خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز طراحی پوشاک ۱۸۰ص

مطالعات مرکز طراحی پوشاک ۱۸۰ص

مطالعات مرکز طراحی پوشاک ۱۸۰ص
قیمت : ۲۰٫۰۰۰ تومان

بخش اول (شناخت)
فصل اول (پیشگفتار)
۱-۱ مقدمه۳
۱-۲ علت انتخاب موضوع۵
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پروژه۶
۱-۴ روش گردآوری اطلاعات۷
فصل دوم (شناخت پیشینه ی موضوع پوشاک)
۲-۱ مقدمه۹
۲-۲ پوشاک و تاریخ تمدن۱۰
۲-۳ بررسی اجمالی تاریخ پوشاک مردم باستان۱۴
۲-۳-۱ دنیای باستان۱۵
۲-۳-۲ بین النهرین۱۵
۲-۳-۳ بابل۱۶
۲-۳-۴ آشور۱۸
۲-۴ بررسی اجمالی تاریخ پوشاک مردم ایران زمین۱۸
۲-۵ بررسی اجمالی تاریخ پارچه۲۵
۲-۵-۲ ایران زمین۲۷
۲-۵-۳ تاریخچه رنگرزی۳۰
۲-۶ تاریخ مد۳۳
فصل سوم (شناخت موضوع و مفاهیم وابسته)
۳-۱ مقدمه۳۶
۳-۲ شناخت موضوع۳۶
۳-۲-۱پوشاک و مدرنیته۳۶
۳-۲-۲ نگاهی اجمالی بر مهم ترین کارکردهای لباس۳۷
۳-۲-۳ فرهنگ طراحی لباس و اهداف آموزش دانشگاهی آن در ایران۳۸
۳-۲-۴ عوامل موثر در تغییر و تحول فرم پوشاک۴۰
۳-۲-۴-۱ عوامل اجتماعی و اقتصادی۴۰
۳-۲-۴-۲ عوامل فرهنگی۴۱
۳-۲-۴-۳ عوامل اقلیمی۴۳
۳-۲-۵ طراحی پارچه۴۴
۳-۳ شناخت مفاهیم وابسته به موضوع۴۶
۳-۳-۱ باستان شناسی۴۶
۳-۳-۲ سیاست و قدرت۴۶
۳-۳-۳ جامعه شناسی۴۷
۳-۳-۴روان شناسی۴۸
۳-۳-۴-۱ تعاریف به کار رفته در روان شناسی از فضای معماری۴۹
۳-۳-۴-۱-۱ ادراک محیطی۴۹
۳-۳-۴-۱-۲ تاثیر ویژگی های محیط پیرامون۵۰
۳-۳-۴-۱-۳مفهوم بار محیطی۵۰
۳-۳-۴-۱-۴ فشار روانی محیط۵۱
۳-۳-۴-۱-۵ فضای شخصی۵۲
۳-۳-۴-۱-۶ قلمرو گرایی۵۲
۳-۳-۴-۱-۷ قلمروگرایی و خلوت گزینی۵۳
۳-۳-۴-۱-۸ ازدحام۵۳
فصل چهارم (معماری و طراحی لباس)
۴-۱ مقدمه۵۶
۴-۲ معماری و طراحی لباس۵۶
۴-۳ خصوصیات فضا۵۷
۴-۳-۱ رویکرد روان شناسی۵۷
۴-۳-۲ رهیابی در فضا۵۷
۴-۳-۳ محیط پیرامون۵۸
۴-۳-۴ فضای شخصی و ضوابط آن۵۹
۴-۳-۵ متغیرهایی که بر فضای شخصی اثر می‌گذارند۶۰
۴-۳-۶ ویژگی های خاص محیط اطراف۶۰
۴-۳-۷ ویژگی های فضایی خلوت گزینی۶۱
۴-۳-۸ آیا مردان و زنان به شکلی متفاوت به ازدحام واکنش نشان می‌دهند؟۶۱
۴-۳-۹ تعدیل کننده های اثرات تراکم۶۲
۴-۳-۱۰ گذار مختصری بر فشار روانی و عوارض آن۶۲
۴-۳-۱۱ محیط کار و ارتباط در سازمانهای کاری۶۲
۴-۳-۱۲ سروصدا۶۳
۴-۳-۱۳ محیط طبیعی۶۴
۴-۳-۱۴ نور۶۵
۴-۳-۱۵ رنگ۶۶
۴-۳-۱۶ گذار مختصری بر فشار روانی و عوارض آن۶۷
۴-۴ عناصر و اجزا۶۷
۴-۴-۱ ورودی۶۷
۴-۴-۲ بازشو ها۶۹
۴-۴-۳ نمای ساختمان۶۹
۴-۴-۴ فضا های همگانی۷۰
۴-۴-۵ اتاق ها۷۰
۴-۴-۶ دفاتر مقامات۷۰
۴-۴-۷ فضا های استراحت۷۱
۴-۴-۸ مکان هایی به عنوان انبار وسایل۷۱
۴-۴-۹ پلکان و آسانسور۷۱
۴-۴-۱۰ مبلمان۷۲
۴-۵ ویژگی معماری برای مجموعه ی طراحی لباس (نتیجه)۷۳
فصل پنجم (معرفی نمونه موردی)
۵-۱ مقدمه۷۶
۵-۲ سالن طراحی لباس در بلگراد۷۷
۵-۳ پاویلیون هنر سیار شانل۸۱
۵-۴ مرکز رسانهای و طراحی لباس واکو۹۱
فصل ششم ( شناخت بستر و عوامل محیطی)
۶-۱ تهران۱۰۲
پایانه‌های مسافربری :۱۰۴
راه‌آهن:۱۰۴
متروی تهران :۱۰۵
۶-۲ تاریخچه۱۰۶
۶-۲-۱ تهران قدیم۱۰۶
۶-۲-۳ دروازه‌ها و محلات تهران۱۰۷
۶-۲-۳ تهران پس از انقلاب۱۱۰
۶-۳ جغرافیا۱۱۱
۶-۳-۱ بررسی موقعیت جغرافیایی تهران۱۱۱
۶-۳-۲ کلیات تحول کالبدی تهران۱۱۲
۶-۳-۳ بررسی وضعیت طبیعی تهران۱۱۲
۶-۳-۴ زمین شناسی و مقاومت خاک۱۱۳
۶-۳-۵ جهت قبله۱۱۴
۶-۳-۶ گسلهای اصلی و لرزه زا در تهران (‌با طول بیشتر از ۱۰ کیلومتر )۱۱۴
۶-۴ اقلیم۱۱۹
۶-۴-۱ درجه حرارت۱۲۳
۶-۴-۲ جهت و سرعت باد۱۲۳
۶-۴-۳ بارندگی و رطوبت۱۲۶
۶-۴-۴ تابش خورشید۱۲۶
بخش دوم (طراحی)
فصل اول مبانی نظری
۱-۱ مقدمه۱۳۰
۱-۲ مبانی نظری۱۳۰
۱-۲-۱ مبانی طراحی بر اساس تفاوت های فردی در شکل دهی نقشه شناختی ورهیابی۱۳۰
۱-۲-۲ محیط پیرامون۱۳۰
۱-۲-۳ جنسیت و روابط در تراکم بالا۱۳۱
۱-۲-۴ نحوه ی برخورد با تراکم۱۳۳
۱-۲-۵ سروصدا۱۳۳
۱-۲-۶ نور۱۳۴
۱-۲-۷ رنگ۱۳۵
۱-۲-۸ طراحی برای افزایش رضایتمندی شغلی۱۳۶
۱-۲-۹ طبیعت۱۳۷
فصل دوم (برنامه ریزی فیزیکی)
۲-۱ مقدمه۱۳۹
۲-۲ برنامه ریزی فیزیکی۱۳۹
فصل سوم (ضوابط و تاسیسات)
۳-۱ مقدمه۱۴۴
۳-۲ ضوابط و استاندارد های طراحی۱۴۴
۳-۲-۱ سالن طراحی۱۴۴
۳-۲-۲ سالن دوخت۱۴۷
۳-۲-۳ عکاسی۱۴۸
۳-۲-۴ سالن انتظار یا لابی۱۴۹
۳-۲-۵ کافه تریا۱۵۰
۳-۲-۶ سالن نمایش۱۵۱
۳-۲-۷ بخش اداری۱۵۹
۳-۲-۸ انبار۱۶۲
۳-۲-۹ پارکینگ۱۶۲
۳-۳ سازه و تاسیسات۱۶۴
۳-۳-۱ مزایای سازه بتنی۱۶۴
۳-۳-۲ معرفی و شناسایی انواع سیستمهای تهویه مطبوع۱۶۵
۳-۳-۳ سیستم تهویه مطبوع در نظر گرفته شده برای مجموعه۱۶۶
۳-۳-۳-۱ دستگاه شستشو دهنده هوا۱۶۶
۳-۳-۳-۲ محاسن و معایب دستگاه شستشو دهنده هوا۱۶۷
بخش سوم ( طرح)
فصل اول (بستر پروژه)
۱-۱ محل و نقشه ی سایت۱۷۰
۱-۲ تحلیل سایت۱۷۲
فصل دوم (روند طراحی)
۲-۱ روند طراحی۱۷۵
منابع و ماخذ۱۸۸
مطالعات مرکز طراحی پوشاک ۱۸۰ص
قیمت : ۲۰٫۰۰۰ تومان