خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده ورود و خروج کارکنان همراه با نمودار ER

پایگاه داده ورود و خروج کارکنان همراه با نمودار ER

پایگاه داده ورود و خروج کارکنان همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مرخصیشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ کد کارمند
۳٫ کد کارمندی رئسن مربوطه تایید کننده
۴٫ تاریخ گرفتن مرخصی
۵٫ تا تاریخ
۶٫ علت مرخص
۷٫ کد نوع مرخصی
ساختار جدول سازمانشامل اطلاعات
۱٫ کد سازمان
۲٫ نام سازمان
۳٫ عنوان فعالیت
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ مدرک تحصیلی
۸٫ سمت اصلی
۹٫ جنسیت
۱۰٫ تاهل
ساختار جدول سمت هاشامل اطلاعات
۱٫ کد سمت
۲٫ کدفعالیت
۳٫ از تاریخ
۴٫ تا تاریخ

ساختار جدول بخش هاشامل اطلاعات
۱٫ کد سازمان
۲٫ کد بخش
۳٫ نام بخش

ساختار جدول فعالیت شامل اطلاعات
۱٫ کد فعالیت
۲٫ کد کارمند
۳٫ کد بخش
۴٫ تلفن

پایگاه داده ورود و خروج کارکنان همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان