خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم موبایل آنلاین ۱۱۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم موبایل آنلاین ۱۱۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم موبایل آنلاین ۱۱۵ص
فرمت پروژه: Word
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان


مقدمه   ,
مراحل انجام پروژه ,
فصل اول: شرح سیستم    ,
۱-۱هدف از تشکیل  فروشگاه موبایل آنلاین    ,
۱-۲ – نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار  فروشگاه موبایل آنلاین ,
اطلاعات پایه       ,
عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداری کالاهای تولیدی و سوابق آن و کنترل موجودی شرکت   ,
گزارش‌ها            ,
امنیت و حدود دسترسی   ,
کاربران سیستم نرم افزار  فروشگاه موبایل آنلاین        ,
ذینفعان نرم افزار  ,
فصل دوم: متغیرها            ,
متغیرهای مورد نیاز و مورد استفاده در سیستم نرم افزار  فروشگاه موبایل آنلاین  و تعاریف مربوط به آنها       ,
اطلاعات و نیازمندیهای مربوط به ثبت مشتریان (Customers)   ,
اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC     ,
اطلاعات مربوط به ثبت نام کارمندان فروشگاه (Employees)     ,
اطلاعات اصلی مربوط به شرکت درخواست کننده نرم افزار  (Company Information )     ,
اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails)   ,
اطلاعات مربوط به سفارشات (orders)        ,
اطلاعات مربوط به راههای پرداخت (Payment Methods)        ,
اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments)       ,
اطلاعات مربوط به محصولات (Products)      ,
اطلاعات مربوط به روش حمل یا ارسال بار (ShippingMethods)           ,
فصل سوم: ERD ,
نمودار ER کلی سیستم  فروشگاه موبایل آنلاین        ,
فصل چهارم: Creatures    ,
فصل پنجم: Data Flow Diagrams ,
نمودار گردش داده سیستم فروش   ,
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش       ,
نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر)        ,
مشخص نمودن محدوده سیستم    ,
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD            ,
نمودار سطح زمینه ای(DFD)        ,
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD)        ,
نمودار DFD سطح ۲ مربوط به دریافت و پرداخت سطح ۱         ,
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش          ,
نمودار DFD منطقی سطح ۰ مربوط به سیستم فروش           ,
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت سفارش        ,
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت پرداخت          ,
فصل ششم: زبان برنامه نویسی    ,
اهداف طراحی زبان           ,
تاریخچه  ,
ویژگی‌ها ,
سیستم یکپارچه شده      ,
انواع داده            ,
Boxing و EnBoxing        ,
ویژگی‌های جدید در C# 2.0           ,
کلاسهای partial ,
Genericها         ,
کلاس های static ,
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع          ,
Delegateهای ناشناس    ,
Delegate covariance and contravariance            ,
نوع داده Nullable            ,
فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو       ,
۷-۱- Use case چیست؟   ,
۷-۲- Actor چیست؟        ,
۷-۳- دیاگرام use case چیست؟      ,
۷-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           ,
۷-۵- شناسائی Actor های سیستم          ,
۷-۵-۱- Actor کاربر          ,
۷-۵-۲- Actor مدیر واحد فروش       ,
۷-۵-۳- Actor کارمندان فروش        ,
۷-۵-۴- Actor مشتریان    ,
۷-۶-  شناسائی Use Case ها      ,
۷-۶-۱- نمودارهای USE CASE 1  ,
۷-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case      ,
۷-۶-۱-۲- سناریوی Sing In Use Case        ,
۷-۶-۱-۳- سناریوی Sing Out Use Case     ,
۷-۶-۲- نمودارهای USE CASE 2  ,
۷-۶-۲-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case         ,
۷-۶-۲-۲- سناریوی Staff Mailbox Use Case          ,
۷-۶-۲-۳- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case        ,
۷-۶-۲-۴- سناریوی Registeration of Orders Use Case       ,
۷-۶-۲-۵- سناریوی Costumer Invoice Use Case    ,
نمودارهای USE CASE 3            ,
۷-۶-۳-۱- سناریوی Use Case پرداخت وجه  ,
۷-۶-۳-۲- سناریوی Use Case Order         ,
نمودارهای USE CASE 4            ,
نمودار کلی Use Case     ,
فصل هشتم: Class Diagram        ,
۸-۱- نمودار Class اصلی سیستم  فروشگاه موبایل آنلاین       ,
۸-۲- نمودار Class مربوط به کاربر    ,
۸-۲- نمودار Class مربوط به مدیر  فروشگاه موبایل آنلاین         ,
۸-۳- نمودار Class مربوط به بخشهای  فروشگاه موبایل آنلاین   ,
۸-۴- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند     ,
۸-۵- نمودار Class مربوط به مشتری            ,
۸-۶- نمودار Class مربوط به سفارشات        ,
۸-۷- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات          ,
۸-۸- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام            ,
۸-۹- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام            ,
فصل نهم: SequEnce Diagram     ,
۹-۱- نمودار توالی SignIn  ,
۹-۲- نمودار توالی Order Register ,
۹-۳- نمودار توالی Product Group Definition          ,
۹-۴- نمودار توالی Product Definition        ,
۹-۵- نمودار توالی SignIn  ,
۹-۶- نمودار توالی SignOut           ,
فصل دهم: Collaboration Diagram           ,
۱۰-۱- نمودار همکاری SignIn         ,
۱۰-۲- نمودار همکاری SignUp       ,
۱۰-۳- نمودار همکاری Products And Products Description ,
۱۰-۴- نمودار همکاری Products Groups DeFinition            ,
۱۰-۵- نمودار همکاری Sign Out     ,
فصل یازدهم: StateChart Diagram            ,
۱۱-۱- نمودار وضعیت SignUp         ,
۱۱-۲- نمودار وضعیت SignIn          ,
۱۱-۳- نمودار وضعیت SignOut        ,
۱۱-۴- نمودار وضعیت Product Definition     ,
۱۱-۵- نمودار وضعیت Possibility Of Orders            ,
فصل دوازدهم:   Component diagram       ,
۱۲-۱- نمودار Component کلی سیستم     ,
۱۲-۲- نمودار Component بخش حساب های مشتریان          ,
۱۲-۳- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها   ,
فصل سیزدهم:   فرمهای برنامه       ,
بخش تعریف طبقه های اصلی:       ,
۲- بخش محصولات هر طبقه:         ,
۳- مدیریت اعضاء  ,
مدیریت فروش      ,
۵- عضویت در سایت         ,
۶- جستجو در سایت        ,
۸- تایید نهایی سبد خرید   ,
صفحه اصلی سایت          ,
در باره ما            ,
صفحه ورود به بخش مدیریت           ,
نتیجه گیری         ,
پیشنهادات         ,
منابع و مواخذ      ,

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان