خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده شورای حل اختلاف همراه با نمودار ER

پایگاه داده شورای حل اختلاف همراه با نمودار ER

پایگاه داده شورای حل اختلاف همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول شاکی و متشاکیشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ موبایل
۷٫ شماره شناسنامه
۸٫ نام پدر
۹٫ کد ملی
ساختار جدول دفتردارشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ نام کاربری
۸٫ کلمه عبور
ساختار جدول جلسه دادرسیشامل اطلاعات
۱٫ کد جلسه
۲٫ کد شکایت
۳٫ تاریخ جلسه
۴٫ ساعت جلسه
۵٫ نتایج

ساختار جدول اسناد و شواهدشامل اطلاعات
۱٫ کد سند
۲٫ کد درس
۳٫ کد شکایت
۴٫ کد فرد ارائه دهنده
۵٫ عنوان سند
۶٫ تاریخ ارائه
۷٫ متن توضیحات
ساختار جدول شکایت شده شامل اطلاعات
۱٫ کد شکایت
۲٫ کد شاکی
۳٫ کد دفتردار
۴٫ کد متشاکی
۵٫ تاریخ شکایت
۶٫ مبلغ واریزی
۷٫ متن شکایت

پایگاه داده شورای حل اختلاف همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان