خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدرسه غیر انتفاعی ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدرسه غیر انتفاعی ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدرسه غیر انتفاعی ۹۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد  +  رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

چکیده    ۵
مقدمه   ۷
هدف سیستم جاری         ۷
زبان تحلیل سیستم         ۷
تاریخچه UML    ۸
ویژگیهای UML   ۱۱
فصل اول: Use Case Diagrams     ۱۴
۱-۱- Vision چیست         ۱۵
۱-۲- موضوع پروژه ۱۶
۱-۳- اهداف پروژه  ۱۶
۱-۴- انجام پروژه چه سودی دارد      ۱۶
۱-۵- ذینفعان پروژه            ۱۷
۱-۶- سابقه انجام پروژه های مشابه            ۱۸
۱-۷- معایب پروژه های گذشته        ۱۸
۱-۸- زبان برنامه نویسی    ۲۰
۱-۹- پایگاه داده    ۲۰
۱-۱۰-روش تحلیل سیستم            ۲۱
۱-۱۱- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی        ۲۱
۱-۱۲- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم   ۲۱
۱-۲- Use case چیست؟   ۲۲
۱-۳- Actor چیست؟        ۲۲
۱-۴- دیاگرام use case چیست؟      ۲۳
۱-۵- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           ۲۳
۱-۶- شناسائی Actor های سیستم          ۲۳
۱-۶-۱- Actor کاربر          ۲۴
۱-۶-۲- Actor مدیر مدرسه غیر انتفاعی      ۲۵
۱-۶-۳- Actor معلم          ۲۶
۱-۷-  شناسائی Use Case ها      ۲۷
۱-۷-۱- Sing Up Use Case          ۲۸
۱-۷-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case      ۲۹
۱-۷-۲- Sing In  Use Case           ۳۰
۱-۷-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case        ۳۱
۱-۷-۳- SignOut Use Case          ۳۲
۱-۷-۳-۱- سناریوی SignOut Use Case      ۳۳
۱-۷-۴- Teacher Acception Use Case      ۳۴
۱-۷-۴-۱- سناریوی Teacher Acception Use Case  ۳۵
۱-۷-۵- Teacher & Boss Mailbox Use Case        ۳۶
۱-۷-۵-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case         ۳۷
۱-۷-۵-۲- سناریوی User Mailbox Use Case          ۳۸
۱-۷-۶- Lesson Definition & Exam Definition Use Case    ۳۹
۱-۷-۶-۱- سناریوی Lesson Definision Use Case    ۴۰
۱-۷-۶-۲- سناریوی Exam Definision Use Case      ۴۱
۱-۷-۷- Teacher Marks & Marks View Use Case           ۴۲
۱-۷-۷-۱- سناریوی Teacher Mark Use Case         ۴۳
۱-۷-۷-۲- سناریوی View Marks Use Case           ۴۴
۱-۷-۸-  Use Case    کلی سیستم            ۴۵
۱-۷-۹-  Use Case    کلی سیستم (بخش اول)        ۴۶
۱-۷-۱۰-  Use Case    کلی سیستم (بخش دوم)     ۴۷
فصل دوم: Class Diagram            ۴۸
۲-۱- نمودار Class کلی سیستم    ۴۹
۲-۱-۱- کلاس کاربر           ۵۰
۲-۱-۲- کلاس مدیر            ۵۰
۲-۱-۳- کلاس معلم           ۵۰
۲-۱-۴- کلاس صندوق پستی کاربران            ۵۱
۲-۱-۵- کلاس تعریف امتحانات         ۵۱
۲-۱-۶- کلاس گزارش امتحانات        ۵۱
۲-۱-۷- کلاس تعریف دروس مدرسه  ۵۲
۲-۱-۸- کلاس بانک سوالات            ۵۲
۲-۱-۹- کلاس درخواست شرکت در آزمون      ۵۲
فصل سوم: Sequence Diagrams  ۵۳
۳-۱- نمودار توالی SignIn  ۵۴
۳-۲- نمودار توالی SignUp            ۵۵
۳-۳- نمودار توالی SignOut           ۵۶
۳-۴- نمودار توالی Question Bank 57
۳-۵- نمودار توالی Exam   ۵۸
۳-۶- نمودار توالی Exam Definition            ۵۹
۳-۷- نمودار توالی Teacher Acception       ۶۰
۳-۸- نمودار توالی Lesson Definision         ۶۱
۳-۹- نمودار توالی Be In Exam Request     ۶۲
۳-۱۰- نمودار توالی Boss MailBox            ۶۳
۳-۱۱- نمودار توالی Teacher MailBox        ۶۴
۳-۱۲- نمودار توالی Marks View   ۶۵
فصل چهارم: Collaboration Diagrams       ۶۶
۴-۱- نمودار همکاری SignIn           ۶۷
۴-۲- نمودار همکاری  SignUp        ۶۸
۴-۳- نمودار همکاری SignOut        ۶۹
۴-۴- نمودار همکاری Question Bank          ۷۰
۴-۵- نمودار همکاری Be In Exam Request 71
۴-۶- نمودار همکاری Exam Definition        ۷۲
۴-۷- نمودار همکاری Teacher Acception   ۷۳
۴-۸- نمودار همکاری Lesson Definision      ۷۴
۴-۹- نمودار همکاری Exam Registeration   ۷۵
۴-۱۰- نمودار همکاری Boss MailBox         ۷۶
۴-۱۱- نمودار همکاری Teacher MailBox    ۷۷
۴-۱۲- نمودار توالی Teacher Marks           ۷۸
فصل پنجم: Activity Diagrams     ۷۹
۵-۱- نمودار فعالیت SignUp           ۸۰
۵-۲- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات           ۸۱
۵-۳- نمودار فعالیت Exam Definition          ۸۲
۵-۴- نمودار فعالیت Teacher Acception     ۸۳
۵-۵- نمودار فعالیت Lesson Definision        ۸۴
۵-۶- نمودار فعالیت Exam Registration       ۸۵
۵-۷- نمودار فعالیت Boss Mailbox 86
فصل ششم:  نیازمندیهای سیستم مدرسه غیر انتفاعی        ۸۷
۶-۱- نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار         ۸۸
۶-۱-۱-اطلاعات پایه          ۸۸
۶-۱-۲- عملیات مربوط به جستجو    ۸۸
۶-۱-۳- گزارش‌ها  ۸۹
۶-۱-۴-  امنیت و حدود دسترسی    ۹۰
۶-۱-۵-بازسازی اطلاعات    ۹۰
فصل هفتم:  نمودار ER سیستم مدرسه غیر انتفاعی            ۹۱
۷-۱- نمودار کلی ER سیستم        ۹۲

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان