خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل نوبت دهی وام بانکی بر اساس امتیاز ۱۸۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل نوبت دهی وام بانکی بر اساس امتیاز ۱۸۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل نوبت دهی وام بانکی بر اساس امتیاز ۱۸۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

 

چکیده ۸
فصل اول: مقدمه ای بر UML 9
هدف سیستم جاری ۱۰
زبان تحلیل سیستم ۱۰
تاریخچه UML 11
ویژگیهای UML 13
فصل دوم: تحلیل و طراحی ۱۶
Use case چیست؟ ۱۷
Actor چیست؟ ۱۷
دیاگرام use case چیست؟ ۱۷
ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۱۸
شناسائی Actor های سیستم ۱۸
Actor کاربر ۱۸
نمایش Actor ها در حالت کلی ۱۸
Actor مدیر وب سایت ۲۰
Actor کاربر وب سایت ۲۰
Actor کاربر میهمان ۲۰
شناسائی سیستم در حالت کلی ۲۱
شناسائی Use Case زیر سیستم ایجاد مشتری ۲۲
سناریوی Sing Up Use Case 24
نمودار توالی Sing Up 24
نمودار همکاری Sing Up 26
نمودار فعالیت Sing Up 27
سناریوی Sing In Use Case 28
نمودار توالی Sing In 29
نمودار همکاری Sing In 30
نمودار فعالیت Sing In 32
سناریوی Use Case تعیین سطح دسترسی ۳۳
نمودار توالی تعیین سطح دسترسی ۳۴
نمودار همکاری تعیین سطح دسترسی ۳۵
نمودار فعالیت تعیین سطح دسترسی ۳۷
شناسائی Use Case زیر سیستم ایجاد حساب ۳۸
سناریوی Use Case ایجاد نوع حساب ۳۹
نام: ایجاد نوع حساب ۳۹
نمودار توالی Use Case ایجاد نوع حساب ۴۰
نمودار همکاری Use Case ایجاد نوع حساب ۴۱
نمودار فعالیت Use Case ایجاد نوع حساب ۴۳
سناریوی Use Case ایجاد حساب جدید ۴۴
نام: ایجاد حساب جدید ۴۴
نمودار توالی Use Case ایجاد حساب جدید ۴۵
نمودار همکاری Use Case ایجاد حساب جدید ۴۶
نمودار فعالیت Use Case ایجاد حساب جدید ۴۸
سناریوی Use Case تایید حساب ۴۹
نام: تایید حساب ۴۹
نمودار توالی Use Case تایید حساب ۵۰
نمودار همکاری Use Case تایید حساب ۵۱
نمودار فعالیت Use Case تایید حساب ۵۲
سناریوی Use Case ایجاد دسته چک ۵۳
نام:ایجاد دسته چک ۵۳
نمودار توالی Use Case ایجاد دسته چک ۵۴
نمودار همکاری Use Case ایجاد دسته چک ۵۵
نمودار فعالیت Use Case ایجاد دسته چک ۵۷
سناریوی Use Case پرداخت چک ۵۸
نام: پرداخت چک ۵۸
نمودار توالی Use Case پرداخت چک ۵۸
نمودار همکاری Use Case پرداخت چک ۶۰
نمودار فعالیت Use Case پرداخت چک ۶۲
سناریوی Use Case واریز به حساب ۶۳
نام: واریز به حساب ۶۳
نمودار توالی Use Case واریز به حساب ۶۴
نمودار همکاری Use Case واریز به حساب ۶۵
نمودار فعالیت Use Case واریز به حساب ۶۷
سناریوی Use Case مشاهده وضعیت حساب ۶۸
نام مشاهده وضعیت حساب ۶۸
نمودار توالی Use Case مشاهده وضعیت حساب ۶۹
نمودار همکاری Use Case مشاهده وضعیت حساب ۷۱
نمودار فعالیت Use Case مشاهده وضعیت حساب ۷۲
شناسائی Use Case زیر سیستم پرداخت وام ۷۳
سناریوی Use Case محاسبه امتیاز ۷۵
نام: محاسبه امتیاز ۷۵
نمودار توالی Use Case محاسبه امتیاز ۷۵
نمودار همکاری Use Case محاسبه امتیاز ۷۷
نمودار فعالیت Use Case محاسبه امتیاز ۷۸
سناریوی Use Case اخذ وام ۸۰
نام: اخذ وام ۸۰
نمودار توالی Use Case اخذ وام ۸۰
نمودار همکاری Use Case اخذ وام ۸۲
نمودار فعالیت Use Case اخذ وام ۸۳
رسم نمودار کلاس سیستم نوبت دهی وام بانکی ۸۴
کلاس کاربر ۸۵
کلاس مدیر وب سایت ۸۶
کلاس کاربر وب سایت ۸۷
کلاس درخواست بازگشایی حساب ۸۷
کلاس چک ها ۸۷
کلاس حساب ۸۸
کلاس نوع حساب ۸۸
کلاس اعطای وام ۸۹
کلاس اقساط وام ۸۹
فصل سوم : مروری بر زبان برنامه نویسی ۹۱
مروری بر پایه محیط ASP.NET 91
نکات مهم در مورد ASP.NET 92
یادگیری از تاریخچه ASP 93
پیدایش ASP 94
چرا ASP مورد نیاز بود؟ ۹۵
چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ ۹۷
نیاز به مدل جدید ASP 99
آشنائی با زبان C# 103
مطرح شدن بعنوان یک استاندارد صنعتی ۱۰۳
C# چیست ؟ ۱۰۴
کد مدیریت یافته ۱۰۵
روش یادگیری C# 106
خلاصه ۱۰۷
فصل چهارم : توضیح کدهای برنامه ۱۰۸
صفحه مدیریت مدیر سایت ۱۰۹
صفحه ایجاد نوع حساب ۱۱۲
صفحه تایید حساب ۱۱۴
صفحه تایید حساب – اختصاص اطلاعات حساب ۱۱۵
صفحه ایجاد نوع وام ۱۱۷
صفحه اعطای وام ۱۱۹
صفحه پرداخت اقساط وام ۱۲۳
صفحه صدور دسته چک ۱۲۵
صفحه ثبت چک های کشیده شده ۱۲۷
صفحه تایید مشتریان ثبت نام کرده ۱۲۹
صفحه مدیریت کاربر وب سایت ۱۳۰
صفحه درخواست بازگشایی حساب ۱۳۱
صفحه مشاهده وضعیت حساب ۱۳۲
صفحه واریز وجه به حساب مورد نظر ۱۳۳
صفحه ثبت نام در سیستم ۱۳۵
صفحه ورود به سیستم ۱۳۸
کلاس Class_tblCustomer.cs 140
کلاس Class_tblHesab.cs 144
کلاس Class_tblVam.cs 148
کلاس Class_tblVamType.cs 151
کلاس Class_tblVarizHa.cs 152
کلاس Class_tblCheck.cs 155
کلاس Class_tblDragCheck.cs 158
کلاس Class_tblAghsadVam.cs 160
کلاس Class_tblEmtiaz.cs 163
فصل پنجم : آموزش سیستم نوبت دهی وام بانکی ۱۶۴
ایجاد نوع حساب جدید ۱۶۵
ایجاد نوع وام ۱۶۶
تایید مشتریان ثبت نام کرده ۱۶۷
تایید حساب ۱۶۸
تایید حساب – مشخص نمودن اطلاعات حساب ۱۶۹
صدور دسته چک ۱۷۰
ثبت پرداخت چک ها ۱۷۱
پرداخت چک می نماید. ۱۷۲
ایجاد وام جدید ۱۷۲
پرداخت اقساط وام ۱۷۳
درخواست ایجاد حساب ۱۷۴
مشاهده وضعیت حساب ۱۷۵
مشاهده وضعیت چک ها ۱۷۶
واریز وجه به حساب ۱۷۷
فصل ششم: جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۷۹
جمع بندی ۱۸۰
نتیجه گیری ۱۸۰
پیشنهادات ۱۸۱
منابع ۱۸۳

چکیده
در این نوشتار ، به بررسی ، تحلیل و پیاده سازی سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان سیسیتم نوبت دهی وام بانکی پرداخته شده است.
هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد [۱] که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است. برای این منظور:
• در فصل اول مقدمه ای بر UML مورد بررسی قرار گرفته است.
• در فصل دوم تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است
• در فصل سوم مروری بر زبان برنامه نویسی مورد بررسی قرار گرفته است
• در فصل چهارم نحوه پیاده سازی مورد بررسی قرار گرفته شده است
• در فصل پنجم سیستم موجود آموزش داده شده است
• در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته اند
• در نهایت فهرست منابع مورد استفاده ارائه شده اند

پروژه تجزیه و تحلیل نوبت دهی وام بانکی بر اساس امتیاز ۱۸۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان