خانه / پایگاه داده Access / پایگاه داده اکسس Access سیستم پذیرش بیمارستان

پایگاه داده اکسس Access سیستم پذیرش بیمارستان

پایگاه داده اکسس Access سیستم پذیرش بیمارستان
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

 پایگاه داده Access برنامه پذیرش بیمارستان دارای Table 21 وQueries 9 و Forms 19 و Reports 6 و Macro 3 می باشد.

لیست فرم ها

فرم ورود / ویرایش اطلاعات

فرم گزارشات و نمودارها

فرم ثبت مشخصات دارو

و …

 

فهرست مطالب

مقدمه ۵

فصل اول: رویه های و قواعد و موجودیتهای اصلی پایگاه داده ۶

۱-۱- موجودیت بیمار ۷

۱-۲- موجودیت پرسنل بیمارستان ۷

۱-۳- موجودیت معاینات و تجویزات ۷

۱-۴- موجودیت دارو ۸

۱-۵- موجودیت داروخانه ۸

۱-۶- موجودیت عمل جراحی ۸

۱-۷- موجودیت بخش بیمارستان ۸

۱-۸- موجودیت پذیرش بیمار ۸

۱-۹- موجودیت شیفتها ۹

۱-۱۰- موجودیت تسویه حساب ۹

۱-۱۱- موجودیت ورود و خروج پرسنل ۹

۱-۱۲- موجودیت حقوق ۹

۱-۱۳- موجودیت اقلام ۱۰

۱-۱۴- موجودیت درخواست خرید اقلام ۱۰

فصل دوم: جداول پایگاه داده ۱۱

۲- ۱- جدول بیمار ۱۲

۲- ۲- جدول نوع دفترچه بیمه های بیماران ۱۳

۲- ۳- جدول پرسنل ۱۳

۲- ۴- جدول نوع تخصص ها ۱۴

۲- ۵- جدول دارو ها ۱۵

۲- ۶- جدول واحد شمارش دارو ۱۶

۲- ۷- جدول شرکتهای تولید کننده دارو ۱۶

۲- ۸- جدول پذیرش بیمار ۱۷

۲- ۹- جدول بخشها ۱۸

۲- ۱۰- جدول معاینات و تجویزات ۱۹

۲- ۱۱- جدول شیفتها ۲۰

۲- ۱۲- جدول عمل جراحی ۲۱

۲- ۱۳- جدول نوع عملهای جراحی ۲۲

۲- ۱۴- جدول تسویه حساب بیمار ۲۳

۲- ۱۵- جدول حقوق و دستمزد پرسنل ۲۴

۲- ۱۶- جدول ماه و سال ۲۵

۲- ۱۷- جدول ورود و خروج ۲۵

۲- ۱۸- جدول اقلام ۲۶

۲- ۱۹- جدول تحویل اقلام ۲۷

۲- ۲۰- جدول ریز سفارشات خرید ۲۸

۲- ۲۱- جدول درخواست خرید کالا و تجهیزات ۲۸

فصل سوم: ارتباط بین جداول پایگاه داده ۳۰

۳-۱- ارتباط بین جدول پرسنل و سایر جدولها ۳۱

۳-۱-۱- ارتباط جدول پرسنل و جدول درخواست خرید ۳۲

۳-۱-۲- ارتباط بین جدول پرسنل و جدول اقلام تحویلی ۳۲

۳-۱-۳- ارتباط بین جدول پرسنل و جدول ورود و خروج ۳۲

۳-۱-۴- ارتباط بین جدول پرسنل و جدول حقوق ۳۲

۳-۱-۵- ارتباط بین جدول پرسنل و جدول تخصصها ۳۳

۳-۱-۶- ارتباط بین جدول پرسنل و جدول شیفتها ۳۳

۳-۱-۷- ارتباط بین جدول پرسنل و جدول عمل جراحی ۳۳

۳-۱-۸- ارتباط بین جدول پرسنل و جدول پذیرش بیمار ۳۳

۳-۱-۸- ارتباط بین جدول پرسنل و جدول معاینات و تجویزات ۳۳

۳-۲- ارتباط بین جدول بیمار و سایر جدولها ۳۴

۳-۲-۱- ارتباط جدول بیمار و جدول معاینات و تجویزات ۳۵

۳-۲-۲- ارتباط جدول بیمار و جدول نوع دفترچه بیمه ۳۵

۳-۲-۳- ارتباط جدول بیمار و جدول پذیرش بیمار ۳۵

۳-۲-۴- ارتباط جدول بیمار و جدول عمل جراحی ۳۵

۳-۳- ارتباط بین جدول پذیرش بیمار و سایر جدولها ۳۶

۳-۳-۱- ارتباط جدول پذیرش بیمار و جدول تسویه حساب با بیمار ۳۷

۳-۳-۲- ارتباط جدول پذیرش بیمار و جدول پرسنل ۳۷

۳-۳-۲- ارتباط جدول پذیرش بیمار و مشخصات بیمار ۳۷

۳-۴- ارتباط بین جدول مشخصات داروها و سایر جدولها ۳۸

۳-۴-۱- ارتباط جدول دارو و جدول معاینات و تجویزات ۳۹

۳-۴-۲- ارتباط جدول دارو و جدول تامین کننده دارو ۳۹

۳-۴-۳- ارتباط جدول دارو و جدول واحد دارو ۳۹

۳-۵- ارتباط بین جدول معاینات و تجویزات و سایر جدولها ۴۰

۳-۵-۱- ارتباط جدول معاینات و تجویزات و جدول بیمار ۴۱

۳-۵-۲- ارتباط جدول معاینات و تجویزات و جدول داروها ۴۱

۳-۵-۳- ارتباط جدول معاینات و تجویزات و جدول پرسنل ۴۱

۳-۶- ارتباط بین جدول ریز سفارشات خرید و سایر جدولها ۴۲

۳-۶-۱- ارتباط بین جدول ریز سفارشات خرید و جدول درخواست خرید ۴۳

۳-۶-۲- ارتباط بین جدول ریز سفارشات خرید و جدول اقلام ۴۳

۳-۷- ارتباط بین جدول حقوق و سایر جدولها ۴۴

۳-۷-۱- ارتباط بین جدول حقوق و جدول پرسنل ۴۵

۳-۷-۲- ارتباط بین جدول حقوق و جدول ماه و سال ۴۵

۳-۸- نمودار کلی سیستم پذیرش بیمارستان ۴۶

فصل اول: مقدمه و شرح سیستم و محل اجرا ۲

۱-۱- معرفی بخشهای مختلف بیمارستان مورد بحث ۴

۱-۲-تعاریف هر یک از ساختمانهای معرفی شده در جدول قبل ۵

۱-۳- معرفی واحدهای بیمارستان ۸

۱-۴- شرح وظایف واحدهای بیمارستان ۹

۱-۵- هدف از طراحی سیستم ۲۱

۱-۵-۱-قواعد به کار رفته در این نوشته ۲۱

۱-۵-۲-مخاطبان این نوشته ۲۱

۱-۵-۳-محدوده پروژه ۲۱

۱-۵-۴-چشم انداز محصول ۲۲

۱-۶-طبقه بندی کاربران سیستم ۲۳

۱-۷-مفروضات و وابستگی ها ۲۳

۱-۸-محیط عملیاتی ۲۴

۱-۹-محدودیت طراحی و پیاده سازی ۲۴

۱-۱۰- نیازمندی های واسط های خارجی ۲۵

فصل دوم: چارت سازمانی بیمارستان ۲۸

چارت سازمانی بیمارستان ۲۹

فصل سوم: نمودارهای Data Flow Diagrams 30

فصل سوم: نمودارهای ERD 39

فصل چهارم: Query های سیستم ۴۱

فصل پنجم: Source Code VBA 46

فصل ششم: برخی از گزارشات سیستم ۵۵

فصل هفتم: تحلیل پایگاه داده ۶۳

نمودار ارتباط بین موجودیتها ۶۴

فصل هشتم: دستورات ایجاد Query ها ۶۹

مقدمه

پروژه جاری که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت ، طراحی پایگاه داده سیستم بیمارستان می باشد که به روش طراحی پایگاه داده رابطه ای طراحی و تحلیل خواهد شد. در این مستندات به شرح جداول پایگاه داده و ارتباط ببین جداول می پردازیم.

در ادامه به شرح ذیل مستدات ارائه و تدوین گردیده اند:

۱- در فصل اول به بررسی رویه‌ها و قواعد موجودیتهای پایگاه داده و شرح آنها پرداخته شده است

۲- در فصل دوم جداول پایگاه داده مورد بررسی قرار گرفته اند

۳- در نهایت در فصل سوم ، ارتباط بین موجودیتهای جداول بررسی شده اند

در هر بخش از مستندات جاری که نیاز به توضیحات بیشتر بوده ، توضیحات کافی داده شده و در مورد جداول نیز توضیحات از جدولهایی که دارای Relation های بیشتری می باشند آغاز گردیده است.

روند توضیحات در این مستندات به این شرح است که ابتدا نوع ارتباط مشخص می شود و سپس علت آن توضیح داده می شود.

فصل اول: رویه های و قواعد و موجودیتهای اصلی پایگاه داده

سیستم جاری که بر اساس پایگاه داده رابطه ای استاندارد طراحی و پیاده سازی گردیده است دارای یک سری موجودیت می باشد که هر یک از موجودیتهای سیستم دارای صفاتی خاصه می باشند. این صفات بیانگر حدود مقادیر و توانایی موجودیتهایی است که در پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرند. موجودیتهای شناسایی شده و شرح آنها در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند و در فصل بعدی به بررسی صفات خاصه آنها خواهیم پرداخت.

پایگاه داده اکسس Access سیستم پذیرش بیمارستان
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پایگاه داده Access برنامه پذیرش بیمارستان دارای Table 21 وQueries 9 و Forms 19 و Reports 6 و Macro 3 می باشد.