تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir نمونه های مشابه مجتمع تجاری بایگانی - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
مطالعات مجتمع تجاری ۱۳۵ص


مطالعات مجتمع تجاری ۱۳۵ص
همراه این مطالعات نقشه های اتوکد (نقشه ها فاقد نام فضاها می باشد) ارسال می شود.
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

گام اول: مبانی نظری عام طرح

مقدمه ۱
علاقه و انگیزه ۳
چرایی موضوع اهداف ۳
قابلیت اجرا و توجیه اقتصادی ۳
بیان ضرورت‌های طرح ۳
موضوع و طرح مسأله ۴
بیان مسأله ۴
اهداف پروژه ۴

گام دوم: شناخت

بخش اول: مطالعات پایه
فصل اول: فضاهای شهری
۱- سابقه و تاریخچه فضاهای شهری ۶
۲- سه تئوری در زمینه طراحی فضای شهری ۸
۳- شهر و طراحی شهری۱۰
۱-۳- پیدایش و رشد شهر۱۰
۲-۳- شهرنشینی و داد و ستد۱۱
۳-۳- فضای شهری۱۲
۴-۳- ادراک فضای شهری۱۲
۱-۴-۳- فضا و توده۱۳
۲-۴-۳- فضای فیزیکی و اجتماعی۱۴
۳-۴-۳- فضای ذهنی و واقعی۱۵
۴-۴-۳- فضای انتزاعی و دارای تفاوت۱۷
۵-۴-۳- فضا و زمان۱۹
۶-۴-۳- فضا و مکان۲۱
۷-۴-۳- فضا و تخصصی شدن۲۲
۸-۴-۳- نتیجه‌گیری۲۳
۵-۳- تحلیل فضاهای شهری۲۵
۶-۳- احیاء فضاهای شهری۲۵
۷-۳- طراحی در بخش قدیمی شهر۲۶
۴- طراحی شهری، کلان یا ریز مقیاس؟۲۶
فصل دوم:مطالعات اقلیمی شهر زنجان
۱- مطالعات اقلیمی شهر زنجان۲۹
۲-شناخت ویژگی‌های جغرافیایی۳۰
فصل سوم: فضاهای عمومی
۱- فضای عمومی چیست؟۳۲
۲- نظریه‌های عرصه عمومی۳۳
۳- فضای عمومی در یک مجتمع فروشگاهی بزرگ۳۴
۴- نتیجه‌گیری ۳۷

فصل چهارم: مطالعات فرهنگی اجتماعی زنجان
۱-اوضاع جمعیتى ۳۸
۲-اوضاع فرهنگى ۳۹

بخش دوم: مطالعات تکمیلیError! Bookmark not defined.
فصل اول: سیر تحول بازار در ایران
۱- بررسی هویت بازار در ایران۴۱
۲- معنای لغوی بازار۴۷
۳- پیدایش بازار۴۷
۴- سیر تکریم و تحول شهر و بازار در ایران۴۸
۵- خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها۶۳
۱-۵- شکل بازارها۶۳
۲-۵- مصالح و فن ساختمان بازار۶۴
فصل دوم: تحولات جدید شهر بازار
۱- تحولات جدید شهر و بازار۶۶
۲- مرکز تجاری در شکل جدید۷۰
فصل سوم: مطالعات پایه و بنیادی در زمینه تغییر فضاهای شهری و مراکز رفع مایحتاج
۱- پیشنهادات کلی در جهت طراحی شهری۷۷
۲- ضوابط و مقررات اجرایی مجتمع‏های تجاری۸۵

بخش سوم: مطالعات تطبیقی
بررسی مجموعه تجاری Bercy 289
بررسی مجتمع تجاری زیست‌خاور۱۰۲

گام سوم: تحلیل و پردازش
۱- مبانی طراحی مجتمع‌های تجاری۱۱۲
۲- مبانی برنامه‌ریزی فیزیکی۱۲۰
۳- برنامه‌ریزی فیزیکی فضاهای تجاری۱۲۰ (فقط حاوی مطلب می باشد)

گام چهارم: آنالیز محدوده اطراف سایت ونقشه ها
۴- آنالیز محدوده اطراف سایت ونقشه ها۱۲۳
منابع و مآخذ۱۳۵
مطالعات مجتمع تجاری ۱۳۵ص
همراه این مطالعات نقشه های اتوکد (نقشه ها فاقد نام فضاها می باشد) ارسال می شود.
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان