خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل برنامه بازی مار و پله ۸۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل برنامه بازی مار و پله ۸۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل برنامه بازی مار و پله ۸۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

فصل اول: چشم انداز پروژه (Vision) 9
۱-۱- مقدمه ۱۰
۱-۲- Vision چیست ۱۰
۱-۳- موضوع پروژه ۱۰
۱-۴- اهداف پروژه ۱۱
۱-۵- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۱
۱-۶- ذینفعان پروژه ۱۱
۱-۷- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۲
۱-۸- معایب پروژه های گذشته ۱۳
۱-۹- زبان برنامه نویسی ۱۳
۱-۱۰- پایگاه داده ۱۳
۱-۱۱- روش تحلیل سیستم ۱۴
۱-۱۲- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۴
۱-۱۳- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۴
فصل دوم : بررسی روند کار در بازی مار و پله ۱۵
۲-۱- مقدمه ۱۶
۲-۲- بررسی Actor های فیزیکی بازی مار وپله و شرح هر یک از آنها ۱۶
۲-۳-رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۱۷
۴-۴- بررسی Use case های فیزیکی بازی مار و پله ۱۸
۲-۵- Use Case Diagram های فیزیکی مار و پله ۱۹
۲-۵-۱- Use case Diagram اصلی سیستم ۱۹
۲-۵-۲- Use case Diagram بخش کاربر ۲۰
۲-۵-۳- Use case Diagram بخش ماژول برنامه ۲۱
۲-۶- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها ۲۲
۲-۶-۱- سناریوی Use Case درخواست شروع بازی ۲۴
۲-۶-۲- سناریوی Use Case انداختن تاس ۲۸
۲-۶-۳- سناریوی Use Case آوردن امتیاز ۶ جهت شروع بازی ۳۲
۲-۶-۴- سناریوی Use Case انجام حرکت های مهره ۳۶
۲-۶-۵- سناریوی Use Case مرتب سازی صفحه بازی برای شروع ۴۰
۲-۶-۶- سناریوی Use Case بررسی عدد تاس برای شروع ۴۴
۲-۶-۷- سناریوی Use Case انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده ۴۸
۲-۶-۸- سناریوی Use Case بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره ۵۲
فصل سوم : بررسی کدهای برنامه و توضیحات کدها ۵۶
۳-۱- فرم اصلی (Form1 ) 57
فصل چهارم : بررسی زبان برنامه نویسی ۷۲
۴-۱- مقدمه ۷۳
۴-۲- اهداف طراحی زبان ۷۴
۴-۳- تاریخچه ۷۵
۴-۴- ویژگی‌ها ۷۵
۴-۵- سیستم یکپارچه شده ۷۷
۴-۶- انواع داده ۷۷
Boxing و EnBoxing 78
۴-۷- ویژگی‌های جدید در C# 79
کلاسهای partial 79
Genericها ۷۹
کلاس های static 80
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع ۸۰
Delegateهای ناشناس ۸۰
Delegate covariance and contravariance 81
نوع داده Nullable 81
منابع و مآخذ ۸۳

فهرست شکل ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفحه
شکل ۲- ۱- نمایش اکتور برنامه ۱۶
شکل ۲- ۲- نمایش ماژول اجرای برنامه ۱۶
شکل ۲- ۳- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۱۷
شکل ۲- ۴- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم ۱۹
شکل ۲- ۵- نمایش Use case Diagram بخش کاربر ۲۰
شکل ۲- ۶- نمایش Use case Diagram بخش ماژول برنامه ۲۱
شکل ۳- ۱- نمایش فرم اصلی برنامه………………………………………………………………………..۵۷

فهرست نمودار ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفحه
نمودار۲- ۱- نمودار توالی درخواست شروع بازی ۲۵
نمودار۲- ۲- نمودار همکاری درخواست شروع بازی ۲۶
نمودار۲- ۳- نمودار فعالیت درخواست شروع بازی ۲۷
نمودار۲- ۴- نمودار توالی انداختن تاس ۲۹
نمودار۲- ۵- نمودار همکاری انداختن تاس ۳۰
نمودار۲- ۶- نمودار فعالیت انداختن تاس ۳۱
نمودار۲- ۷- نمودار توالی آوردن امتیاز ۶ جهت شروع بازی ۳۳
نمودار۲- ۸- نمودار همکاری آوردن امتیاز ۶ جهت شروع بازی ۳۴
نمودار۲- ۹- نمودار فعالیت آوردن امتیاز ۶ جهت شروع بازی ۳۵
نمودار۲- ۱۰- نمودار توالی انجام حرکت های مهره ۳۷
نمودار۲- ۱۱- نمودار همکاری انجام حرکت های مهره ۳۸
نمودار۲- ۱۲- نمودار فعالیت انجام حرکت های مهره ۳۹
نمودار۲- ۱۳- نمودار توالی مرتب سازی صفحه بازی برای شروع ۴۱
نمودار۲- ۱۴- نمودار همکاری مرتب سازی صفحه بازی برای شروع ۴۲
نمودار۲- ۱۵- نمودار فعالیت مرتب سازی صفحه بازی برای شروع ۴۳
نمودار۲- ۱۶- نمودار توالی بررسی عدد تاس برای شروع ۴۵
نمودار۲- ۱۷- نمودار همکاری بررسی عدد تاس برای شروع ۴۶
نمودار۲- ۱۸- نمودار فعالیت بررسی عدد تاس برای شروع ۴۷
نمودار۲- ۱۹- نمودار توالی انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده ۴۹
نمودار۲- ۲۰- نمودار همکاری انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده ۵۰
نمودار۲- ۲۱- نمودار فعالیت انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده ۵۱
نمودار۲- ۲۲- نمودار توالی بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره ۵۳
نمودار۲- ۲۳- نمودار همکاری بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره ۵۴
نمودار۲- ۲۴- نمودار فعالیت بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره ۵۵

فهرست جدول ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفحه
جدول ۲- ۱- جدول اصلی سناریو ۲۳
جدول ۲- ۲- جدول سناریوی Use Case درخواست شروع بازی ۲۴
جدول ۲- ۳- جدول سناریوی Use Case انداختن تاس ۲۸
جدول ۲- ۴- جدول سناریوی Use Case آوردن امتیاز ۶ جهت شروع بازی ۳۲
جدول ۲- ۵- جدول سناریوی Use Case انجام حرکت های مهره ۳۶
جدول ۲- ۶- جدول سناریوی Use Case مرتب سازی صفحه بازی برای شروع ۴۰
جدول ۲- ۷- جدول سناریوی Use Case بررسی عدد تاس برای شروع ۴۴
جدول ۲- ۸- جدول سناریوی Use Case انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده ۴۸
جدول ۲- ۹- جدول سناریوی Use Case بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره ۵۲

هدف از پیاده سازی ، سیستمی است که با آن بتوان بازی مار و پله را انجام داد.
در پیاده سازی این پروژه اهداف تجاری مد نظر نمی باشد. بلکه فقط اهداف آموزشی زیر مد نظر می باشد: (البته ممکن است از این سیستم در مقاصد تجاری نیز استفاده شود)

پروژه تجزیه و تحلیل برنامه بازی مار و پله ۸۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان