خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات برج مسکونی – تجاری ۱۱۰ص

مطالعات برج مسکونی – تجاری ۱۱۰ص

مطالعات برج مسکونی – تجاری ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

مقدمه۱
فصل اول : تاریخچه
۱-۱ تاریخچه ساختمان‌های بلند در جهان ۶
۱-۲ تاریخچه ساختمان های بلند در ایران۸
فصل دوم : شناخت
۲-۱ شناخت خوزستان۱۰
۲-۲ شناخت شهرستان اهواز۱۴
فصل سوم : مبانی نظری
۳-۱ مبانی نظری ساختمان‌های مرتفع۲۶
۳-۲ تسهیلات و خدمات۳۴
۳-۳ جهت استقرار ساختمان۴۱
۳-۴ ساختمان بلند و سازه نگهدارنده آن۴۶
۳-۵ ایده و کانسپت۴۸
۳-۶ نمای ساختمان؛ اهداف و کارکردها، بایدها و نبایدها . . .۴۸
فصل چهارم : استاندارد‌ها
۴-۱ قوانین و ضوابط ۶۲
۴-۲ سایر ضوابط۶۵
۴-۳ ریز فضاها ۶۷
۴-۴ سرانه۶۹
۴-۵ تجزیه و تحلیل فعالیتها۷۲
۴-۶ بررسی همجواری فضاها با یکدیگر۷۴
فصل پنجم : تحلیل دو نمونه داخلی و خارجی
۵-۱ نمونه خارجی ۷۷
۵-۲ نمونه داخلی۸۱
فصل ششم : تحلیل سایت
۶-۱ معرفی سایت۸۹
۶-۲ تجزیه و تحلیل سایت۹۴
منابع و مآخذ
مطالعات برج مسکونی – تجاری ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان