم ۲۶
۱-۷- شناسائی Use Case ها ۲۷
۱-۷-۱- Sing Up Use Case 29
۱-۷-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case 30
۱-۷-۲- Sing In Use Case 31
۱-۷-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case 32
۱-۷-۳- SignOut Use Case 33
۱-۷-۳-۱- سناریوی SignOut Use Case 34
۱-۷-۴- Teacher Acception Use Case 35
۱-۷-۴-۱- سناریوی Teacher Acception Use Case 36
۱-۷-۵- Teacher & Boss Mailbox Use Case 37
۱-۷-۵-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case 38
۱-۷-۵-۲- سناریوی User Mailbox Use Case 39
۱-۷-۶- Lesson Definition & Exam Definition Use Case 40
۱-۷-۶-۱- سناریوی Lesson Definision Use Case 41
۱-۷-۶-۲- سناریوی Exam Definision Use Case 42
۱-۷-۷- Teacher Marks & Marks View Use Case 43
۱-۷-۷-۱- سناریوی Teacher Mark Use Case 44
۱-۷-۷-۲- سناریوی View Marks Use Case 45
۱-۷-۸- Use Case کلی سیستم ۴۶
۱-۷-۹- Use Case کلی سیستم (بخش اول) ۴۷
۱-۷-۱۰- Use Case کلی سیستم (بخش دوم) ۴۸
فصل دوم: Class Diagram 49
۲-۱- نمودار Class کلی سیستم ۵۰
۲-۱-۱- کلاس کاربر ۵۱
۲-۱-۲- کلاس مدیر ۵۱
۲-۱-۳- کلاس معلم ۵۱
۲-۱-۴- کلاس صندوق پستی کاربران ۵۲
۲-۱-۵- کلاس تعریف امتحانات ۵۲
۲-۱-۶- کلاس گزارش امتحانات ۵۲
۲-۱-۷- کلاس تعریف دروس دبیرستان ۵۳
۲-۱-۸- کلاس بانک سوالات ۵۳
۲-۱-۹- کلاس درخواست شرکت در آزمون ۵۳
فصل سوم: Sequence Diagrams 54
۳-۱- نمودار توالی SignIn 55
۳-۲- نمودار توالی SignUp 56
۳-۳- نمودار توالی SignOut 57
۳-۴- نمودار توالی Question Bank 58
۳-۵- نمودار توالی Exam 59
۳-۶- نمودار توالی Exam Definition 60
۳-۷- نمودار توالی Teacher Acception 61
۳-۸- نمودار توالی Lesson Definision 62
۳-۹- نمودار توالی Be In Exam Request 63
۳-۱۰- نمودار توالی Boss MailBox 64
۳-۱۱- نمودار توالی Teacher MailBox 65
۳-۱۲- نمودار توالی Marks View 66
فصل چهارم: Collaboration Diagrams 67
۴-۱- نمودار همکاری SignIn 68
۴-۲- نمودار همکاری SignUp 69
۴-۳- نمودار همکاری SignOut 70
۴-۴- نمودار همکاری Question Bank 71
۴-۵- نمودار همکاری Be In Exam Request 72
۴-۶- نمودار همکاری Exam Definition 73
۴-۷- نمودار همکاری Teacher Acception 74
۴-۸- نمودار همکاری Lesson Definision 75
۴-۹- نمودار همکاری Exam Registeration 76
۴-۱۰- نمودار همکاری Boss MailBox 77
۴-۱۱- نمودار همکاری Teacher MailBox 78
۴-۱۲- نمودار توالی Teacher Marks 79
فصل پنجم: Activity Diagrams 80
۵-۱- نمودار فعالیت SignUp 81
۵-۲- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات ۸۲
۵-۳- نمودار فعالیت Exam Definition 83
۵-۴- نمودار فعالیت Teacher Acception 84
۵-۵- نمودار فعالیت Lesson Definision 85
۵-۶- نمودار فعالیت Exam Registration 86
۵-۷- نمودار فعالیت Boss Mailbox 87
فصل ششم: نیازمندیهای سیستم دبیرستان ۸۸
۶-۱- نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار ۸۹
۶-۱-۱-اطلاعات پایه ۸۹
۶-۱-۲- عملیات مربوط به جستجو ۸۹
۶-۱-۳- گزارش‌ها ۹۰
۶-۱-۴- امنیت و حدود دسترسی ۹۱
۶-۱-۵-بازسازی اطلاعات ۹۱
فصل هفتم: نمودار ER سیستم دبیرستان ۹۲
۷-۱- نمودار کلی ER سیستم ۹۳

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری دبیرستان) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
• درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
• در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.
• در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.
• در فصل چهارم به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.
• در فصل پنجم به بررسی نمودارهای Activity خواهیم پرداخت.
• در فصل ششم به بررسی نمودارهای State Charts خواهیم پرداخت.
• در فصل هفتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبیرستان ۹۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان