خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آنلاین نوبت دهی تعمیرات شرکت اتوبوسرانی ۱۲۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آنلاین نوبت دهی تعمیرات شرکت اتوبوسرانی ۱۲۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آنلاین نوبت دهی تعمیرات شرکت اتوبوسرانی ۱۲۰ص
فرذمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

 

چکیده ۷
فصل اول : چشم انداز پروژه ۸
مقدمه ۹
Vision چیست؟ ۱۰
موضوع پروژه ۱۱
اهداف پروژه ۱۱
انجام پروژه چه سودی دارد ۱۱
ذینفعان پروژه ۱۲
سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۲
فعالیتهای علمی ۱۲
فعالیتهای تجاری ۱۲
فعالیتهای عمومی ۱۳
معایب پروژه های گذشته ۱۳
زبان برنامه نویسی ۱۴
پایگاه داده ۱۴
سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۴
سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۵
فصل دوم : طراحی و تحلیل ۱۶
شکل ۱ : نمودار گردش مستندات سیستم تعمیرات ۱۷
شکل ۲ : نمودار متن سیستم تعمیرات آنلاین ۱۸
شکل ۳ : نمودار فیزیکی سطح ۱ سیستم تعمیرات آنلاین ۱۹
شکل ۴ : نمودار فیزیکی سطح ۲ سیستم تعمیرات آنلاین – عملیات ثبت و مشاهده خودرو ۲۰
شکل ۵ : نمودار ارتباط موجودیت ها (ER ) سیستم تعمیرات آنلاین ۲۱
شناسایی Actorها ۲۲
Actor مدیر سایت ۲۲
Actor کاربر وب سایت ۲۲
Actor کاربر میهمان ۲۲
نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی ۲۳
نمایش سیستم درخواست تعمیرات آنلاین در حالت کلی ۲۴
دیاگرام مربوط به ثبت نام و ورود و خروج از سیستم درخواست تعمیرات آنلاین ۲۵
سناریوی UseCase ورود به سیستم ۲۶
نمودار توالی ورود به سیستم ۲۷
نمودار همکاری ورود به سیستم ۲۸
نمودار فعالیت ورود به سیستم ۲۹
سناریوی UseCase تعیین سطح دسترسی ۳۰
نمودار توالی تعیین سطح دسترسی ۳۱
نمودار همکاری تعیین سطح دسترسی ۳۲
سناریوی Sign Up Use Case 33
نمودار توالی Sign Up Use Case 34
نمودار همکاری Sign Up Use Case 35
نمودار فعالیت Sign Up Use Case 36
نمودار Usecase مربوط به فعالیت های مدیر ۳۷
سناریوی UseCase مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده ۳۸
نمودار توالی مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده ۳۹
نمودار همکاری مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده ۴۰
نمودار فعالیت مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده ۴۱
سناریوی UseCase ورود جزئیات تعمیرات ۴۲
نمودار توالی ورود جزئیات تعمیرات ۴۳
نمودار همکاری ورود جزئیات تعمیرات ۴۴
نمودار فعالیت ورود جزئیات تعمیرات ۴۵
سناریوی UseCase تائید فاکتورهای باز ۴۶
نمودار توالی تائید فاکتورهای باز ۴۷
نمودار همکاری تائید فاکتورهای باز ۴۸
نمودار فعالیت تائید فاکتورهای باز ۴۹
سناریوی UseCase نمایش همه خودروها ۵۰
نمودار توالی نمایش همه خودروها ۵۱
نمودار همکاری نمایش همه خودروها ۵۲
نمودار فعالیت نمایش همه خودروها ۵۳
دیاگرام Use Case مربوط به فعالیتهای کاربر وب سایت ۵۴
سناریوی UseCase ثبت خودرو ۵۵
نمودار توالی ثبت خودرو ۵۶
نمودار همکاری ثبت خودرو ۵۷
نمودار فعالیت ثبت خودرو ۵۸
سناریوی UseCase درخواست تعمیر خودرو ۵۹
نمودار توالی درخواست تعمیر خودرو ۶۰
نمودار همکاری درخواست تعمیر خودرو ۶۱
نمودار فعالیت درخواست تعمیر خودرو ۶۲
سناریوی UseCase نمایش خودروهای ثبت شده کاربر ۶۳
نمودار توالی نمایش خودروهای ثبت شده کاربر ۶۴
نمودار همکاری نمایش خودروهای ثبت شده کاربر ۶۵
نمودار فعالیت نمایش خودروهای ثبت شده کاربر ۶۶
سناریوی UseCase مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر ۶۷
نمودار توالی مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر ۶۸
نمودار همکاری مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر ۶۹
نمودار فعالیت مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر ۷۰
فصل سوم : پیاده سازی و توضیح کدهای برنامه ۷۱
صفحه اصلی سیتم درخواست تعمیرات آنلاین ۷۲
صفحه ثبت نام (Register.aspx ) 73
صفحه ورود به سیستم (LoginPage.aspx ) 75
صفحه اصلی کاربر وب سایت ۷۶
صفحه ثبت خودرو (SaveCars.aspx) 77
صفحه درخواست تعمیرات (DarkhastTamirat.aspx) 79
صفحه مشاهده فاکتورهای تائید شده (SodorFactor.aspx) 82
صفحه اصلی مدیر سایت ۸۴
صفحه جزئیات تعمیرات (AnjamTamir.aspx) 85
صفحه مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیر (RepairingPage.aspx) 86
صفحه مشخص نمودن جزئیات تعمیرات (DetailRepair.aspx) 88
صفحه تائید فاکتورهای باز (OpenDetails.aspx) 91
صفحه مشاهده همه خودروهای ثبت شده (ShowAllCars.aspx) 92
کلاس کاربران (Class_tblDriver.cs) 93
کلاس خودروها (Class_tblCar.cs) 96
کلاس درخواست تعمیرات (Class_tblDarkhastTamir.cs) 98
کلاس جزئیات تعمیرات (Class_tblDetails.cs) 100
کلاس تعمیرات باز (Class_xtblTamiratBaz.cs) 101
کلاس مجموع هزینه تعمیرات (Class_TotalCost.cs) 103
کدهای صفحه MasterPage.master 104
فصل چهارم : آموزش سیستم درخواست تعمیرات آنلاین ۱۰۵
صفحه ورود به سیتم درخواست تعمیرات آنلاین ۱۰۶
صفحه جزئیات درخواستهای تعمیرات ۱۰۷
صفحه انجام تعمیرات ۱۰۸
صفحه تائید فاکتورهای باز ۱۰۹
صفحه نمایش اطلاعات خودروهای ثبت شده ۱۱۰
صفحه ورود به سیستم برای کاربر وب سایت ۱۱۱
صفحه ثبت خودرو ۱۱۲
صفحه درخواست تعمیر ۱۱۳
صفحه خودروهای ثبت شده ۱۱۴
صفحه فاکتورهای تائید شده ۱۱۵
صفحه ثبت نام ۱۱۶
فصل پنجم : جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۷
جمع بندی ۱۱۸
نتیجه گیری ۱۱۹
پیشنهادات ۱۱۹
فهرست منابع ۱۲۱

چکیده
در این نوشتار ، به بررسی ، تحلیل و پیاده سازی سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان سیستم تعمیرات آنلاین اتوبوسرانی پرداخته شده است.

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آنلاین نوبت دهی تعمیرات شرکت اتوبوسرانی ۱۲۰ص
فرذمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان