تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir خرید رساله مجتمع تجاری تفریحی بایگانی - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
مطالعات مجتمع تجاری تفریحی ۱۵۰ص


مطالعات مجتمع تجاری تفریحی ۱۵۰ص
همراه این مطالعات یک نقشه نیز ایمیل می شود .
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

مقدمه۱
علت انتخاب موضوع و لزوم ایجاد طرح۳
فصل اول- تحلیل سایت و بررسی عوامل تاریخی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی۵
۱ـ۱ـ ویژگیهای تاریخی استان زنجان ۷
۱-۲ـ موقعیت جغرافیائی و تقسیمات سیاسی۱۲
۱ـ۳- مسائل اقلیمی بستر طرح ۱۷
۱ـ۴ـ ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی استان ۳۶
۱-۵ – تجزیه و تحلیل سایت ۳۹

فصل دوم – مبانی نظری طرح ۴۵
۲ـ۱- مفهوم بازار ۴۶
۲ـ۲- بررسی بازار از دیدگاه‌های مختلف۴۷
۲ـ۳- انواع بازار ۵۰
۲ـ۴ـ فضاهای تشکیل دهنده بازار ۵۳
۲ـ۵ـ وضع موجود بازارها و مقایسه آن با گذشته ۵۸
۲ـ۶ـ بررسی بازار سنتی زنجان ۶۰
۲ـ۷ـ بررسی و شناخت انواع بازارها و متدهای تجارت۶۷
۲-۸- ضرورت فضای سبز ۷۴
۲-۹- مفهوم فراغت ، تفریح وپارک ۷۹
۲-۱۰- مبانی طرح پیشنهادی۹۲

فصل سوم – بررسی نمونه های داخلی و خارجی۹۵
۳ـ۱ نگاهی به مراکزخرید سرپوشیده بزرگ از سال ۱۹۵۰ و مراحل تکامل آن ۹۶
عنوان صفحه
۳ـ۲ـ معرفی و ویژگیهای مراکز خرید ۱۰۲
۳-۳- نمونه‌هایی از مراکز خرید و تجاری ۱۰۴

فصل چهارم – برنامه فیزیکی ، ابعاد و سرانه های طرح ۱۱۹
۴-۱- برنامه ریزی فیزیکی طرح ۱۲۰
۴-۲- طرح سازه ساختمان۱۳۴
فصل پنجم – اصول بنیادین پروژه ۱۳۹
۵ ـ۱ـ اصول و ملاحظات اصلی در طراحی مراکز خرید ۱۴۰
۵- ۲- اصول کلی طراحی پارک و فضای تفریحی ۱۴۷

فصل ششم – طرح پیشنهادی ۱۵۱
۶ – ۱- نقشه ها۱۵۲
۶ – ۲- مدل سازی ۳ بعدی۱۵۹
منابع و ماخذ۱۶۵
مطالعات مجتمع تجاری تفریحی ۱۵۰ص
همراه این مطالعات یک نقشه نیز ایمیل می شود .
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان