خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده فروشگاه لباس همراه با نمودار ER

پایگاه داده فروشگاه لباس همراه با نمودار ER

پایگاه داده فروشگاه لباس همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ مدرک تحصیلی
ساختار جدول فروششامل اطلاعات
۱٫ کد فروشنده
۲٫ کدخریدار
۳٫ کد لباس
۴٫ تعداد
۵٫ مبلغ دریافت شده
۶٫ تاریخ
ساختار جدول خریدشامل اطلاعات
۱٫ کد خرید
۲٫ کد لباس
۳٫ کد تولیدی
۴٫ تاریخ خرید
۵٫ قیمت خرید
۶٫ تعداد
ساختار جدول لباس شامل اطلاعات
۱٫ کد لباس
۲٫ عنوان مدل
۳٫ توضیحات
۴٫ کد فروشنده

پایگاه داده فروشگاه لباس همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان