خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع تجاری ۸۰ص

مطالعات مجتمع تجاری ۸۰ص

مطالعات مجتمع تجاری ۸۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

فصل اول
عنوان پروژه
چکیده
مقدمه
فصل دوم
نگاهی به تاریخ تجارت ایران
فصـل سوم
بررسی نمونه‌های مشابه
فصل چهارم
مطالعات در مراکز تجاری
فصـل پنجم
مطالعات منطقه استان خراسانش
فصل ششم
نتیجه گیری
بررسی ضوابط ومقررات در ارتباط بامرکز تجاری
فصل هفتم
آنالیز سایت
فصل هشتم
منابع

مطالعات مجتمع تجاری ۸۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان