خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع سینمایی ۱۲۰ص

مطالعات مجتمع سینمایی ۱۲۰ص

مطالعات مجتمع سینمایی ۱۲۰ص

خرید مطالعات : ۱۲٫۰۰۰ تومان

 

چکیده

فصل اول : کلیات
۱- مقدمه
۲- تعریف طرح
۳- دلایل انتخاب طرح
۳-۱- هدف طرح
۳-۲- اهمیت و ضرورت موضوع
۴- معرفی زمین پروژه و محدوده طرح

فصل دوم: شناخت
بخش اول: گردآوری قوانین ونمونه ها
۲-۱ سیر تحول تاریخی سینما
۲-۱-۱ پیدایش سینما
۲-۱-۲ از شهر بازی تا قصر رویا
۲-۱-۳ ساختمان های شگفتی آور و بنا های احساس برانگیز
۲-۱-۴ آرت دکو، از قصر های رویایی تا قصرهای ساده و پر بازده
۲-۱-۵ مدرنیزم و سینما
۶-۱-۲ اکسپرسیونیزم، فیلم و معماری
۲-۱-۷ سینمای مدرن – مفید و منزه کردن معماری
۲-۱-۸ مجتمع های سینمایی اواخر قرن بیستم
۲-۱-۹ سینما در قالب نهاد – موزه ها، آیمکس افلاک نما (پلنتریا / پلانتاریوم)
۲-۱-۱۰ سینما در آینده
۲-۱-۱۱ تاریخچه سینما در ایران
۲-۱-۱۲ تفریح اشرافی
۲-۱-۱۳ سینما عمومی می شود
۲-۱-۱۴ رونق سینما داری
۲-۱-۱۵ فیلم ناطق و افزایش سالن های نمایش
۲-۱-۱۶ سینما در شهرستان ها
۲-۲- بررسی استانداردها وضوابط طراحی
۲-۲-۱ بخش اول: مجتمع های نوین سینمایی
۲-۲-۱-۱ سالن های سینما
۲-۲-۱-۲ واحد های تجاری
۲-۲-۱-۳ عملکردهای خدماتی / تفریحی
۲-۲-۱-۴ عملکردهای مناسب کودکان و نوجوانان
۲-۲-۱-۵ عملکرد های ورزشی
۲-۲-۱-۶ عملکردهای فرهنگی/ نمایشگاهی
۲-۲-۱-۷ عملکرد های اداری
۲-۲-۱-۸ فضای سبز و باز
۲-۲-۱-۹ پارکینگ و تسهیلات تأسیساتی
۲-۲-۲ بخش دوم: ضوابط طراحی سینما
۲-۲-۲-۱ مقدمه
۲-۲-۲-۲ مکان استقرار
۲-۲-۲-۳ دسترسی
۲-۲-۲-۴ آسا یش تماشا گر
۲-۲-۲-۵ معابر اطراف سینما
۲-۲-۲-۶ نمای مجتمع سینمایی
۲-۲-۳ بخش سوم: استاندارد های سینما
۲-۲-۳-۱ سالن نمایش
۲-۲-۳-۱-۱ فواصل دید
جدول ۲-۱ ، فواصل دید در سینما
۲-۲-۳-۱-۲ صندلی تماشاگران
۲-۲-۳-۱-۳ ابعاد و فواصل
جدول ۲-۲ ، ابعاد و فواصل صندلی ها
۲-۲-۳-۱-۴ سایر مشخصات :
جدول ۲-۳ ، تعداد صندلی ها در هر ردیف سالن سینما
جدول ۲-۴ ، تعداد لازم محل برای صندلی چرخدار به نسبت ظرفیت سالن سینما
۲-۲-۳-۱-۵ قوس جدیدی برای نشستن در سالن سینما
۲-۲-۳-۲ راهرو های سالن نمایش
۲-۲-۳-۲-۱ مشخصات عمومی :
جدول ۲-۵ ، راهروهای سالن نمایش
۲-۲-۳-۲-۲ سایر مشخصات :
۲-۲-۳-۳ ورودی ها و خروجی های سالن نمایش
۲-۲-۳-۳-۱ مشخصات عمومی :
جدول ۲-۶ ، ورودی ها و خروجی های سالن نمایش
۲-۲-۳-۳-۲ سایر مشخصات :
۲-۲-۳-۴ پرده نمایش فیلم
۲-۲-۳-۴-۱ مشخصات عمومی :
جدول ۲-۷ ، تناسبات پرده در سیستم های نمایشی مختلف
۲-۲-۳-۴-۲ سا یر مشخصات :
۲-۲-۳-۵ سایر ملاحظات در سالن نمایش
جدول ۲-۸ ، سایر ملاحظات
۲-۲-۳-۶ حجم و سرانه سالن نمایش
جدول ۲-۹ ، حجم و سرانه سالن نمایش
۲-۲-۳-۷ سالن انتظار
۲-۲-۳-۷-۱ مشخصات عمومی
جدول ۲-۱۰ ، مشخصات عمومی سالن انتظار
۲-۲-۳-۸ اتاق پروژکتور
۲-۲-۳-۸-۱ مشخصات عمومی
جدول ۲-۱۱ ، مشخصات عمومی اتاق پروژکتور
۲-۲-۳-۸-۲ سایر مشخصات
۲-۲-۳-۹ ورودی سینما
جدول ۲-۱۲ ، مشخصات عمومی ورودی سینما
۲-۲-۳-۱۰ گیشه بلیت فروشی
۲-۲-۳-۱۱ سرویس های بهداشتی
۲-۲-۳-۱۱-۱ مشخصات عمومی
جدول ۲-۱۳ ، مشخصات عمومی سرویس های بهداشتی
۲-۲-۳-۱۱-۲ سایر مشخصات
۲-۲-۳-۱۲ فضای اداری
۲-۲-۳-۱۳ انبار و اتاق تأسیسات
۲-۲-۳-۱۴ فضاهای ارتباطی
۲-۲-۳-۱۴-۱ مشخصات عمومی
جدول ۲-۱۴ ، مشخصات عمومی فضاهای ارتباطی
۲-۲-۳-۱۴-۲ سایر مشخصات
۲-۲-۳-۱۵ پارکینگ های سینما
۲-۲-۳-۱۵-۱ مشخصات عمومی
جدول ۲-۱۵ ، مشخصات عمومی پارکینگ های سینما
۲-۲-۳-۱۵-۲ سایر مشخصات
۲-۲-۳-۱۶ بوفه ورستوران
۲-۲-۴ بخش چهارم: نکات ایمنی و تجهیزات اضطراری
۲-۲-۴-۱ نکات ایمنی
۲-۲-۴-۲ سیستم برق اضطراری
۲-۲-۵ بخش پنجم: امواج صوتی و موانع
۲-۲-۵-۱ طنین
۲-۲-۵-۲ پژواک
۲-۲-۶ بخش ششم: اهداف طراحی آکوستیکی
۲-۲-۶-۱ وضوح صدا
۲-۲-۶-۲ افزایش انرژی صدا
۲-۲-۶-۳ عوامل موثر در زمان طنین
۲-۲-۶-۴ جذب کننده ها
۲-۲-۶-۵ یکنواختی امواج صوتی
۲-۲-۷ بخش هفتم: تکنولوژی نمایش
۲-۲-۷-۱ سیستم های نمایش فیلم
۲-۲-۷-۲ روش های نمایش فیلم
۲-۲-۷-۳ گذری بر تحول صدای فیلم
۲-۲-۷-۴ سینمای IMAX
۲-۲-۷-۵ سینمای دیجیتال
۲-۲-۸ بررسی نیازهای سینمایی
۲-۲-۸-۱ برآورد سرانه سینما در ایران بر اساس تطبیق استانداردهای جمعیتی با تجربیات موجود
۲-۲-۸-۲ پردیس سینمایی
۲-۳ مطالعه و بررسی نمونه های خارجی و داخلی
۲-۳-۱ مجموعه سینمایی UFA ، معمار: کوپ هیملبو (COOP HIMMELBLAU)
۲۳–۲ پاته سینما (PATE CINEMA)، معمار: کوئن ون ولسن (KOEN VAN VELSEN)
۲-۳-۳ پروژه سینما آزادی ، طراحی: بابک شکوفی
۲-۳-۴ پردیس سینمایی ملت ، معمار: رضا دانشمیر
۲-۲ بستر طرح
۲-۲-۱ اقلیم
۲-۲-۱-۱ مشخصات اقلیمی استان مازندران
۲-۲-۱-۲ دما
۲-۲-۱-۳ رطوبت
۲-۲-۱-۴ میزان بارندگی
۲-۲-۱-۵ وزش باد
۲-۲-۱-۶ تابش آفتاب
۲-۲-۱-۷ جهت اسقرار ساختمان در اقلیم معتدل و مرطوب
۲-۲-۲ تحلیل سایت
۲-۲-۲-۱ همسایگی
۲-۲-۲-۲ دسترسی ها
۲-۲-۲-۳ چشم انداز
۲-۲-۳ گونه شناسی الگوی معماری منطقه

فصل سوم: فرآیند طراحی
۳-۱ مبانی نظری
۳-۱-۱ ارائه ایده بنیادین طرح با توجه به کلیت و شناخت موضوع
احکام حاصل از قوانین شهری، اقلیم، همجواری ها و . . .
۳-۱-۳ نحوه تاثیر مبانی نظری بر طرح
۳-۲ برنامه ریزی کالبدی وتهیه طرح
۳-۲-۱ برنامه فیزیکی مجتمع سینمایی
فضای اداری:
فضاهای اصلی (سالن های سینما):
مشخصات پرده نمایش فیلم:
فضاهای فرهنگی و آموزشی:
فضاهای خدماتی تفریحی:
فضای پشتیبانی:
زیربنای این پروژه بدون احتساب فضای عبورومرور ۲۴۲۰ مترمربع می باشد.

مطالعات مجتمع سینمایی ۱۲۰ص

خرید مطالعات : ۱۲٫۰۰۰ تومان