خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده داروخانه همراه با نمودار ER

پایگاه داده داروخانه همراه با نمودار ER

پایگاه داده داروخانه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول بیمارشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ تلفن
ساختار جدول مسئولین فروششامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ تلفن
۵٫ نام کاربری
۶٫ کلمه عبور
۷٫ موبایل
ساختار جدول دارو شامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ عنوان
۳٫ توضیحات
۴٫ کد خریدار
۵٫ کد انبار
۶٫ طریقه استفاده
۷٫ موارد منع مصرف
ساختار جدول دارو های تجویز شده شامل اطلاعات
۱٫ کد نسخه
۲٫ کد دارو
۳٫ توضیحات
ساختار جدول فروش دارو شده شامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ کد پزشک
۳٫ کد دارو
۴٫ کد بیمار
۵٫ تعداد
۶٫ قیمت واحد
۷٫ تاریخ

پایگاه داده داروخانه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان