خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات طراحی مرکز آفرینش های هنری ۲۴۰ص

مطالعات طراحی مرکز آفرینش های هنری ۲۴۰ص

مطالعات طراحی مرکز آفرینش های هنری ۲۴۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

کران اول
پیشنهاد طرح پژوهش
•فصل اول پیشگفتار
•فصل دوم اهداف انتخاب پروژه
کران دوم – شناخت نگاره و نگارگری
•فصل اول مطالعات بنیادین پژوهش
۱- نگارگری پیش از تاریخ در ایران
۱-۱- غار نگاره های لرستان- میرملاس
۱-۲- غار نگاره های همیان- دوشه- لاخ مزار
۱-۳- ساختمان منقوش تپه زاغه
۱-۴- نقوش هفت تپه
۱-۵- نگاره های سفالین
۱-۶- نقش اندازی بر روی مهر
۲- نگارگری در ایران قبل از ظهور اسلام
۲-۱- نگارگری دوره هخامنشیان
۲-۲- نگارگری دوره اشکانیان
۲-۲-۱- ویژگی های نگارگری و هنر بعد از هخامنشیان
۲-۲-۲- جایگاه نگارگری در هنر اشکانی
۲-۳- نگارگری در دوره ساسانیان
۲-۳-۱- آثار و بقایای نقاشی دوره ساسانیان
۲-۳-۲- نگارگری و کتاب سازی ساسانیان
۲-۳-۳- مانی و نگارگری او
۳- نگارگری در ایران پس از ظهور اسلام
۳-۱- مکتب بغداد( عباسی )
۳-۱-۱-کتاب نگاره های مکتب بغداد
۳-۲- مکتب نگارگری سلجوقی
۳-۲-۱-ویژگی های نگارگری دوره سلجوقیان
۳-۳- مکتب تبریز اول( ایلخانی )
۳-۳-۱-ربع رشیدی و تاثیر آن در نگارگری ایرانی
۳-۴- مکتب شیراز
۳-۵- مکتب هرات
۳-۵-۱-شاهرخ و مکتب هرات
۳-۶- برآیند باشکوه( نخستین فرمانروایان دودمان صفوی)
۳-۶-۱نگارگری در دوره صفوی( شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده )
۳-۶-۱-شاه عباس اول
۳-۶-۲-رخوت و رکود( آخرین پادشاه صفوی )
۳-۷- نفوذ شیوه های اروپایی( از افاغنه تا سلسله قاجار )
۴- تذهیب
۴-۱- تعریف تذهیب
۴-۲- مکتب‌های تذهیب
۴-۳- پیشینه تذهیب
۴-۴- تذهیب ایرانی
۵- مینیاتور
۵-۱- تاریخچه مینیاتور
۵-۲- مینیاتور ایرانی
۶- کاشی
۶-۱- تاریخچه کاشی
۶-۲- کاشی زرین فام- قرن ۵ هجری- کاشان
۶-۳- کاشی معرق- مسجد شیخ لطف الله اصفهان
۶-۴- کاشی هفت رنگ- ایران و ترکیه
۶-۵- کاشی ایزنیک- قرن پنجم- ترکیه
۷- دریافت منشا نگارگری
۷-۱- مروری کوتاه بر کاربردهای خطی در نگاره‌های سده هفتم تا یازدهم
۷-۲- ریشه یابی مفهوم های ساختارهای فضایی در نگاره ها
۷-۲-۱-حس مکان یا مکانیت
۷-۲-۲-تداوم فضایی مثبت
۷-۲-۳-همزمانی زمان- صورت
۷-۲-۴-انسان در حد مقیاس
۷-۳- مفهوم صور سنتی
۷-۳-۱-باغ
۷-۳-۲-تخت
۷-۳-۳-رواق
۷-۳-۴-دروازه
۷-۳-۵-اتاق
۷-۳-۶-مناره
۷-۳-۷-گنبد
۷-۳-۸-چارطاق
•فصل دوم مطالعات تطبیقی
۱- فرهنگسرای دزفول( صمیمیت معماری اطرانی در جشن نور ورنگ و آجر )
•فصل سوم مطالعات زمینه
۱- مطالعات پیرامون شهر مشهد
۱-۱- تاریخچه تحولات مشهد در دوره معاصر
۱-۲- تاریخچه شکل گیری شهر مشهد
۱-۳- تاریخچه خراسان
۱-۴- جمعیت کنونی شهر مشهد
۱-۵- شناخت فضاهای فرهنگی موجود
۱-۶- بررسی اجتماعی شهر مشهد
۱-۶-۱-برخوردهای اجتماعی و فرهنگی
۱-۶-۲- پدیده مهاجرت روستاییان
۱-۶-۳- پدیده زوار
۱-۷- شناخت استخوان بندی شهر مشهد
۱-۷-۱- استخوان بندی شهر مشهد و تاثیرات آن بر فرم کلی شهر
۱-۷-۲- عوامل موثر در استخوان بندی شهر مشهد
۱-۸- شناخت مسائل اقلیمی شهر مشهد
۱-۸-۱- ویژگی آب و هوای مشهد و بررسی وزش باد در منطقه
۱-۸-۲- جهت استقرار ساختمان در مشهد
۲- مطالعات پیرامون شهر توس
۲-۱- پیشطنه تاریخی توس
۲-۲- پاژ
۲-۳- آرامگاه فردوسی
۲-۴- بنای هارونیه
۲-۵- مسجد مدرسه تابران توس
۲-۶- ارگ مرکزی( کهن دژ)
۳- ضوابط و مقررات مصوب پیرامون شهر توس
۳-۱- مشخصات وضوابط عرصه اثر
۳-۲- حریم منظری شهر تاریخی توس
۴- جایگاه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری حوزه تاریخی توس
۴-۱- جایگاه اقتصادی
۴-۲- جایگاه اجتماعی
۴-۳- جایگاه گردشگری
۵- میزان وتحولات جمعیت کل منطقه توس
۶- طرح تهیه شده برای منطقه خراسان بزرگ و ناحیه توس
۶-۱- چگونگی استفاده از مطالعات تاریخی برای برنامه ریزی های گردشگری
۶-۱-۱-تاریخ
۶-۱-۲-باستان شناسی
۶-۱-۳-مردم شناسی
۶-۱-۴-هنرهای سنتی
۷- طبقه بندی اراضی ونحوه استفاده از زمین
۸- شناخت راههای پیرامون حصار توس
فصل چهارم مطالعات تکمیلی
۱- سماع عارفان در نگاره ها و نگارگری ها
کران سوم- تجزیه و تحلیل طرح پژوهش
فصل اولتدوین مبانی نظری پروژه
۱- ارکان بنیادین طرح نگاره ها
۱-۱- تعادل
۱-۲- زیبایی
۱-۳- هماهنگی
۱-۴- توازن
۱-۵- اندازه
۱-۶- حد و حریم
۲- وحدت در کثرت
۲-۱- وجوه افتراق وحدت و همسانی
۲-۲- تعریف وحدت
۲-۳- هدف از وحدت
۲-۴- وسیله وحدت
۲-۵- مبلغ وحدت
۲-۶- نتیجه وحدت
۲-۷- علل گرایش یا تبلیغ وحدت
۲-۸- زمینه‌های وحدت
۲-۹- تضادهای روند همسان سازی با وحدت
۲-۱۰-عامل وحدت
۳- ویژگیهای نظم معماری و شهر اسلامی (مأخوذ از تفکر اسلامی)
۴- مرکزگرایی
۵- تحلیل نقاشی ایرانی انتخاب شده
۶- تعیین اجزا برنامه فیزیکی
– لابی و فضاهای مرتبط با آن
– آمفی تئاتر مجموعه و فضاهای مرتبط با آن
– سالن موزه هنر و فضاهای مرتبط با آن
– آتلیه ها و فضاهای مرتبط
– نمایشگاه ها و فضاهای مرتبط با آن
– سالن رستوران و فضاهای مرتبط با آن
کران چهارم- طراحی پروژه
•فصل اول تحلیل و آنالیز سایت
•فصل دوم روند گذر از مبانی نظری به ایده ها و طراحی
•فصل سوم تبیین برنامه ها و اهداف طرح
مطالعات طراحی مرکز آفرینش های هنری ۲۴۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان