خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات دانشکده هنر و معماری ۱۳۰ص

مطالعات دانشکده هنر و معماری ۱۳۰ص

مطالعات دانشکده هنر و معماری ۱۳۰ص
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول : مقدمه
۱-۱- مقدمه
۲-۱- ضرورت طرح
۳-۱- بیان مسئله
فصل دوم : آموزش عالی و سابقه آن در ایران و اروپا و آمریکا
۲-۱ مقدمه
۲-۲- دارالفنون
۱-۲-۲- اولین معمار تحصیل¬کرده ایرانی
۲-۲-۲برخی از آثار معماری میرزا مهد¬ی¬خان شقاقی عبارتند از:
۳-۲- نخستین مدرسه هنرهای زیبای ایران
۴-۲- دانشگاه تهران
۱-۴-۲- انگیزه ایجاد دانشگاه تهران
۲-۴-۲-موقعیت دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۶
۳-۴-۲-تاسیس دانشگاه تهران
۵-۲دانشگاه شهید بهشتی
۶-۲دانشگاه علم وصنعت
۷-۲دانشگاه آزاد اسلامی
۱-۷-۲تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی
۲-۷-۲سابقه دانشگاه آزاد اسلامی
۳-۷-۲دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی
۸-۲دانشگاه جامع علمی- کاربردی
۱-۸-۲سال تأسیس: ۱۳۷۰ شمسی
۹-۲ نخستین مدرسه هنرهای زیبای اروپا و آمریکا
فصل سوم : معرفی چند نمونه
۱-۳-مدرسه بوزار
۲-۳مدرسه باوهاوس()
۳-۳دانشکده معماری دانشگاه اورگن 
۴-۳آموزش سنتی معماری
۵-۳ دانشگاه هاروارد
۱-۵-۳ هسته اصلی دانشگاه
۲-۵-۳ روابط با دانشگاه
۳-۵-۳ ارتباط با شهر
۴-۵-۳ نتیجه
۶-۳ دانشگاه آکسفورد
۱-۶-۳ هسته اصلی
۲-۶-۳ رابطه با دانشگاه
۳-۶-۳ ارتباط با شهر
۴-۶-۳ نتیجه
۷-۳ دانشکده معماری دانشگاه ییل
۸-۳ کراون هال دانشکده معماری دانشگاه آی آی تی
۹-۳ مدرسه سنتی مشهد
۱-۹-۳ هسته اصلی
۲-۹-۳ ارتباط با شهر
۳-۹-۳ نتیجه:
۱۰-۳ دانشگاه تهران:
۱-۱۰-۳ هسته اصلی
۲-۱۰-۳ رابطه با دانشگاه
۳-۱۰-۳ ارتباط با شهر
۴-۱۰-۳ نتیجه
فصل چهارم : برنامه فیزیکی و استانداردها
۱-۴ بررسی ، تعریف ،عوامل موثر در برنامه فیزیکی
۱-۱-۴ عوامل موثر در برنامه ریزی فیزیکی
۲-۴ استاندارد ها:
۱-۲-۴ تـفکیک و توزیع فضاها در طبقات
۲-۲-۴ طبقه بندی فضاهای اصلی و فرعی بطور کلی
۳-۴ ضوابط طراحی در گروه فضاهای آموزشی
۱-۳-۴ مشخصات فضاهای آموزشی
۱-۱-۳-۴ سطوح آموزشی
۲-۱-۳-۴ جدول سرانه کل
۲-۳-۴ جدول مبلمان کلاسها
۴-۴ کارگاه ها
۱-۴-۴ کارگاه ماکت سازی
۲-۴-۴ کارگاه عکاسی
۵-۴ ضوابط طراحی در گروه فضاهای کمک آموزشی
۱-۵-۴ مشخصات فضاهای اداری
۶-۴ ضوابط طراحی در گروه فضاهای رفاهی و خدماتی
۷-۴ اجزاء و مبلمان طبق استاندارد(نویفرت)
۱-۷-۴ کلاسها و آتلیه ها
۲-۷-۴ آمفی تئاتر ،مبلمان ،….
۳-۷-۴ سرویس بهداشتی
۸-۴ تعاریف:
۱-۸-۴ اصطلاحات عمومی
۹-۴ گروه معماری
۱-۹-۴ واحدهای درسی
۲-۹-۴ نمودار سازمانی دانشکده معماری
۳-۹-۴ دروس و واحدهای دوره کاردانی
۳-۹-۴ جدول ساعات هفتگی دروس کادانی
۴-۹-۴دروس دوره کارشناسی ساعت و ترم بندی
۱-۴-۹-۴-جدول ترم بندی
۱۰-۴-تعیین ظرفیت ،تعداد و سطح فضاهای آموزشی
۱-۱۰-۴- فضای مورد نیاز برای دروس نظری
۲-۱۰-۴- تعیین کارگاهها در رشته معماری
۱۱-۴- کادر اداری و خدماتی مورد نیاز
۱۲-۴-سازمان مرکزی دانشکده
فصل پنجم : اقلیم و موقعیت جغرافیایی منطقه
۱-۵ مقدمه
۲-۵ موقعیت جغرافیایی
۱-۲-۵ موقعیت و مساحت استان ایلام
۲-۲-۵ آب و هوای استان ایلام
۳-۲-۵ موقعیت و وسعت شهرستان دهلران
۴-۲-۵ سیمای جغرافیایی شهر دهلران
۵-۲-۵ زبان و لهجه مردم شهرستان دهلران
۶-۲-۵ رسومات مردم شهرستان دهلران
۷-۲-۵ آثار تاریخی شهرستان دهلران
۳-۵ تحلیل سایت
۱-۳-۵ موقعیت و مساحت سایت
۲-۳-۵ دسترسیها
۳-۳-۵ همجواری ها و منظر
۴-۳-۵ توپوگرافی
۴-۵ اقلیم
۱-۴-۵ شرایط آب و هوایی شهرستان دهلران
۲-۴-۵ تحلیل عوامل جوی در شهرستان دهلران
۳-۴-۵ تغیرات ماهیانه پارامترهای دما در دهلران
۱-۳-۴-۵ میانگین حداقلهای دما
۲-۳-۴-۵ میانگین حد اکثر های دما
۳-۳-۴-۵ میانگین ماهیانه دما
۴-۳-۴-۵ حداقل مطلق دما
۵-۳-۴-۵ حد اکثر مطلق دما
۶-۳-۴-۵ تغییرات فصلی دمای هوا در دهلران
۷-۳-۴-۵ تعداد روزهای یخبندان
۸-۳-۴-۵ وضعیت رطوبت نسبی هوا در دهلران
۹-۳-۴-۵ بارندگی های دهلران
۱۰-۳-۴-۵ بارندگیهای ماهانه
۱۱-۳-۴-۵ حداکثر بارندگی روزانه
۱۲-۳-۴-۵ بارندگی فصلی
۱۳-۳-۴-۵ جریان وزش باد ها در دهلران
۱۴-۳-۴-۵ وزش بادهای شدید در دهلران
۱۵-۳-۴-۵ پوشش ابری
۱۶-۳-۴-۵ ساعات آفتابی
۱۷-۳-۴-۵ روزهای توفانی ( توفان رعد و برق )
۱۸-۳-۴-۵ روز های همراه با برف
۱۹-۳-۴-۵ روزهای همراه با گرد وخاک
۲۰-۳-۴-۵ تعداد روزهای با دید افقی۲کیلو متروکمتر
۴-۴-۵ جداول هواشناسی
فصل ششم : سازه و تاسیسات
۱-۶ مطالعات اولیه سازه
۲-۶ تاسیسات
۱-۲-۶ سیستم اعلام حریق
۲-۲-۶ سیستم صوتی
۳-۲-۶ آکوستیک:
۳-۶ شرایط هوای داخل ساختمانها در زمستان و تابستان
۴-۶میزان مجاز صدای انتقالی به فضاها
مطالعات دانشکده هنر و معماری ۱۳۰ص
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان