تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir گزارش حسابداری صنایع غذایی بایگانی - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری شرکت غذایی پیچک ۴۵ ص


کارآموزی حسابداری شرکت غذایی پیچک ۴۵ ص
قیمت : ۴۵۰۰ تومان

فهرست مطالب
۱- فصل اول: آشنای کلی با مکان کارآموزی ۱
۱-۱-تاریخچه۲
۲-۱-نمودار سازمانی۴
۳-۱-شرح مختصری از مکان کارآموزی۵

۲- فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی۶
۱-۲- اصول و مبانی کلی حسابها۷
۲-۲-اصول و مبانی کلی حسابهای مالی۷
۳-۲- کلیات تولید۸
۴-۲- اصول و عوامل قیمت تمام شده۱۰
۵-۲- عوامل قیمت تمام شده۱۱
۱-۵-۲-مواد اولیه و بسته بندی اصلی۱۲
۲-۵-۲-سربار(هزینه های تولید)۱۲
۶-۲-ضایعات تولیدی۱۴
۷-۲-مراکز هزینه۱۵
۱-۷-۲-مراکز هزینه(دوایر) تولیدی۱۵
۲-۷-۲-مراکز هزینه (دوایر) تشکیلاتی۱۷
۸-۲-اصول و مبانی کلی بودجه و استانداردها۱۸
۹-۲-محاسبه قیمت تمام شده استاندارد تولیدات۱۹
۱۰-۲-اصول و مبانی کلی روشها۲۲

۳-فصل سوم:آزمون آموخته ها و نتایج آشنایی با شرکت صنایع غذایی پیچک۲۳
۱-۳-فعالیت مالی۲۴
۱-۱-۳-دایره دریافت و پرداخت۲۴
۲-۱-۳-دایره صدور اسناد و دفترداری۲۶
۲-۳-شرایط اجرای نظام حسابداری مالی (صنعتی)۲۶
۳-۳-حسابها۲۷
۴-۳-روشها۲۷
۵-۳-توضیح فرم سند حسابداری۲۸
۶-۳- تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت حسابداری و تعیین چگونگی شناسایی سود و بستن حسابها۲۸
۷-۳-تعیین کنترلهای داخلی لازم در مراحل مختلف۳۰
۱-۷-۳-نحوه کنترل داخلی۳۱
۲-۷-۳-دریافتها۳۱
۸-۳-خلاصه اهم رویه های حسابداری۳۲
۱-۸-۳-موجودی مواد و کالا۳۲
۹-۳-نسبتهای مالی۳۲
۱-۹-۳-نسبتهای نقدینگی ۳۳
۲-۹-۳-نسبتهای سرمایه گذاری۳۳
۳-۹-۳-نسبتهای سودآوری۳۳
۱۰-۳-عملکرد مالی شرکت۳۵
۱-۱۰-۳-سود و زیان۳۵
۲-۱۰-۳-ترازنامه۳۵

۴-فصل چهارم:انتقادات و پیشنهادات۳۶
۱-۴-انتقادات و پیشنهادات ۳۷

کارآموزی حسابداری شرکت غذایی پیچک ۴۵ ص
قیمت : ۴۵۰۰ تومان