خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم نشریه الکترونیکی ۲۰۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم نشریه الکترونیکی ۲۰۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم نشریه الکترونیکی ۲۰۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۷٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۷٫۰۰۰ تومان

 

چکیده
مقدمه
هدف سیستم جاری
زبان تحلیل سیستم
تاریخچه UML
ویژگیهای UML
فصل اول: Use Case Diagrams
۱-۱- Use case چیست؟
۱-۲- Actor چیست؟
۱-۳- دیاگرام use case چیست؟
۱-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟
۱-۵- شناسائی Actor های سیستم
۱-۵-۱- Actor کاربر
۱-۵-۲- Actor مدیر وب سایت
۱-۵-۳- Actor بازدید کننده
۱-۶-  شناسائی Use Case ها
۱-۶-۱- Sing Up Use Case
۱-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case 24
۱-۶-۲- Sing In  Use Case 25
۱-۶-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case 26
۱-۶-۳- News Group Definition Use Case 27
۱-۶-۳-۱- سناریوی News Group Definition Use Case 28
۱-۶-۴- News Adding Use Case 29
۱-۶-۴-۱- سناریوی News Adding Use Case 30
۱-۶-۵- Boss & User Mailbox Use Case 31
۱-۶-۵-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case 32
۱-۶-۵-۲- سناریوی User Mailbox Use Case 33
۱-۶-۶- Voting Use Case 34
۱-۶-۶-۱- سناریوی Voting Use Case 35
۱-۶-۶-۲- سناریوی Voting Examination Use Case 36
۱-۶-۷- Sending File Use Case 37
۱-۶-۷-۱- سناریوی Sending Files Use Case 38
۱-۶-۸- File Editing Use Case 39
۱-۶-۸-۱- سناریوی File & Profile Editing Use Case 40
۱-۶-۹- Maim Use Case 41
فصل دوم: Sequence Diagrams 42
۲-۱- نمودار توالی  (Sequence Diagram) 43
۲-۲- رسم نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) 44
۲-۲-۱- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید (Sign Up) 45
۲-۲-۲- نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر خاص(Sign In) 46
۲-۲-۳- نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید(New News Group) 47
۲-۲-۴- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت اخبار جدید(New News) 48
۲-۲-۵-۱- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس مدیر وب سایت(Boss Mailbox) 49
۲-۲-۵-۲- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس کاربر خاص(User Mailbox) 50
۲-۲-۶-۱- نمودار توالی مربوط به ارسال نظرات کاربران(User Voting) 51
۲-۲-۶-۲- نمودار توالی مربوط به مدیریت نظرات ( Voting Examination) 52
۲-۲-۷-نمودار توالی مربوط به ارسال فایل (File Sending) 53
۲-۲-۸-نمودار توالی مربوط به ویرایش پروفایل و فایلها (File & Profile Editing) 54
فصل سوم: نمودارهای کلاس Class Diagrams 55
۳-۱- نحوه رسم نمودارهای کلاس ۵۶
۳-۲- شرح Object های مربوط به سیستم نشریه الکترونیکی ۵۷
۳-۲-۱- SignUp Form 57
۳-۲-۲- User Information 57
۳-۲-۳- Account Controller 58
۳-۲-۴- News Group 59
۳-۲-۵- News Group Form 59
۳-۲-۶- News 59
۳-۲-۷- News Definition Form 60
۳-۲-۸- News Controller 60
۳-۲-۹- User Mail Box 60
۳-۲-۱۰- User Mail Box Controller 61
۳-۲-۱۱- User Types 61
۳-۲-۱۲- User Types Form 62
۳-۲-۱۳- LoGin Form 62
۳-۲-۱۴- User Login 63
۳-۲-۱۴-  User Login Controller 63
۳-۲-۱۵-  VotesTbl 63
۳-۲-۱۵-  Rating 64
۳-۲-۱۶-  Rating Form 64
۳-۲-۱۷-  Visited Pages 65
۳-۲-۱۸-  Visited Pages 65
۳-۲-۱۹-  Sended Files 66
۳-۲-۲۰- Form Sended Files 66
۳-۳- رسم نمودار کلاس سیستم نشریه الکترونیکی ۶۷
فصل چهارم: Activity Diagrams 68
۴-۱- نمودار فعالیت شماره ۱ (ثبت نام ، ورود به سیستم) ۶۹
۴-۲- نمودار فعالیت شماره ۲ (تعریف گروه خبری جدید) ۷۰
۴-۳- نمودار فعالیت شماره ۳ (انتشار اخبار جدید) ۷۱
۴-۴- نمودار فعالیت شماره ۴ (بررسی ایمیل باکس) ۷۲
۴-۵- نمودار فعالیت شماره ۵ (ارسال نظرات) ۷۳
۴-۶- نمودار فعالیت شماره ۶ (مدیریت نظرات) ۷۴
۴-۷- نمودار فعالیت شماره ۷ (ارسال فایلهای ضمیمه) ۷۵
۴-۸- نمودار فعالیت شماره ۸ (ویرایش پروفایل) ۷۶
فصل پنجم: Domain Diagram 77
۵-۱- نمودار Domain مربوط به سیستم نشریه الکترونیکی ۷۸
فصل ششم: ER Diagram 79
۶-۱- مدلسازی معنایی ۸۰
۶-۱-۱- سه مفهوم معنایی موجود در روش ER 80
۶-۱-۲- سه ضابطه در رابطه با تشخیص یک نوع موجودیت ۸۰
۶-۲- نمودار ER سیستم نشریه الکترونیکی ۸۱
فصل هفتم: Data Flow Diagrams 82
۷-۱- DFD سطح صفر (Context Diagram) 83
۷-۲- DFD سطح یک (عملیات ثبت نام) ۸۴
۷-۳- DFD سطح یک (عملیات جستجو) ۸۵
۷-۴- DFD سطح یک (عملیات عضویت در خبرنامه) ۸۶
۷-۵- DFD سطح یک (عملیات ثبت نظرات) ۸۷
فصل هشتم: طراحی پایگاه داده در SQL Server 88
۸-۱- نمودار ارتباط بین جداول پایگاه داده ۸۹
۸-۲- شرح جداول و دستورات SQL مورد نیاز جهت ایجاد ۹۰
۸-۲-۱- جدول USERS 90
۸-۲-۱-۱- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول Users 90
۸-۲-۲- جدول UserTypes 93
۸-۲-۲-۱- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول UserTypes 93
۸-۲-۳- جدول VisitedPaes 94
۸-۲-۳-۱- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول VisitedPaes 94
۸-۲-۴- جدول UserLogins 95
۸-۲-۴-۱- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول UserLogins 95
۸-۲-۵- جدول Rating 96
۸-۲-۵-۱- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول Rating 96
۸-۲-۶- جدول NewsDescripts 97
۸-۲-۶-۱- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول NewsDescripts 97
۸-۲-۷- جدول NewsGroup 99
۸-۲-۷-۱- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول NewsGroup 99
۸-۲-۸- جدول VotesTbl 100
۸-۲-۸-۱- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول VotesTbl 100
۸-۲-۹- جدول UserMailBox 101
۸-۲-۹-۱- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول UserMailBox 101
۸-۲-۱۰- جدول SendedFiles 102
۸-۲-۱۰-۱- دستورات SQL Server جهت ایجاد جدول SendedFiles 102
۸-۳-  Stored Procedures های مورد نیاز ۱۰۳
۸-۳-۱- Stored Procedure   چیست ؟ ۱۰۳
۸-۳-۲- نحوه ساخت Stored Procedure 103
۸-۳-۳- Stored Procedure های نوشته شده برای پایگاه داده ۱۰۳
۸-۳-۳-۱- Stored Procedure مربوط به جدول NewsDescripts 104
۸-۳-۳-۲- Stored Procedure مربوط به جدول NewsGroups 108
۸-۳-۳-۳- Stored Procedure مربوط به جدول Rating 111
۸-۳-۳-۴- Stored Procedure مربوط به جدول SendedFiles 115
۸-۳-۳-۵- Stored Procedure مربوط به جدول UserLogins 119
۸-۳-۳-۶- Stored Procedure مربوط به جدول userMailBox 123
۸-۳-۳-۷- Stored Procedure مربوط به جدولUsers 128
۸-۳-۳-۸- Stored Procedure مربوط به جدول UserTypes 134
۸-۳-۳-۹- Stored Procedure مربوط به جدول VisitedPages 136
۸-۳-۳-۱۰- Stored Procedure مربوط به جدول VotesTbl 138
فصل نهم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده ۱۴۲
۹-۱- مروری بر پایه محیط ASP.NET 143
۹-۲- نکات مهم در مورد ASP.NET 143
۹-۳- یادگیری از تاریخچه ASP 145
۹-۳-۱- پیدایش ASP 145
۹-۳-۲- چرا ASP مورد نیاز بود؟ ۱۴۷
۹-۳-۳- چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ ۱۴۹
۹-۳-۴- نیاز به مدل جدید ASP 151
۹-۵- آشنائی با زبان #C 154
۹-۵-۱-مطرح شدن بعنوان یک استاندارد صنعتی ۱۵۵
۹-۶- #C چیست ؟ ۱۵۷
۹-۷-کد مدیریت یافته ۱۵۸
۹-۸- روش یادگیری #C 159
۹-۹- خلاصه ۱۶۰
فصل دهم: برنامه زمانبندی  و گزارشات اجرای پروژه ۱۶۱
۱۰-۱- برنامه زمانبندی ۱۶۲
۱۰-۱-۱- برنامه زمانبندی فنی (Technical Schedule) 162
۱۰-۱-۲- برنامه زمانبندی ایده آل (Ideal Schedule) 162
۱۰-۲- گزارش شماره ۱ – گزارش روند پیشرفت پروژه تا تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۸۷ ۱۶۳
۱۰-۲-۱- جدول شرح فعالیتهای پروژه ۱۶۳
۱۰-۲-۲- نمودار گانت فعالیتهای پروژه ۱۶۴
۱۰-۲-۳- نمودار مقایسه ای میزان پیشرفت پروژه ۱۶۵
۱۰-۳- گزارش شماره ۱ – گزارش روند پیشرفت پروژه تا تاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۸۷ ۱۶۶
۱۰-۳-۱- جدول شرح فعالیتهای پروژه ۱۶۶
۱۰-۳-۲- نمودار گانت فعالیتهای پروژه ۱۶۷
۱۰-۳-۴- نمودار مقایسه ای میزان پیشرفت پروژه ۱۶۸
فصل یازدهم: Source Code 170
۱۱-۱- Source Code  مربوط به کنترل VisitesCount1.ascx 171
۱۱-۲- Source Code  مربوط به کنترل UseFulLinks.ascx 172
۱۱-۳- Source Code  مربوط به کنترل RightLiker.ascx 173
۱۱-۴- Source Code  مربوط به کنترلforlogin2.ascx 174
۱۱-۵- Source Code  مربوط به کنترلPageCounter1.ascx 175
۱۱-۶- Source Code  مربوط به صفحه Default2.aspx 176
۱۱-۷- Source Code  مربوط به صفحه m101.aspx (ارسال نشریات) ۱۷۷
۱۱-۸- Source Code  مربوط به صفحه RegUser.aspx (ثبت نام کاربر جدید) ۱۸۰
۱۱-۹- Source Code  مربوط به کلاس FirstClass.cs 183
۱۱-۱۰- Source Code  مربوط به کامپوننت ADMchekher.ascx 184
۱۱-۱۱- Source Code  مربوط به کامپوننت akharin10taii.ascx 184
۱۱-۱۲- Source Code  مربوط به کامپوننت evot.ascx 185
۱۱-۱۳- Source Code  مربوط به کامپوننت frviraiesh.ascx 187
۱۱-۱۴- Source Code  مربوط به کامپوننت khoshamad.ascx 188
۱۱-۱۵- Source Code  مربوط به کامپوننت latestNewsUC.ascx 189
۱۱-۱۶- Source Code  مربوط به کامپوننت nwsGRPedt.ascx 190
۱۱-۱۷- Source Code  مربوط به کامپوننت us1FulLinks.ascx 192
۱۱-۱۸- Source Code  مربوط به کامپوننت whosend.ascx 193
۱۱-۱۹- Source Code  مربوط به کامپوننت evotEDT.ascx 194
۱۱-۲۰- Source Code  مربوط به کامپوننت frviraieh2.ascx 196
۱۱-۲۱- Source Code  مربوط به کامپوننت magazineAjza.ascx 198
۱۱-۲۲- Source Code  مربوط به کامپوننت magazineGroupDef.ascx 200
۱۱-۲۳- Source Code  مربوط به کامپوننت majalleNumSubj.ascx 201
۱۱-۲۴- Source Code  مربوط به کامپوننت majalleNumSubj.ascx 202
۱۱-۲۵- Source Code  مربوط به کامپوننت pgFileUpload.aspx 203

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۷٫۰۰۰ تومان